تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - مسجد وجامعه اسلامی -3
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 19 مهر 1395-05:37 ب.ظارکان مدیریتی مساجد و ونقش آن درجامعه -16


 بنام خدا

ارکان مدیریتی مساجد و ونقش آن درجامعه

 

    درشرایط سیاسی و فرهنگی فعلی جامعه و حال وهوای دینی ومعنوی وفرهنگی واخلاقی وحتی سیاسی حاکم بر فضای کشور و وجود گرفتاری و پیچیدگیهای گوناگون در زندگی روز مره مردم و بخصوص دربعد اقتصادی ورفاهی واز طرف دیگر عادی شدن روابط ورفتارهای مسالمت آمیز عده ای ازمردم با ناهنجاریها و بروز وظهورآثار شوم تهاجمات فرهنگی وسیاسی دشمنان خارجی وعوامل داخلی ، همراه و همسوبا آنان در سطح جامعه وبنوعی بی تفاوتی دربرابر وضعیت ناهنجارفرهنگی و تاحدودی اعتقادی سایر مردم بویژه درقلمرو سستی وكاهلی نمودن دراعمال ورفتار عملی پیرامون احکام دینی و مجموعه اقدامات فرهنگ اسلامی وتا حدودی کم توجهی به سرای آخرت ، همگی دست به دست همه داده است تاضمن عدم احساس نیاز به مباحث دینی در زمینه های اعتقادی و عملی ، اخلاقی ،  فرهنگی وسیاسی در بررسی نقش مساجد وکمیت وکیفیت مدیریت آن غافل شده ومیزان حضور ودخالت در مدیریت وبرنامه های مورد نظر در مساجد از هرجهت کمی وکیفی به حداقل ممکن تنزل پیداکند ونقش مساجد در اصلاح وسازندگی امور جامعه وزندگی مردم وبخصوص نسل جوان و اصلاح وتشکیل جامعه  انقلابی واسلامی ایران در حداقل ممکن خود قرار بگیرد ومساجد ونقش جوانان در آن ولزوم دستیابی به بصیرت های همه جانبه در امورمختلف بدست فراموشی سپرده شود ودستخوش ناملایمات سیاسی وفرهنگی واجتماعی وحتی مورد هدف موفقیت آمیز تهاجم بیگانگان قرارگیرد وبا این شرایط و با شرایط مذکور ودر زمان فعلی مدیریت واداره وکنترل ونظارت بر مساجد وهمه برنامه های عمومی وتخصصی آن وفعالیت درآنها به یکی از 5 روش ذیل تقسیم وانجام می گردد:

1- مساجد شاخص ومطرح درسطح یک شهرکه ازجهات برگزاری جلسات ومناسبتهای سیاسی،مذهبی،ملی وایام الله ویا تشکیل کلاسهای اخلاقی،فرهنگی ومعنوی ویااجرای برنامه های مرتب درآن توسط یکی ازچهره های شاخص مذهبی و معنوی وسیاسی شهر فعال وموردتوجه و شناخت اکثر مردم فعال درسطح جامعه میباشندومدیریت وبرنامه ریزی واجرای امور دراینگونه مساجددردست مسئولین شهری وهمان افراد ذی نفوذ فوق الذکر وسازمان تبلیغات ومیراث فرهنگی وامورمساجد واداره فرهنگ وارشاد اسلامی و امثالهم میباشدوآثار مثبت آن بصورت مقطعی وفراگیر خوب ومثمرثمرمیباشدودرصورت اجرای برنامه های ناقص ومسئله داردراینگونه مساجدآثارتخریبی و زیانبارآن بشدت اثر اجتماعی فراگیری بجاخواهد گذاشت وجبران تبعات ناشی از آن دشوار ویا ناممکن خواهد بودونقش مردم وبخصوص جوانان در این فرآیند در حداقل ممکن آن میباشد وبنوعی مدیریت واجرای امور دراین قبیل مساجد وابسته به حکومت ویا ازسوی دولتمردان قلمداد وانجام میشود.

2-مساجد معدودی که توسط کانونهای فرهنگی وابسته به سازمان تبلیغات ویا تحت پوشش فرهنگ وارشاد اسلامی و مورد حمایت سایر مراکز مذهبی خود جوش ویا وابسته فرهنگی به یکی از بزرگان وعلمای شهر اداره می شوند واکثر اعضای موثر در آن از جوانان هستند که با بهره گیری از امکانات دریافتی وبا برنامه های محدود فرهنگی ومذهبی در همین راستا وحداکثر برای تعدادی از جوانان همان محله برنامه های فرهنگی،سیاسی،اخلاقی،اجتماعی، مذهبی واعتقادی دارند وتعداد این مساجد نسبت به محلات و موقعیتهای اجتماعی مردم قابل لحاظ نمیباشند ولیکن در خیلی از موارد توسعه وتداوم کاری آنها منوط به موافقت وهمکاری مسئولین هیئت مدیره ویا امناء موجود در همان مسجد ومتولی مربوطه وامام جماعت ویکی 2 نفر از بزرگان با نفوذ در محله ومسجد میباشد وکمتر برنامه ها واقدامات آنها دچار محدودیتها میباشد.

3- مساجد معدود دیگری که توسط پایگاههای مقاومت بسیج وبا همان شرایط کمی وکیفی ردیف قبل وبا برنامه های نیروی مقاومت بسیج فعالیت می نمایند وتعداد این مساجد نیز خیلی محدود ونسبت به محلات وموقعیتهای اجتماعی معدود وانگشت شمار ودر حد کمتر نسبت به ردیف قبل میباشند.

4-مساجد قابل توجهی که مدیریت واداره آن بصورت سنتی وقدیمی در دست تعدادی از افراد میانسال وبزرگان آن محله میباشد وکانون فرهنگی ویا پایگاه مقاومت بسیج وحتی جوانان علاقه مند به امور فرهنگی ومذهبی ساکن وفعال در محدوده آن مساجد باید پس از هماهنگی با این افراد وپذیرفتن شرایط امام جماعت و هیئت امناء ومتولی وهیئات مذهبی وافراد با نفوذ (مالی ویا با سابقه) بصورت محدود ودر چارچوب زمانی خاص ومطابق با نظرات آن افراد به فعالیت بپردازند وبا توجه به نظرات غیر کارشناسی وایده وروش سنتی آنان وصرفا مطابق با فعالیتهای همسو با برگزاری نماز و مراسم سوگواری محرم و صفروماه مبارک رمضان وبرگزاری بعضی از مراسم سیاسی وفرهنگی وایام الله فعالیت نمایند و مدیریت واداره اینگونه مساجد در دست افراد سنتی است که نسبت به نقش مساجد برای جوانان و برای جامعه شناخت و اطلاعات کافی ندارند ویا حاضر به ورود مسجد وبرنامه های آن به این مسائل نمیباشند و تعداد قابل توجهی از مساجد در سطح شهر در این گروه قرار دارند ونیاز شدید وحیاتی به تغییر واصلاح ساختار مدیریتی درآنهامیباشد.

5- مدیریت واداره وکنترل سایر مساجد دراختیار کسانی است که مسجد را فقط برای برپائی نماز جماعت وقرائت قرآن ماه مبارک رمضان وده شب عزاداری برای امام حسین(ع) می دانند و مخالف هرگونه فعالیت فرهنگی وسیاسی وحکومتی در آن میباشند وبنوعی مسجد را ملک شخص خود می دانند وبا حاکمیت مطلق هیئت مدیره ای که سن آنها حداقل از 50  سال به بالا میباشد ، مانع هرگونه فعالیت برای جوانان در این مساجد می شوند وجوانان وعلاقه مندان این محله ها باید به سایر مساجد مطرح وعمومی وفراگیر در سطح شهر بروند ویا اینکه نسبت به این امور بی تفاوتی را درپیش رو بگیرند واتفاقا وضعیت اجتماعی این محلات از آلودگی ونگرانیهای بیشتری رنج می برد وعناصر دخیل در مسجد خواسته ویا ناخواسته طرفدار ومجری سیاستهای لیبرالیستی جدائی دین وسیاست میباشند ونقش موثری در اجرای این تفکر غیر اسلامی دارند وحدود40درصد از مساجد موجود در سطح شهر رااینگونه افراد مدیریت می نمایند.

در مجموع و درشرایط فعلی برنامه ها وعملکرد ومدیریت واداره مساجد وکنترل ونظارت بر اکثر مساجد رضایت بخش نمیباشد و علاوه بر روند ذکر شده ، در مورد نحوه مدیریت مساجد ، پنج عامل مهم بیرونی دیگر در این زمینه نیز موجب دور شدن جوانان ونادیده گرفتن نقش آنان درمساجد و به حاشیه سپردن اهمیت جایگاه مساجد در سطح جامعه وحفظ وتوسعه روحیه انقلابی و درشکل گیری هویت جوانان وساختار سازندگی جامعه اسلامی در شرایط فعلی شده است:

1-کاهش جایگاه ونقش مساجد درادامه مسیر انقلاب وحکومت جمهوری اسلامی وتبدیل آن به جایگاه سالهای مربوط به قبل از انقلاب اسلامی وبا گرایش هویتی اسلام بدون سیاست وپرداختن به نماز و قرائت قرآن و مراسم دهه محرم وجلسات سوگواری اموات واحیانا اعیاد مربوط به ولایت معصومین(ع) وامثالهم وبا محدودیت وتحمل فشارهای جانبی

2-واگذاری مدیریت واداره وکنترل مساجد به هیئت امناء از افراد میانسال به بالا با همان گرایش وپیشینه ردیف قبل ونظارت وتسلط آنها بر فعالیت جوانان در کانونهای فرهنگی وپایگاه مقاومت بسیج وسایر فعالیتهای ملی ومذهبی وسیاسی ، باایجاد محدودیت برای جوانان در اجرای برنامه ها وفعالیتهای فرهنگی وسیاسی واجتماعی ومعنوی واعتقادی وکنترل ونظارت تحمیلی برنوجوانان وجوانان جامعه ومسجد

3-سیاست گذاری بعضی از عناصر سیاسی وفرهنگی واجتماعی وابسته به جریانات انحرافی وحضور ونفوذ آنان در هیئت امناء برخی از مساجد وجلوگیری از فعالیتهای مثبت وبا چهره و رویکردهای باصطلاح اصلاحاتی وایجاد زمینه وشرایط مناسب به منظور فعالیتهای انحرافی وبا رویکردهای متضاد با ارزشهای انقلاب اسلامی وهنجارهای عمومی مردم.

4-تاسیس واختصاص مکانهای موازی فرهنگی واجتماعی توسط شهرداری وسایر نهادهای ذیربط در پارکها ومکانهای خارج از مساجد به منظور حضور وتجمع جوانان وبه منظورانجام فعالیتهای گوناگون فرهنگی واجتماعی وحتی سیاسی که بعضا دچار گرایشات وتنشهای سیاسی واجتماعی سوء  و ناسالم نیز میباشند و این مراکز عمدتا همسو با نظرات ودیدگاههای مدیران واداره کنندگان(اداری وسازمانی)دولتی هدایت و اداره می شوند.

5-عدم سیاستگذاری صحیح ومناسب نهادهای ذیربط وازجمله نهاد امورمساجدوحمایت آنها ازهیئت مدیره های ذکرشده و نادیده گرفتن نقش وجایگاه جوانان در برنامه ها و درمدیریت وکنترل مساجدوسوءاستفاده هیئت مدیره موجوداز سیاستهای اجرائی امور مساجدودرمحدودیت قراردادن جوانان نسبت به دراختیارداشتن مساجد وبرنامه ریزی وازانجام واجرای برنامه های متنوع درآن واینکه درشرایط فعلی جوانان الزاما به منظور حضور وفعالیت در مساجد باید نظر موافق اینگونه هیئت امناء ها را جلب نمایندوبا آن مدیریتها و بااین شیوه های موجود جانبی انگیزه وعلاقه ای برای حضور وفعالیت جوانان در مساجد باقی نخواهد ماند وهرگونه تصمیم گیری وهر اقدامی تحت شعاع یک یاچند مورد از موارد ذکر شده قرار گرفته وعدم حضور و بی میلی در همکاری از سوی جوانان در مساجد را موجب خواهد شد ودرمقابل به جهت تخلیه انرژی وایفای نقش جوانان در سطح جامعه ، روی آوردن به سایر اماکن در دستورکار آنها قرار خواهد گرفت وعوارض نامطلوبی را در پی خواهد داشت ولذا به نظر می رسد با تغییر در روشهای مدیریتی ذکر شده واصلاح قوانین ومقررات مربوطه و دخالت مراجع وعناصر موثر در این زمینه وسپردن امور مساجد در همه زمینه ها ی ممکن به جوانان ونهاد های انقلابی در نیل به اهداف عبادی وآرمانی اسلام وانقلاب  وتشکیل جامعه اسلامی موفق گردید ، ناگفته نماند که منفک نمودن جوانان از مساجد وعدم توجه به مسائل اجتماعی در مساجد یکی از سیاستها واهداف دراز مدت دشمنان داخلی وخارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تا بتواند در آینده امیدها وپشتوانه نظام را تحت تاثیر روشها واهداف ناهنجار وغیر ارزشی خود قرار دهند.

 
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 19 مهر 1395 06:03 ب.ظ


natural ed cures
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:44 ق.ظ
discount erectile dysfunction http://viagralim.us discount erectile dysfunction !
A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more on this topic, it might not be a taboo matter but typically people do not discuss such topics. To the next! All the best!!
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 18 شهریور 1396 12:52 ق.ظ
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same information you discuss and would
really like to have you share some stories/information. I
know my visitors would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel
free to shoot me an e mail.
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:44 ق.ظ
hello!,I love your writing very so much! percentage we be
in contact more approximately your article on AOL? I need a specialist in this area to solve my problem.
May be that's you! Taking a look forward to look you.
http://nerissahamburger.weebly.com
سه شنبه 6 تیر 1396 07:12 ق.ظ
I believe this is among the most vital information for me.

And i'm satisfied studying your article. However wanna
observation on few normal issues, The web site taste is
ideal, the articles is really great : D. Good process,
cheers
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:31 ق.ظ
Hello Dear, are you in fact visiting this website on a regular basis,
if so after that you will absolutely obtain good knowledge.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:20 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your
presentation but I find this matter to be really
something which I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I am looking forward
for your next post, I'll try to get the hang of it!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:27 ب.ظ
Thank you, I've just been searching for information about this subject for a long time
and yours is the best I have came upon till now. However, what in regards to the conclusion? Are you certain concerning the supply?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر