تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - اصولگرایان پیروزواقعی انتخابات اردیبهشت 1396
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 1 خرداد 1396-12:24 ق.ظپیروز انتخابات29اردیبهشت سال 1396 کیست؟
بازگشت با اسلام (ناب محمدی.ص. ومبانی واهداف انقلاب اسلامی)

بنام خدا
وقتی قرار است برای امت اسلامی که اکثرا دارای مذهب شیعه هستند صحبت کنید ، اول باید اسلام وشیعه شناخت وتبیین نمود و سپس آنرا بعنوان ظرف وعیار سنج ، مظروف انتخابات و سایر رویدادهای سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی قرارداد وخروجی آن درتشخیص پیروز ویا بازنده انتخابات مقایسه وعیارسنجی نمود.

بارها گفته شده است اهداف انقلاب اسلامی با مبانی اعتقادی وارزشهای اسلامی در 5 مرحله خلاصه میگردد:

1-انقلاب اسلامی- از سال 1342 آغاز ودر سال 1357 انجام گرفت

2-جمهوری اسلامی- درسال 1358 با رفراندم عمومی صورت پذیرفت

3-تشکیل دولت اسلامی

4- نیل به اهداف انقلاب اسلامی در تشکیل جامعه اسلامی

5-تشکیل تمدن اسلامی و تامین شرایط ظهور امام عصر(عج)

پس از کسب موفقیت دردستیابی به اهداف انقلاب اسلامی  در مرحله اول و دوم وحتی همزمان با طی این دو مرحله ، به دو دلیل اصلی وفرعی زیر در دست یافتن به سایر اهداف ومراحل انقلاب اسلامی دچار مشکل وسختی کار شدیم وانقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی با چالشها وفراز ونشیبهائی مواجه گردید وهمچنان آن فرآیند در اشکال متفاوت برعلیه انقلاب ونظام اسلامی وجود دارد:

1-دلیل اصلی- تهاجم گسترده دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با تشکیل جبهه (نامتجانس) کفر با محوریت امریکا ولابی صهیونیست در سطح امریکا واورپا ودولتهای منطقه وباحضور فیزیکی گروهها وجریانات سیاسی و مذهبی همسو با آنان درسطح منطقه وبا حمایت سازمانها ونهادی بین المللی ومنطقه ای

2-دلیل فرعی(نفوذیها) همکاری وهمراهی جریانها وگروهها وسمن ها وافراد داخلی در قوه مجریه وقوه مقننه ودیگر مراکز تاثیر گذار از داخل کشور با بیگانگان وبا درهمکاری وهمراهی دشمن اصلی

تهاجم وحملات دشمنان اصلی وفرعی اسلام  با روشهای متفاوت جنگ  سخت ، جنگ نیمه سخت ، تهاجم نرم وشبیخون فرهنگی واعتقادی، جنگ هوشمند ، وبازکردن جبهه اسلام امریکائی مثل طالبان والقائده وبوکوحرام وبخصوص داعش درمنطقه وتلاش جهت معرفی وجایگزینی آن با اسلام ناب محمدی(ص) ودر شرایط فعلی با روش نفوذ در بین تصمیم سازان وتصمیم گیران انقلاب ونظام اسلامی به فعالیت همه جانبه پرداختند ودر 38 سال گذشته حدود 38 توطئه علیه اسلام ناب محمدی(ص) با محوریت جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کرده اند.

اهداف دشمن در این حملات و دراین تهاجمات گسترده سخت ، نیمه سخت ونرم وهوشمند ومعرفی اسلام امریکائی و توطئه نفوذ فقط وفقط نابودی کامل وحداقل تغییر هویت انقلاب ونظام جمهوری اسلامی بوده است و همچنان خواهد بود.

دشمنان ازابتدای انقلاب تاکنون  برای نیل به اهداف خود6 مراحل زیر را طراحی ودردستور کار خود قرار داده اند:

1-نابودی انقلاب اسلامی در مراحل اولیه با جنگ نیمه سخت گروهکهای ضد انقلاب وبویژه منافقین در ابتدای انقلاب اسلامی وجنگ سخت هشت ساله در قالب دوران دفاع مقدس

2-محدود نمودن انقلاب اسلامی به داخل کشور وجلوگیری از صدور انقلاب به سایر کشورهای مسلمان منطقه و حتی به کشورهای مظلوم ومستضعف  غیر مسلمان  باتحریم های اقتصادی وفشارهای بین المللی

3-فشار به جمهوری اسلامی و متمرکز کردن آن به داخل کشور وبی توجهی به سایر گروهها و جریانات اسلامی در منطقه با حفظ وتقویت دولتهای همسو با امریکا واسرائیل در منطقه و تحریک آنان علیه جمهوری اسلامی در جنگ نیابتی و تهاجم وتحت فشار قرار دادن سایر دولتهای همسو با ایران در منطقه وتلاش جهت عدم تاثیر گذاری فرهنگ انقلاب اسلامی در بین دولتهاو مردم آن مناطق ، با تشدید تحریمهای اقتصادی وتشدید تحریم ها وتهاجم فرهنگی واعتقادی و صدور قطعنامه های بین المللی سیاسی، نظامی، هسته ای وحقوق بشرورفتارهای ناصحیح وناجوانمردانه دیپلماسی بین المللی وحمله به لبنان وغزه وسایر ملتهای مسلمان وهوادار ایران.

4-تشکیل جنگ نیابتی ومنطقه ای با ایجاداختلاف بین ملتهای مسلمان وایجاد درگیری در داخل ملتها وتشکیل وتقویت اسلام امریکائی با محوریت وهابیت و گروههای طالبان والقائده و بوکوحرام وبخصوص داعش وطرح موضوع تشیع لندنی ودرنهایت تشکیل جبهه باصطلاح مردمی واسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران در سراسر منطقه ودر حمایت از اسرائیل در حفظ وتقویت وتوسعه اسرائیل وتغییر در جغرافیای منطقه تا نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران وتجاورز به سوریه وعراق ویمن و...

5-فشار اقتصادی وسیاسی وکوتاه آمدن درامور بین المللی باجنگ هوشمند واینترنتی که از طریق سیستم های ارتباطی واینترنتی بانوعی ویروس سیستم فنی وتنظیمات مراکز علمی ، هسته ای و تکنولوژی در کشور را دچار بحران واختلال نمایند..

نکته اصلی واساسی اینجاست که ، دشمنان در طی مراحل گذشته خسارات زیادی به نظام جمهوری اسلامی وارد کردند ولیکن نه اینکه به اهداف خود نرسیدند ، بلکه موجب معرفی وجهانی شدن انقلاب وجمهوری اسلامی به دنیا شدند واز طرف دیگر قدرت حمله نظامی وادامه شرایط مذکور را نداشتند ،

سناتور امریکائی اعلام کرده بود به سه دلیل امکان حمله به ایران فعلا وجو ندارد:

1-وضعیت اقتصادی امریکا وبدهکاری امریکا که بعنوان بدهکارترین کشور دنیا مطرح است

2-سیستم دفاعی وموشکی تواتمند وناشناخته ایران برای دشمن وعدم موفقیت درکنترل ومهارنمودن در شرایط فعلی توسط بیگانگان

3-قدرت منطقه ای ونفوذ ایران در سایر دولتها وملتهای منطقه

لذا دشمن برای نیل به اهداف خود در کنترل ونابودی وحداقل تغییر هویت معنوی وفرهنگی جمهوری اسلامی توطئه نفوذ را بعنوان مهمترین عامل در شرایط فعلی در دستور کار خود قرار دادند

6-نفوذ

یعنی آدمهائی در کشور ایران بر قدرت قانونگذاری واجرائی برسند که حرف امریکا را بزنند وراه امریکا را بروند و نام ایرانی را یدک بکشند ودر آینده با نام انقلاب اسلامی وبه اسم جمهوری اسلامی در جهت نیل به اهداف دشمن تلاش نمایند ودرنهایت به موفقیت امریکا علیه انقلاب واسلام ناب درتغییرهویت ومعنویت وفرهنگ کشورنائل شوند

آدمها وعناصرمد نظر بیگانگان برای  نفوذ در کشور در طرح وتوطئه نفوذ برای دشمنان چه کسانی هستند:

1-باقیمانده عناصر گروههای ضد انقلاب دوران انقلاب اسلامی در سطح کشور وافراد که در فعالیتهای سازمانهای ضد انقلاب جذب آنها شده اند و درکشور حضور دارند و ایجاد تنش در برخی از اعتراضات صنفی وغیر تشکیلاتی در سطح کشور نقش آفرینی دارند.

2-برخی از خانواده های معدومین که بهر دلیلی با اعدام وابسته خود مخالف نظام شده اند

3-عناصری که بهر دلیل به زندان رفتند ومجازات حبس راکشیدند وآزاد شدند ولیکن متنبه نشدند وسر مخالفت با نظام رادارند

4-عوامل وعناصر مربوط به بیت آقای منتظری وباند مهدی هاشمی معدوم ومراجع وهمفکران با آن گرایش خطرناک فکری

5-عوامل وعناصر فتنه سال 1378

6-عوامل وعناصر فتنه سال 1388 و بخصوص افرادی که از هر دو دوره فتنه سال 1378 و88 در دولتهای یازدهم. هشتم، هفتم ، ششم وپنجم حضور داشتند ودارای مسئولیتهای کلیدی بوده وهستند

بستر نفوذ:

انتخابات وضعف شدید قانون در احراز صلاحیت کاندیداها

ابزار وهجمه تهاجم وتبلیغاتی دشمنان در اثر گذاری بر انتخابات:

1-گیرنده های ماهواره ای

2-شبکه های اجتماعی

3-اینترنت

بازگشت با اسلام (ناب محمدی.ص. ومبانی واهداف انقلاب اسلامی)

چه باید کرد وچگونه باید توطئه دشمنان خارجی وعوامل نفوذی آنان راخنثی نمود؟

باید به این نکته توجه داشت که ما مسلمان هستیم و ومسلمانی که مذهب ومکتب شیعه را بعنوان مکتب برتر الهی پذیرفته است باید همه فعالیتها و عملکرد او در یک کلمه (آیه 56 سوره ذاریات) عبودیت خلاصه شود.

عبودیت یعنی: ایمان تحقیقی بر پنج اصل  اصول دین- یعنی دوری وتبری از شرک ونفاق

عبودیت یعنی : التزام عملی بر ده اصل فروع دین- یعنی عدم توجه به محرمات

عبودیت در جمع دواصل اصول وفروع دین ، یعنی مومن، حزب الله ، انقلابی ، اصولگرا

*جهاد (دفاع) یکی از همین اصول است ، حضور و شرکت در انتخابات یعنی دفاع در برابر تهاجم دشمن یعنی پیروز انتخابات

*تولی یکی دیگر از همین اصول است ویعنی رای دادن به بهترینها از نظر اسلام ناب محمدی(ص)- یعنی پیروزی در انتخابات

*تبری هم اصل دیگری از اصول است ویعنی به افرادی که با اسلام ناب زاویه پیدا کرده اند ، رای ندادن- یعنی پیروز انتخابات

*امربه معروف یکی دیگر از همین اصول است و باید این حضور وبد وخوب را برای دیگرا بیان کرد ودفاع نمود- یعنی پیروزی در انتخابات

*نهی ازمنکر هم از این اصول است وضمن تبری از اسلام امریکائی واسلام داعش واسلام رحمانی واسلام لیبرال واسلام وارداتی واسلام سلیقه ای ، باید درتبیین وتفکیک اسلام ناب از سایر اسلام های جعلی ، از عوامل آن دوری کرد- یعنی پیروز در انتخابات

درمجموع مقید وملتزم بودن بر اصول وفروع دین ورعایت تمام 15 اصل آن در هر امری وبخصوص در امور اجتماعی،فرهنگی ، سیاسی وبویژه در انتخابات وبرای عبودیت وبرای رضایت خداوند یعنی پیروزی فرد مومن، حزب اللهی ، انقلابی ، اصولگرایان و اصلاح طلبان اصولگرا در انتخابات ،

نتیجه انتخابات وتوجه داشتن به آن خیلی خوب ومفید و مورد توجه باید باشد ، اما اصل پیروزی و اصل عبادت همان مراحل ذکر شده میباشد

. پیروز انتخابات کیست ، شما؟؟!!

نکته اساسی در خصوص اصلاحات واصلاحات اصولگرا واصلاحات امریکائی:

در قرآن کریم در مقابل مومن ،  مشرک ونفاق وکافر آورده شده است

در مقابل حزب الله (آیه 22 سوره مجادله) حزب الشیطان(آیه 19 همان سوره) آمده است

درسخنان ورهنمودهای مقام معظم رهبری در مقابل انقلابی ، غیر انقلابی ویا ضد انقلاب نام برده شده است

نکته اساسی اینکه در مقابل اصولگرائی ، اصلاحات نمیباشد؟؟؟؟!!!!!

چرا؟

درقرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که برای پیاده کرده واجرای اصول(اصولگرائی) اول باید جامعه را از بدیها اصلاح کرد وفردی هم که خطا واشتباده کرده است باید اول توبه کند و  دوم خودش را اصلاح کند تا بتواند نیل به اجرای اصول پیدا کند ، این یعنی اصلاحات واین اصلاحات پیش نیاز اصولگرائی است وبعنوان اصلاحات اسلامی مد نظر میباشد.

آنچه در مقابل اصولگرائی قرار دارد ، سیاست وروش ومبانی و ویژگیهای لیبرال ، سکولار، لائیک  وتکنوکرات است که برای عدم توجه مردم در پوسته اصلاحات به مردم معرفی میگردد و این همان اسلام لیبرالی، اسلام سکولار، اسلام لائیک ، اسلام تکنوکرات ، اسلام رحمانی ، اسلام اعتدال ودر مجموع اسلام امریکائی است که با نام اصلاحات در برابر اصولگرائی قرار گرفته است.

نمونه عینی اسلام امریکائی، اسلام محمدرضا پهلوی قبل از انقلاب اسلامی و اسلام عربستان واسلام ترکیه واسلام برخی از عناصر اصلاح طلب نفوذی در شرایط سیاسی امروز کشور است ، که در قالب نفوذ وبا بستر انتخابات متاسفانه به موفقیتهای دنیائی ودر ظاهربا سیاست غربی به پیروزیهائی در انتخابات نائل شده اند ولیکن بازنده اصلی انتخابات ( در ایدئولوژی اسلام وانقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی ) همین وافراد ورای دهندگان(مطلع از وضعیت مذکور به آنها) میباشند.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 1 خرداد 1396 12:28 ق.ظ


How do you treat Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
It's the best time to make some plans for the longer term
and it is time to be happy. I have learn this publish and if I
could I want to suggest you some attention-grabbing issues or advice.

Perhaps you could write next articles regarding this article.
I desire to learn more issues about it!
How much can you grow from stretching?
جمعه 13 مرداد 1396 07:30 ب.ظ
I am really impressed with your writing skills and also
with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Anyway keep up the excellent quality writing,
it is rare to see a nice blog like this one these days.
Foot Pain
شنبه 7 مرداد 1396 10:50 ق.ظ
you are actually a just right webmaster. The site loading speed is amazing.
It sort of feels that you're doing any distinctive trick. Moreover,
The contents are masterwork. you have done a great activity in this subject!
نازپری
دوشنبه 1 خرداد 1396 09:33 ق.ظ
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب منم سایت سر بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم
می بینمت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر