تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - استراتژی وراهبرد اصولگرایان واصلاح طلبان در انتخابات 1396(قسمت اول)
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

چهارشنبه 10 خرداد 1396-07:42 ب.ظ                                                                    راهبرد انتخاباتی اصولگرایان واصلاح طلبان درسال 1396

بسمه تعالی

راهبرد انتخاباتی اصولگرایان واصلاح طلبان

انتخابات سال 1396 در دو موضوع انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ودور پنجم  شوراهای اسلامی درشرایطی برگزار گردید که برگزارکنندگان این  انتخابات دولت یازدهم بودند ومجموعه دولت ومجریان انتخابات ازطیف اصلاح طلبان بودند وعلیرغم تدبیر وامید دولتمردان دولت یازدهم در بازگشائی امور اقتصادی ورفع مشکلات معیشتی مردم درپسا برجام ووعده های متعدد اقتصادی واجتماعی ، درطول چهارسال گذشته و درمقدمه برگزار انتخابات مشکلات فزاینده اقتصادی واجتماعی دیگری گریبانگیر جامعه ومردم درسطح کشور شده است.

درهمین شرایط نگیرانیها واستمرار شرایط نامساعد موجود درموفقیت وادامه یافتن این دولت در انتخابات ریاست جمهوری  دوازدهم بشدت دربین مردم فراگیر شده است ونوعی بدبینی به سیاستهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاست خارجی دولت تاحدودی موجب کاهش سطح موفقیت دولت دراین انتخابات رافراهم ساخته بود وپیش زمینه موفقیت وامتیاز گیری افراد جناح مقابل آنها را فراهم نموده بود.

درهمین شرایط  وبا شروع فعالیتهای انتخاباتی وبا تغییر روش تبلیغاتی دولتمردان و توسل به سیاستهای غیراخلاقی وتوصیف اسلام رحمانی و لیبرال بجای اسلام ناب محمدی ، موفقیت دولت در توجه دادن مردم به امور فرهنگی وآجتماعی بر اهمیت امور اقتصادی ومعیشت مردم سبقت میگیرد ووضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی موجود درسطح کشوربرای استمرارچهارسال دیگر پیروز انتخابات میگردد.

علیرغم بروز وتشدید مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم وشفافیت موضوع در سطح جامعه وعدم موفقیت دولت یازدهم درحل این مشکلات ودر تامین نیازهای اقتصادی واجتماعی کشور وهمچنین عدم پایبندی کشورهای طرف قرارداد با این دولت در سیاست خارجی باموضوع برجام وسایر قراردادهای اقتصادی ، این سوال مطرح میگردد که چرا به یکباره مردم این مسائل را فراموش کردند ومجددا به همان شرایط نادرست قبلی رای دادند.

برای یافتن پاسخ به این سوال باید جریانات سیاسی وراهبرد انتخاباتی  جریانات موجود درکشور مورد بررسی قرار گیرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی جریانات سیاسی در دودسته کاملا از هم جدا تقسیم وتعریف می شدند:

1-جریانات (غیرخودی) گروههای چپ(مثل حزب توده  وابسته به شرق)- گروههای راست(مثل سلطنت طلبها وجریانات ملی مذهبی وابسته به غرب)- گروههای التقاطی(مثل منافقین مورد حمایت غرب واروپا) شخصیتها وجریانات روشنفگر غربگرا- فرق ومذاهب

2-(جریانات خودی) نیروهای انقلابی و مذهبی وعناصر اصلی حزب جمهوری اسلامی

تکلیف وسرنوشت عوامل وعناصرگروههاوجریانات غیر خودی ازهمان ابتدای انقلاب اسلامی مشخص بود وزوایه گرفتن وانحراف آنها نسبت به خط اصلی انقلاب اسلامی سرانجام ناگواری را برای آنها درپی داشت .

ولیکن علیرغم اینکه اکثر قریب باتفاق مسئولین کشوری ولشکری از بین عوامل وعناصرفعال از جریانات خودی انتخاب می شدند ویا حداقل مورد تائید این جریان قرار میگرفتند ، از همان ابتداء دریکسری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وحکومتی دچار اختلافات جزئی شده بودند وبتدریج این اختلافات جزئی درشرایط امروز جامعه به دو طیف کاملا از هم جدا وتقریبا به دو جبهه وجناح متضاد ویا متقابل برای همدیگر تبدیل شده اند.

اختلافات اولیه دربین نیروهای انقلابی و مذهبی وعناصر حزب جمهوری اسلامی وعناصر موثر در مدیریت کشور موجب تعطیلی حزب جمهوری اسلامی درسال 1362 گردید ودرادامه آن در سال 1368 همان افراد مبادرت به تشکیل مجمع روحانیون مبارز(معروف به جریان چپ- اصلاحات و. . . ) وجامعه روحانیت مبارز(معروف به جریان راست- اصولگرا و. . . ) نمودند وبا دسته بندی و پرداختن به همان اختلافات به فعالیت سیاسی ومذهبی خود ادامه دادند.

درهمان شرایط زمانی وبا تشکیل دولت پنجم وششم (مرحوم هاشمی رفسسنجانی) که دوران سازندگی کشور بعد از جنگ را برعهده داشته است باتوجه به اختلافات موجود و به نوع نگرش جدید سیاسی واقتصادی در کشور و در روابط بین المللی ، علیرغم اینکه شخص آقای هاشمی درهمان اوائل به جامعه روحانیت مبارز واصولگرائی منصوب بودند ، برای اینکه ایده وتفکر وجریان جدیدی را به جامعه تزریق کنند وحرف جدید سیاسی واقتصادی زده باشند ، حزب کارگزاران سازندگی با مسئولیت آقای کرباسچی را تاسیس وراه اندازی کردند.

گرایش سیاسی واقتصادی دولت وقت و حزب کارگزاران با شعار توسعه اقتصادی تعریف وتوصیف گردید که بعدها بنام اقتصاد تکنوکرات وبا نوعی اصلاح طلبی  به آن پرداخته شد وابعاد اصلاحاتی دولت آقای هاشمی  بیشتر ازروش وعملکرد اصولگرائی آن به چشم میخورد.

درادامه این شرایط ودر تشدید و توسعه اختلافات بین دو جبهه موجود درکشور دولت اصلاحاتی هفتم وهشتم درتکمیل پروژه توسعه اقتصادی وبا شعار توسعه سیاسی بامدیریت آقای خاتمی روی کار آمدند و برای ایجادگفتمان جدید سیاسی فراتر از شرایط موجود ، جبهه مشارکت را تاسیس وراه اندازی کردند.

نکات قابل توجه در خصوص انتخاب دولت هفتم اینکه:

1-تمام انتخاباتها و رفراندوم های صورت گرفته  قبل از آن ، توسط تمام عناصرباقیمانده ازگروههای چپ و گروههای راست وجریانات ملی مذهبی و گروههای التقاطی وحتی شخصیتها وجریانات روشنفگر غربگراو فرق ومذاهب وعرفانهای کاذب ونوظهور وبخصوص از طرف دولتهای حامی آنها در اروپا وامریکا وحتی در منطقه مورد تحریم قرار میگرفت ولیکن از این انتخابات ، نامبردگان علاوه بر اینکه انتخابات را تحریم نکردند ، درخواست حضور همه مردم وهواداران خود درانتخابات را داشتند وضمن معرفی وحمایت از کاندیدای خاص(آقای خاتمی) ، بطور مستقیم در انتخابات کشور دخالت کردند..

2-درتمام انتخاباتها ورفراندوم های اول انقلاب تا قبل از دولت هفتم باتوجه به حضور نیروهای انقلابی وپایبند به ارزشهادرانتخابات ، معمولا نتیجه انتخابات فرد ویا افراد موردنظر جامعتین (جامعه روحانیت مبارز وجامعه مدرسین حوزه علمیه)موفق درانتخابات بودند وباتوجه به توضیحات ردیف قبل ومنتصب بودن دولتهای گذشته به جریانان اصولگرائی (که درعمل از آن عدول کرده بودند) وحضور ونقش آفرینی طیف خاکستری جامعه در انتخابات ، دولت مورد نظر اصلاحات موفق میدان مبارزه در انتخابات بود وباتوجه به وحدت وهماهنگی همه گروههای اصلاحاتی وچپگرا وجبهه خاکستری جامعه و موفقیت حاصل شده در انتخابات روز دوم خرداد ، همه جریانات ذکر شده به جبهه دوم خرداد معروف شدند.

3-موفقیت اصلاح طلبان از شرایط فراهم شده ونقش آفرینی رسانه های خارجی(ضدانقلاب) درنتیجه انتخابات موجب برنامه ریزی دشمنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی از راه نفوذ نرم و بخصوص از طریق انتخاباتهای متعدد در جمهوری اسلامی ایران گردید و این روند همچنان ادامه دارد وموفقیتهای مهمی هم برای انان ازطریق انتخابات درایران حاصل شده است واین یکی از نکاتی است که در این انتخابات هم نقش آفرینی نمود.

توضیح اینکه در چهاردولت پنجم تاهشتم حدود 150 جریان سیاسی(درقالب حزب وگروه وجمعیت وجامعه ودیگر تشکلها ) مجوز فعالیت گرفتند ولیکن بدلیل حضور برخی از جریانات ذکر شده در دولتهای توسعه اقتصادی وتوسعه سیاسی فقط نام کارگزاران ومشارکت باجبهه دوم خرداد دراین دولتها مطرح گردید.

پس از دولت هشتم ونمایان شدن چهره آقای هاشمی بر قرار گرفتن قطعی ایشان وحزب کارگزاران در جبهه اصلاحات ،  نظر اصلاح طلبان براین قرار گرفت که جهت ادامه روند توسعه اقتصادی وتوسعه سیاسی مجددا آقای رفسنجانی برمسند قدرت اجرائی کشور قرار گیرد و لذا جبهه اصلاحات برنامه ریزی وفعالیت خود را به همین سمت وسوبرنامه ریزی وهدایت کردند ولیکن درعمل پدیده دولت نهم آقای احمدی نژاد بوجود آمد وروند اصلاحاتی آنان رادچار مشکل ومتوقف نمود واین اتفاق شوک سیاسی واجتماعی بر روند ادامه جبهه اصلاحات وارد کرد ولذا مجموعه  عوامل وعناصر واحزاب وگروههای اصلاحاتی وبخصوص سران دولتهای پنجم تاهشتم تمام همت وبرنامه های خود را با بهره گیری از اطاق فکرمشترک با بیگانان براین قراردادند که تحت هر شرایطی فعالیت اصلاحاتی خود رااز دولت دهم ادامه دهند و پس از انتخابات دولت دهم  وبا پیش بینی قبلی نسبت به امکان عدم رای آوری  و مواجه شدن با عدم موفقیت در انتخابات ، پروژه فتنه 88 با رمز تقلب را به اجرا درآوردند وعلیرغم ورود ضربات وخسارات فراوان بر پیکر نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق به کسب جایگاه اجرائی دولت دهم نشدند وبناچار برنامه خود را به دولت یازدهم موکول کردند.

نکته قابل توجه اینکه از طرف جبهه مقابل ودرهمین شرایط به جهت جذب آحاد جامعه وتقویت جبهه اصولگرائی در کنار جامعتین وفعالیت عناصر حزب الهی درسطح کشور ، جریان سیاسی جبهه پایداری با محوریت آیت الله مصباح تاسیس شد وعلاوه بر حمایت از جبهه اصولگرائی ، بدلیل ایجادانحراف در دولت وقت ، در مقابل دولت نهم وبخصوص دولت دهم قرار گرفت وخود بخود بدلیل حمایت از جبهه اصولگرائی ، علاوه برمقابله با جریان انحرافی در دولت دهم (احمدی نژاد) در مقابل جبهه اصلاحات هم قرار گرفته بود.

دولت نهم وبخصوص دولت دهم با موضوع انحرافی بهار در کنار امور اجرائی دولت مواجه گردید وبتدریج اثرات جبران ناپذیری برروی دولتمردان گذاشت وبه موازات جریان اصلاحات ، پدیده جدیدی در مقابل جریان اصولگرائی قرار گرفت ودرمقابل جبهه اصولگرائی به کمک جریان اصلاح طلبان در امور سیاسی واجتماعی کشور به میدان سیاسی کشور آمد.

باتوضیحات ارائه شده و بافراگیر شدن اختلافات دوجبهه در سطح کشور ونفوذ ودخالت بیگانگان در آن درسال 1392هر دوجریان بصورت کاملا واضح وشفاف روبروی هم قرارگرفتند وجبهه اصلاحات با جریان سیاسی توسعه واعتدال (سیاسی واقتصادی) وبا شعار تدبیر وامید و با توسل به تبلیغات نادرست وغیر اخلاقی وبا حمایت رسانه ای بیگانگان وتهاجم علنی به دستاوردهای انقلاب وبرخی از ارزشهای اسلامی  به موفقیت رسیدند وجبهه اصولگرائی بدلائل متعددی از جمله عدم وحدت کاندیداها و منتصب بودن دولت(انحرافی) قبل به جریان اصولگرائی و ورود همه جانبه رسانه های خارجی وضد انقلاب به انتخابات کشور وحمایت از جبهه اصلاحات  ومتاسفانه آلودگی بخشی ازجامعه وطیف خاکستری در تهاجم وشبیخون گسترده فرهنگی وتمایل آنان به اسلام لیبرالیستی وشگردهای غیر اسلامی اصلاح طلبان در تبلیغات انتخاباتی ،  نتوانستند چهره پیروز انتخابات باشند.

درسال 1396 با اینکه مشکلات ونواقص مربوط به انتخابات قبلی مربوط به جبهه اصولگرائی مرتفع شده بود و اختلافات ارزشی وغیر ارزشی وبنوعی افکار ودیدگاههای انقلابی وغیر انقلابی دوجناح خیلی شفاف وعلنی در بین مردم توسعه وگسترش یافته بود و زوایه گرفتن فزاینده اصلاحات از انقلاب اسلامی درقالب نوعی تهاجم علنی به ارزشها وداشته های جبهه اصولگرائی تبدیل شده بود ،  مجددا جبهه اصلاحات پیروز انتخابات ریاست جمهوری وهمچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر در کلان شهرها گردید.

باوجود انقلاب اسلامی برگرفته از اسلام ناب محمدی(ص) ورهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) وشفاف وروشن بودن موضوع اختلافات دوجبهه و بخصوص بحث مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم  وعدم موفقیت همین دولت در برطرف نمودن این مشکلات ، چرا مجددا همان شرایط ناکار آمد اقتصادی وسیاسی دولت یازدهم رای آورد و به نحو دیگر چرا جبهه اصولگرائی با رفع مشکلات قبلی موفق وپیروز این مبارزه ونوعی رفراندم انتخاباتی نبود؟

باید راهبرد دینی وانتخاباتی دو جبهه و مردم  مورد توجه ومقایسه قرار گیرند

بقیه در صفحه دوم
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -


باغ تالار عروسی
چهارشنبه 5 تیر 1398 12:29 ب.ظ
بهترین باغ تالار و تالار عروسی شمس العماره
Can you have an operation to make you taller?
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:55 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the finest sites online.
I most certainly will highly recommend this blog!
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:03 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You
obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence
on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative
to read?
Where are the femur tibia and fibula?
جمعه 13 مرداد 1396 05:07 ب.ظ
These are in fact impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.
http://caseywon.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:15 ب.ظ
You're so cool! I do not think I've read through a single thing like that before.

So wonderful to discover another person with a few
unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this
up. This site is something that is needed on the
internet, someone with some originality!
How do you grow?
شنبه 7 مرداد 1396 07:57 ب.ظ
I think that what you published was very logical. But, what about this?

suppose you were to write a killer headline? I ain't suggesting your content isn't
solid, however what if you added a title that grabbed people's
attention? I mean فرهنگ جامع شیعه - استراتژی وراهبرد اصولگرایان واصلاح طلبان در انتخابات 1396(قسمت اول)
is a little plain. You ought to peek at Yahoo's home page and note how they create
post titles to get viewers to click. You might try adding a video or a
picture or two to get people excited about what you've written. Just my opinion, it might make
your website a little livelier.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر