تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - مسجد وجامعه اسلامی- 4
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 19 مهر 1395-05:53 ب.ظراهکارهای افزایش نقش جوانان در مدیریت مسجد ---20


 بنام خدا

راهکارها ی افزایش نقش جوانان در مدیریت مسجد

    مساجد بهرطریقی که تاسیس و بنا شده باشند وهرچند سالی که توسط هرشخص وگروه وفامیلی که اداره ومدیریت شده باشند ، ملک شخصی هیچ کس نمیباشد و از جایگاه (منطقی وشرعی وقانونی) عامه مردم ، مسجد خانه خداست و لذا نباید امور وزمام آن در اختیار فرد یا گروه خاصی باشد ومساجد در سطح جامعه اسلامی ایران ودر برابر دیده گان همه ملتها (مسلمان وغیرمسلمان) نمادی از معنویت ومحل عبادت مردم ومشتمل بر افکار وعقاید ونظرات ودیدگاههاورفتارهای سیاسی، فرهنگی،اجتماعی وحکومتی آن جامعه است وباید همه مساجد با همه امکانات و باهمه عوامل انسانی و ارزشهای معنوی وغیر مادی ، وبا امکانات مادی وفیزیکی وبخصوص با اثرات ونتایج محسوس ونامحسوس آن دراین راستا وبرای انجام عبادت ورسیدن به خداوند منان هدایت وبکار گرفته شوند و باتوجه به بررسی شرایط داخلی وجانبی مساجد، دو عامل مهم مردم وبرنامه های مساجد، درهمه ادوار تاریخ از ابزارهای دستیابی به این فرآیند میباشند وباید نسبت به حضور مردم و توجه به نقش جوانان در مساجد و نقش آموزشی آن در جامعه و همچنین اداره وکنترل آن برنامه ریزی واقدام نمود.

درهمین زمینه در لابلای موضوعات ذکر شده راهکارهای افزایش نقش مسئولین ونهادهای انقلابی و بخصوص جوانان در برنامه های مساجد و درمدیریت آن تاحدودی مورد بررسی قرار گرفت ولیکن بصورت کلی ، چهارراهکار مناسب وممکن به منظورافزایش نقش مساجد در تشکیل جامعه اسلامی مورد اشاره و بدین شرح پیشنهاد میگردد:

1-همانگونه که مطرح شد در اکثر پارکها ودرخیلی از شهرها چندین نمازخانه ومراکز فرهنگی وابسته به شهرداریها وسازمانهای تبلیغات و فرهنگ وارشاد اسلامی وامورخیریه وتشکلهای مردمی وجود دارد ، که به نظر می رسد دریک اقدام هماهنگ وفراگیر تمام این امکان بنام مسجد تغیر نام وماهیت داده شوند وحتما لزومی به انجام صیغه شرعی(بعنوان مسجد) هم نداشته باشند ولیکن همه این محیطهای فرهنگی ومعنوی بنام مسجد تغیر نام وماهیت داده شوند وهرکسی با هرمنظور(اداء نماز، استراحت، مطالعه وکتابخوانی، قرائت قرآن ودعا، شرکت درجلسات مذهبی ومعنوی وفرهنگی واجتماعی و آموزشی، استفاده از سخنرانی، مباحث سیاسی وتبلیغاتی، وغیره)که درآن مکان حضور پیدا می کند ، متوجه این موضوع باشد که به مسجد رفته است وضمن تکریم ورعایت حرمت عمومی مساجد به هدف مورد نظر نیز دست پیداکند و به این باور برسد که امکان دستیابی به امور مذکور در اکثر مساجدممکن میباشد ونام واهمیت وکاربردهای گوناگون وهمه جانبه مساجد در سطح جامعه فراگیر وعمیق وگسترده شودوباوجود فرهنگ اسلامی وجایگاه رفیع مساجد در احیاء وترویج وگسترش هنجارها وارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) تلاش نمود واز وجود سایر مراکز وبا نامهای دیگر که سنخیت وهمخوانی با فرهنگ دینی نخواهند داشت ، منع فعالیت گردد. ودر این رابطه کلیه امور سازمانی واداری امور مساجد در سطح کشور به یک نهاد قانونی ودولتی ویا یک شورا ثابت متشکل از چند نهاد ومجموعه دولتی واگذار شود واز اعمال نظر ونفوذ دیگران جلوگیری وممانعت بعمل آید.

2-به نظر می رسد دربررسی انجام گرفته پیرامون انواع برنامه ها و رویکرد اجتماعی مساجد وروشهای مدیریتی موجود در آن ودر شرایط فعلی جامعه که بدانها اشاره گرید ، دراکثر موارد هماهنگی وهمسوئی مناسب ودرخور با نیازهای جامعه اسلامی و هدایت وارشاد جوانان در خط ومشی اسلام وانقلاب وجود ندارد وبعضی از مساجد بگونه ای اداره وکنترل می شوند که انگار، مسجد ملک شخصی دو3 نفر از اعضای هیئت امناء محل میباشد وهمانند منزل شخصی خود در باره آنجا تصمیم گیری واجرا می نمایند واینگونه افراد وبعضی دیگر از هیئت امناء خیلی از مساجد دیگر در کلید داری از دربهای داخلی وبیرونی مسجد ، اذان واقامه گفتن ویااینکه چه کسی بگوید، کمیت وکیفیت دریافت کمک مالی از سایرمردم وصاحب امضاء بودن در حساب بانکی مربوط به مسجد ، بررسی امور مهندسی وتغیرات فیزیکی در ساختمان مسجد ومحیطهای وابسته به آن ، تعیین ودعوت سخنران ومداح وایام برگزاری برای هرگونه مراسم ومناسبت خاص، برنامه ریزی واجرای مراسم مذهبی وعزاداری و سازوکار هیئات داخل وخارج ازمسجد، گذاشتن وبرداشتن هرگونه جنس وشئی درمسجد ، نصب کردن وبرداشتن هرگونه عکس وتمثال وهمانند آن، تغیرکاربری اطاقهای مسجد وصدور مجوز برای فعالیت کانون ونهادهای فرهنگی وسیاسی وحتی پایگاه بسیج  وبخصوص تشخیص حلال وحرام ومجاز وغیر مجاز بودن خیلی از اعمال ورفتار مربوط به مسجد وامثالهم خود را همه کاره می دانند وبودن ویا نبودن این افراد دراین جایگاه و براین منصب هیئت امناء به جان وبه میزان ایمان واعتقاد آنها بستگی دارد وضمن تداوم شرایط مذکور در سالهای متمادی ، فرآیند موروثی شدن آن را نیز فراهم می نمایند ومتاسفانه در اکثر روابط اداری وسازمانی بعنوان هیئت امنا به این افراد ارزش وبهاء داده می شود وبرنامه ریزی واجراء بعضی از مراسم ومناسبتهای خاص واجتماعی در اینگونه مساجد نیز منوط به موافقت این افراد میگردد واین شرایط موجب دلسردی ورویگردانی جوانان نسبت به مساجد شده است ولذا در این ردیف پیشنهاد میگردد:

الف-باتغیر اساسنامه وآئین نامه مربوط به امورمساجد ، اینگونه مساجد از دست این تیپ افراد خارج گردد وبه اعضاء هیئت مدیره جدید که شامل حدود پنج نفر باشند ، برای یک دوره حداکثر 2 ساله ، سپرده شود.

ب-دراکثر قریب باتفاق مساجد پایگاههای مقاومت بسیج، کانونهای فرهنگی،قرض الحسنه خودجوش مردمی، هیئات مذهبی وعزاداری، خادم مسجد، امام جماعت و گروه امر به معروف ونهی ازمنکر وجود وحضور دارند ودر مساجدی که نهادهای بسیج وکانون فرهنگی وامربه معروف ونهی ازمنکر وجود نداشته باشد ، با یک برنامه جامع وسراسری در کمترین فرصت ممکن امکان تشکیل پایگاه ویا گروه مقاومت وشعبه فرهنگی و گروه تذکر لسانی وجود دارد ومی توان خدمات مربوط به این نهادها را فراگیر ودر همه مساجد عمومی کرد وبهرحال 5 نفر هئیت امناء از روحانی مسجد وفرمانده پایگاه ویا گروه مقاومت ومسئول کانون فرهنگی ومسئول ویا مداح هئیت مذهبی وخادم (کلیددار)مسجد ویکی 2 نفر از جوانان دانشجو وطلبه محل تشکیل داد و همچنین درپی جابجائی ویا تغیر مسئولیتهای سازمانی افراد مذکور، بااطلاع رسانی به مسئولین ذیربط در امور مساجد ، آن عضو مورد نظر نیز تودیع ومعارفه شود وبا اتمام ماموریت دوساله هرکدام از افراد مذکورواطلاع رسانی(دوجانبه مسجد وامورمساجد) وبصورت اتوماتیک ، مسئولین ذیربط درامورمساجد نسبت به موضوع اتمام مهلت عضویت فرد مورد نظر در هیئت امناء مسجد مورد نظر ، بصورت کتبی ویاشفاهی و بانظرخواهی ازسایراعضاء موجود در مسجد وبا بررسی گزارشات (احتمالی) مردمی و همچنین دریافت نظرمدیران بالاتر مربوط به رده های مستقر وموجود در مسجد نسبت به ابقاء یا تعویض آن فرد اقدام نمایند وبه این صورت یک هیئت مدیره جوان وکارآمد ومتدین و انقلابی ووظیفه شناس ودرعین حال محدود به مدت زمانی تشکیل وبه ایفای مسئولیت در مدیریت واداره نمودن وکنترل ونظارت بر فعالیتهای مساجد اقدام نمایند وهرکس هم که در حین انجام وظیفه دچار اشتباه ویا انحرافی گردید سریعا شامل عزل ونصب ، با همان فرآیند مذکورگردد.

درهمین رابطه لازم است کلیه امور مربوط به امور مالی مساجد ازقبیل درآمدهای ملکی واجاره وفروش خدمات وهمچنین دریافت کمکهای مردمی و همیاری شهرداری وکانونهای فرهنگی ونهادهای خودجوش وحتی نذورات ودر مقابل تامین و پرداخت حقوق خادم وحق الزحمه امام جماعت وهزینه های امورخدماتی وامورساختمانی وهرگونه دادوستد برای مسجد وبخصوص امور آموزشی وفرهنگی توسط دو نفر از اعضا هیئت مدیره وبا نظارت وضوابط اداره اوقاف ویا امورمساجد وسایر نهادهای درگیر در فعالیتها ومدیریت مساجد  ومنطبق با اساسنامه تنظیم شده قبلی اقدام گردد واز آنچه که فعلا دراکثر مساجد بصورت اختیاری وجود دارد ، جلوگیری و نسبت به سازماندهی وثبت وضبط آن برنامه ریزی واقدام گردد ، البته شاید اجرای این فرآیند تبعات ناخوشایندی هم بهمراه داشته باشد ولیکن اگر هدف وانگیزه وکار برای خدا و به منظورعبادت حق تعالی باشد ، اولا نباید تبعات وسیع وعمیقی را در برداشته باشد ودوم اینکه بروز اینگونه تبعات راباید پیش بینی ودرجهت توجیه آنان ورفع مشکلات جانبی اقدام نمود.

3-بااجرای دوردیف قبلی واعزام مبلغ واستاد وامام جماعت مناسب وشایسته اینگونه مساجدوبه منظور فعالیت وحضور همگانی عموم سازمانهاونهادهای دخیل درامورسیاسی،اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، معنوی، اعتقادی، تفریحی، علمی، نوآوری وشکوفائی مردم وجامعه برنامه ریزی وهماهنگی نمود،که به منظور ارجاع امور عمومی مذکوربه داخل مساجدواستفاده از محیط مناسب فرهنگی ومعنوی آن درجهت ارتقاء سطح علمی، سیاسی ،اعتقادی وفرهنگی وآموزشی افراد مرتبط باآن مراکز برنامه ریزی واقدام نمایندوبا پرداخت کمترین هزینه،ضمن صرفه جوئی دربودجه وامکانات سازمان مربوطه درراستای تحقق بخشیدن به شعارها ونام گذاری هر سال توسط مقام معظم رهبری که بیشتر جنبه اقتصادی ومعنوی در بر دارد و با تامین حداقل بخشی ازنیازهای مالی مساجد،درراستای اجرای موفقیت آمیز برنامه های علمی،فرهنگی ودینی ، آموزشی  ورفتارهای انقلابی از جهت کمی وکیفی اقدام نمایندوشاهد نتایج وآثارمثبت آن برمدعوین ودرسطح جامعه برای تشکیل جامعه اسلامی باشند.

4-در اکثر مقاطع تحصیلی از دبستان تا سطوح عالی دانشگاهی موضوعات و درسها وعناوین تحصیلی و آموزشی وپرورشی وتربیتی پیرامون علوم دینی و قرآنی،فرهنگی واخلاقی ومربوط به دوران انقلاب اسلامی واموردفاعی ونظامی وبخصوص طرح بصیرت نسبت به احزاب وگروههای سیاسی وجود دارد ودانش آموز ودانشجو (خواسته وناخواسته) مجبور است با مطالعه وبررسی آن به منظور کسب نمره وامتیاز قبولی تلاش وکوشش نماید ونکته مهم اینکه چون هدف رسیدن به امتیاز وقبولی است ، بصورت عمیق ومفید درس ومطلب را نخواهند فهمید وپس از امتحان بلافاصله آنرا به فراموشی خواهند سپرد واین همه زحمت برای او فقط یک هدف اجتماعی ومادی رادر پی داشته وارزش دیگری هم نداشته است و ازهدف ونتیجه عالی وفراگیری مطلب به منظور ایفای نقش آن در زندگی ودرتشکیل جامعه اسلامی کمتر برای اینگونه افراد مورد توجه قرار خواهد گرفت ولذا در ادامه پیشنهادات قبلی تاکید میگردد ، با برنامه ریزی جامع وکامل ودر نظر گرفتن بهره مندی حداکثری از توان فعلی وبالقوه مساجد وفرصتهای مربوط به آن ،  امکان فعالیت همه جانبه برای عموم جوانان وبخصوص اساتید ومربیان اعم از طلبه ودانشجو و معلمان واساتید که دارای مجوز آموزشی میباشند ، درهمه زمینه های اعتقادی، علمی ، فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی،نظامی ودفاعی در مساجدفراهم گردد وبا احراز اینگونه شرایط وبا تعیین ضوابط وتدوین قانون ومقررات وآئین نامه ذیربط از طرف مسئولین کشوری وبا مصوبه مجلس شورای اسلامی وابلاغ دستگاههای ذیربط به مراکز تحصیلی ونهادهای مربوطه، فراگیری علوم دینی و قرآنی،فرهنگی واخلاقی و دروس مربوط به دوران انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و اموردفاعی ونظامی وبخصوص مسائل سیاسی و احزاب وگروهها را به دو قسمت تئوری(کتابخوانی وتهیه جزوء) وعملی(حضور در کلاسهای عملی، همکاری،مباحثه،حضور دربین مردم و جامعه، جمع آوری آشکار وپنهان وفعالیتهای فوق برنامه و با تکلیف ولزوم برشرکت در برنامه های تخصصی مربوطه در مساجد)تقسیم نمایند و کسب نمره وامتیاز قبولی توسط فراگیران نیز به همین تناسب تقسیم شود ونصف نمره دانش آموز ودانشجو با مطالعه کتب وجزوات درسی وبا حضور درکلاس درس توسط استاد تامین واقدام گردد و برای کسب نصف دیگر نمره و امتیازبرای قبولی ، همه افراد به مساجد مذکور معرفی گردند تا فراگیران با مراجعه مکرر ومتداوم در طول سال به مسجد وباحضور در برنامه های آن نسبت به  اخذ وارائه گواهی معتبر از معلمان واساتید وامام جماعت ونهادهای مستقر در مساجد(باکمیت وکیفیت ردیف3) اقدام نمایدوبه این صورت نمره درس مربوطه راکامل دریافت وآنرا با موفقیت بگذارند ومساجد مذکور ومربیان وهیئت امناء آن با توانائیهای آموزشی وبصیرتی مورد نیاز وهماهنگ با سایر نهادهای مرتبط باسطوح مختلف تحصیلی وآموزشی از دبستان تادانشگاهها برنامه ریزی واقدام  وبا این فرآیند ، مساجد و بخصوص هیئت امناء مساجد بتواند نقش واقعی خود را ایفاد نمایند ومسجد محل دستیابی به علوم مختلف گردد و سایر طلاب ودانشجویان ودانش آموزان وعموم مردم وبخصوص قشر جوان به مساجد سرازیر شوند وضمن حضور در مسجد در مدیریت واداره وکنترل ونظارت بر آن اظهار نظر وهمکاری نمایند ودر عین حال باکسب معنویت موجود درمساجد باارتقاء بنیه دینی ومعنوی دراصلاح ساختار سیاسی وفرهنگی فردی وهمچنین درجهت اصلاح دیگران و تشکیل جامعه اسلامی با رویکرد انقلابی  توجه داشته باشندودر راستای حفاظت از ارزشهای فردی واجتماعی ونشر وترویج هنجارهای عمومی ودینی بسترسازی وهمکاری نمایند

درهمین راستا ساعات وامکان حضور فراگیران آموزشی از دبستان تا دانشگاه را محدود به برنامه کلاسی نکنند وفراگیر مخیر باشد در ساعاتی که فرصت دارد به مساجد مورد نظر خودش ودر نزد اساتید ومربیان معرفی شده در همان مسجد برود وعلم آموزی در زمینه های مورد اشاره داشته باشد.

درهمین زمینه چند ورش اجرائی پیشنهاد میگردد:

الف- فراگیران برای ورود به مساجد باید توجیه شوند ، مسجد با مدرسه فرق دارد  ولذا با ادب واحترام وشرایط ارزشی مساجد در آن کلاس شرک نمایند ودر نتیجه به شکل و ظاهر وپوشش ورفتار مناسب مساجد توجه خواهند داشت واین اولین قدم در اصلاح وتربیت نوجوانان وجوانان درنیل به اهداف جامعه اسلامی وانقلابی را درپی خواهد داشت

ب- همه مساجد ویا حداقل مساجد مورد توافق ومورد قرار داد با آموزش پرورش وآموزش عالی وبسیج وکانونهای فرهنگی برنامه فرهنگی ، سیاسی، نظامی واجتماعی خود را بگونه ای برنامه ریزی واعلام واقدام نمایند که در مواقع نماز جماعت و در جلسات تخصصی مساجد این افراد حضور یابند وپس از ثبت نام وحضور در کلاس ودر جلسه به اهداف اجتماعی ومادی خود دست پیدا کنند وبا حضور فراگیر در مسجد بجای مدرسه وبا حضور تقریبا اجباری در نماز جماعت ودر مراسم موجود در مسجد قدم دومی برای اصلاح جامعه برداشته شود

ج-نکته مهمتر از آن اینکه محل تدریس وآموزش مسجد ومحل عبادت است ومربی واستاد وسخنران بگونه ای انتخاب وتوجیه وتدریس نمایند که علاوه بر تامین نظر فراگیر درآموزش ونمره و درج در سوابق تحصیلی ، در خصوص نقش مسجد ونیل به اهداف معنوی وسوق دادن مردم وفراگیران به ارزشهای اخلاقی ، معنوی ، اسلامی وانقلابی نیز موثر ومفید واقع شود ونسبت به بازسازی عناصر تشکیل دهنده جامعه اسلامی مثمرثمر باشند تا هدف مساجد در تربیت وآموزش نسل های جدید در تشکیل جامعه اسلامی وانقلابی فراهم گردد وبا این روش قدم سومی در تشکیل جامعه اسلامی برداشته شود

د-حضور سایر مردم محل ونمازگزاران در این مسجد ودر این کلاسها ودر این اجتماعات بلامانع باشد ، تا علاوه بر آموزش وتربیت فراگیران بدلیل تخصص بودن امور آموزشی وتربیتی ، اثر مثبت وقابل توجه آن در سایر اقشار مردم را درپی داشته باشد تا مساجد نقش محوری خود در تربیت واصلاح عموم مردم رانیزایفا نماید و قدم چهارمی در تشکیل جامعه اسلامی وانقلابی برداشته شود

ه-نقش خانواده ها وبخصوص پدر ومادر در تربیت فرزندان وبخصوص نقش آفرینی آنهادرشکل دهی به هویت جامعه برکسی پوشیده نیست وفوق العاده موثر وسرنوشت ساز خواهد بود ،

دراین طرح فراگیران آموزش از همه مقاطه وبخصوص از دوران دبستان وراهنمائی توجیه ومورد سفارش قرار گیرند که اولا سعی کنید با پدر ومادر وبستگان خود در این کلاسها در مساجد شرکت کنند ودوما در صورت حضور پدر ومادر وسایر بستگان در نتیجه گیری و کسب امتیاز دقت وتوجه بیشتری صورت خواهد گرفت ودرخیلی از موارد خود خانواده ها نیز علاقه ونظر مثبتی خواهند داشت که باتفاق فرزندان خود در کلاسهای آموزش آنها شرکت نمایند و بهر حال در کلاسهای علوم دینی و قرآنی،فرهنگی واخلاقی و آنچه مربوط به دوران انقلاب اسلامی واموردفاعی ونظامی وبخصوص طرح بصیرت نسبت به احزاب وگروههای سیاسی است راشرکت نمایند وعلاوه بر آموزش وتربیت فرزندان ، پدر ومادرها وهمچنین سایر بستگان مورد بازآموزی ویادآوری قرار خواهند گرفت وخود بخود در جهت اصلاح جامعه وگسترش فرهنگ دینی وانقلابی موثر واقع خواهند شد و قدم پنجم در تشکیل جامعه اسلامی وانقلابی برداشته میشود

و-با شکل گیری اساسی وسرنوشت ساز مساجد در جایگاه اصلی خود وبا نقش آفرینی آن در بین مردم تشکیل جامعه اسلامی با روحیه انقلابی برای همیشه در بین مردم ودر جامعه متصور است واین فرآیند نیاز به طرح در کارگروههای تخصصی ومصوبات مجلس ودولتمردان دارد وزمان زیادی را می طلبد ، اما در این شرایط سپاه پاسداران وسازمان بسیج می تواند در اولین قدم به مساجد اعلام نمایند برای آموزش درس آمادگی ودفاعی وادامه آن تا تیراندازی ، محصلین وفراگیران آموزشی را باتفاق خانواده ها به پایگاههای مقاومت بسیج( پایگاههای مستعد وواجد شرایط)درمساجد اعزام کنند وپس از تربیت وآموزش مناسب وبهره برداری انقلابی در راستای تشکیل جامعه اسلامی ، امتیاز ونتیجه آموزشی خود را به مدرسه اعلام کنند

ز-درصورت اجرائی شدن این طرح وتبدیل همه مساجد ویا بیشتر مساجد به محل آموزش وتربیت مردم علاوه براینکه درتشکیل وتثبیت وادامه پر جنب وجوش جامعه اسلامی وانقلابی موفق خواهیم بود دستاوردهای عظیم بزرگ دیگری نیز بدست خواهد آمد و با این روش و با بررسی واجرای پیشنهادات مذکور می توان به نقش جوانان در عملکرد مساجد و مدیریت آن و همینطور به فعال کردن و به روز نمودن مساجد وتوجه مردم ونسل جوان و همچنین احیاء و ترویج وگسترش ارزشها وهنجارهای دینی پی برد که نقش حیاتی در حفاظت همه جانبه از جوانان وجامعه اسلامی خواهد داشت

 

 
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 19 مهر 1395 06:03 ب.ظ


кредиты всем без отказа
جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:13 ب.ظ
кредит онлайн без отказа украина
микрозайм на карту круглосуточно без отказа
займ на карту без отказа срочно
займ на карту круглосуточно без отказа
займы на карту срочно без отказа
мгновенная кредитная карта с плохой кредитной
историей
взять срочно онлайн деньги на карту
How do you get Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:20 ب.ظ
Hi there to all, for the reason that I am actually keen of
reading this web site's post to be updated regularly. It consists of
good material.
aliakissam.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:41 ب.ظ
I'm now not positive the place you are getting your info, but good topic.
I must spend a while studying more or understanding
more. Thanks for wonderful info I was searching for this
information for my mission.
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 04:49 ب.ظ
I've been surfing online more than three hours these days, but I by no means discovered any fascinating article
like yours. It is lovely value sufficient for
me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as
you probably did, the internet will probably be much more helpful
than ever before.
rosywalstrom.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:39 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three
emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
Bless you!
Foot Problems
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:17 ق.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker
who was doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner
simply because I discovered it for him... lol. So allow me to reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your website.
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 09:18 ق.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring
a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics
as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me
an e-mail. I look forward to hearing from you!
Terrific blog by the way!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 09:40 ق.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don't know who you are but certainly you are going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر