تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - مسجد وجامعه اسلامی- 1
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 19 مهر 1395-05:14 ب.ظمقدمه   ----------------------2

چکیده مقاله    ----------------3

اهمیت وجایگاه مساجد دراسلام --4

مدیریت گذشته درمساجد ونقش آن درجامعه   -6

                                                                       

مقدمه:

   مسجدبابهره گیری اززیباترین رکن نماز یعنی سجده نام گذاری شده است ومسجد یکی ازاماکن معنوی وموثر در میزان کمیت وکیفیت اعتقادی و عبادی مردم درراستای پرستش وعبادت خداوند منان در همه ادوار تاریخ بوده وخواهد بود و لذا وقتی که قرار باشد مساجد به یک مرکز معنوی ودینی برای عبادت خداوند منان حفظ گردد،با یک بررسی ساده واجمالی ازرهنمودهای الهی درآیات قرآن کریم که بیانگرهدایت متقین(آیات اول سوره حمد)میباشد،عبادت خداوند شامل رعایت حدود الهی درهمه بایدها ونبایدها پیرامون اصول و فروع دین و درتمام زمینه های مختلف فرهنگی واجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و معنوی واعتقادی،سیاسی وحکومتی،دفاعی ونظامی میباشد ومسجد بهترین مکان به منظور اجرای اوامر الهی است وباید از مسجد برای عبادت خداوندگام برداشت(اعراف 29)وبااین شرایط بنیان واساس مساجد باید برمبنای عبادت همه جانبه خداوند پایه گذاری،تاسیس ومدیریت وکنترل ونظارت گردد و بطور مسلم به منظور نیل به اهداف ذکر شده باید این امور از سوی متقین سازماندهی وصورت پذیردوبا توجه به اینکه آغاز شروع عبادت واوج رشد سنی افراد برای قرار گرفتن در بطن بایدها ونبایدهای الهی(انجام واجبات وترک محرمات)درسنین نوجوانی وجوانی میباشد واز طرف دیگر همین قشرعظیم جامعه مورد هدف درهمه ظرفیتها وهمچنین همه تهدیدات از سوی عاملان ودشمنان نسبت به اسلام ناب محمدی(ص) میباشندودشمنان با شگردهای پیچیده اعتقادی،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی وحتی با استفاده از چهره نفاق(قدیم وجدید)به تهاجم وتوطئه علیه مردم وبخصوص نسل جوان درحال برنامه ریزی و تهاجم نرم میباشد،لذا بهترین شیوه و مناسب ترین شکل به منظورآگاه سازی وافزایش بصیرت عمومی اقشارمختلف جامعه وجذب وسازماندهی همه مردم وبویژه قشرجوان و بهره گیری همه جانبه از همه مساجد درراستای دفاع ونگهبانی ازارزشهای دینی وانسانی وخنثی سازی تمام توطئه ها واهداف دشمن وبخصوص تشکیل جامعه اسلامی ، هویت بخشی اساسی به مساجد است که با نوآوری وابداعات منطقی و توجه به قانون ومقررات وبا برنامه ریزی دقیق وبخصوص با همکاری مسئولین ذیربط در امورمساجد ومراکز دولتی ونهادهای انقلابی در همه زمینه ها به فعالیتهای دینی وسیاسی فراگیروعمیق مشغول شوند وبا توجه به اینکه باید همه چیز و همه امکانات و فعالیتهای مورد نظردرراستای عبادت حق تعالی قرارگیرد، باید مدیریت واداره مساجد نیز به کسانی واگذار شود که از هرجهت ممتاز واز بهترینهای اهل تقواوبامعرفت دراموردینی وسیاسی واجتماعی باشند و همه تلاش وهمت آنان از فعالیت درمساجدوجذب وسازماندهی جوانان وسایر مردم درتوسعه وعمق بخشی به شناخت و ایمان وعمل عموم مردم، به منظور عبادت خداوند وشکل گیری جامعه اسلامی صورت گیرد و بهترین مکان برای دستیابی به این امور همان مساجد با همین شیوه های اجرائی جدیدومناسب وکارساز و با حمایت سایر مردم ومسئولین ذیربط میباشد.

چکیده مقاله:

     درصدراسلام تمام امور عبادی وسیاسی وحکومتی واطلاع رسانی در همه امور جامعه درمساجد انجام می شده است و اهمیت وجایگاه مساجدعلاوه براقامه نمازوانجام سخنرانی وجلسات اخلاقی ومعنوی وآموزش وروخوانی واحیانا ترجمه و تفسیرآیات الهی،مرکزتصمیم گیری های حکومتی وسیاستگزاریهای خردوکلان درهمه زمینه های مدنی، قضائی، اجرائی، نظامی ودفاعی،عزل ونصب ها،عقدوفسخ قراردادها وآموزشهای نظامی وعلمی و افزایش وگسترش بصیرت عمومی مردم بوده است ولیکن در طول زمان با توطئه وسیاست گذاریهای دشمنان اسلام وایجاد بدعتهای غلط وباصطلاح درقالب ارزشهای دینی وبا چهره نفاق وسوءاستفاده ازنام مقدس اسلام وبا تبین ایدئولوژی غیراسلامی درجدائی دین ازسیاست،سعی کردند مساجد را به مرکز اقامه نماز وقرآئت قرآن وبعضی از جلسات فرهنگی وبخصوص انجام هرگونه اقدام خارج از دخالت درامور سیاسی وحکومتی سوق دهندوسایرامور مهم کشوری درسایر ابعاد را به بیرون مسجدارجاع نمایند واز نقش آفرینی دستورات ورهنمودهای الهی دراینگونه مواردجلوگیری نمایندومتاسفانه درسالهای گذشته نه چندان دوراین وضعیت براکثر مساجد درتمام ممالک اسلامی سایه افکنده و دردوران50 سال حکومت پهلوی درایران،این وضعیت به اوج خودش رسیده بود وبا شناخت وبصیرت فوق ا لعاده حضرت امام خمینی(ره)از همان دوران حکومت پهلوی وافشاگری های ایشان وحمایت وهواداری دیگرمبارزان همراه و همگام با حضرت امام(ره)بتدریج هویت وبهره مندی مردم ازمساجد دچارتغیرگردید و امور سیاسی واجتماعی وتبین اهداف سیاسی اسلام وتضادهای اجرائی سیاسی حکومت وقت با نظرات دین مبین اسلام دراکثر مساجد مورد نقد وبررسی قرارگرفت وبا شکل گیری مبارزات وانقلاب وسازماندهی مردم ازداخل مساجدموفق به شکست ونابودی حکومت ستمشاهی وتشکیل حکومت جمهوری اسلامی با تمام ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص)وبا ولایت ومدیریت فقیه وبراساس تقوای الهی ووحدت دینی مردم گردیدندومساجدبه مراکز مهم سیاسی ونظامی وپشتیبانی برای انقلاب ونظام تبدیل گردیدودراکثر همان مساجد نهادهای انقلابی فرهنگی و بسیج تشکیل گردیدوبانفوذودخالت افراد موثردرمدیریت مساجد،خیلی ازامورکشوردرهمین مراکز برنامه ریزی واجرا می گردید ومتاسفانه درسالهای اخیربا تغیر نوع تهاجمات دشمن تاحدودی مساجدوضعیت واستعداد وظرفیتهای اصلی خود رااز دست داده ودچارروحیه غیر انقلابی شده است وباتغیر مدیریت وسپردن آن به بعضی از افراد بی تدبیر وبا فعالیتهای جبهه لیبرالیتی درسطح جامعه بتدریج نقش مساجد درامور سیاسی و فرهنگی ودرنتیجه دراداره جامعه وشکل گیری جامعه اسلامی کم رنگ شده است و لذانیاز به برنامه ریزی ودخالت دستگاههای ذیربط درمدیریت و امورمساجدودرنتیجه نیل به اهداف آرمانی اسلام وانقلاب ، درتشکیل جامعه اسلامی را دارد وبا همکاری مسئولین وحضور جوانان اجرای این فرآیند ممکن خواهد بود.

 اهمیت وجایگاه مساجد دراسلام

     مسجد محل عبادت خداوند است ومکانی به منظور ارتباط عبد با معبود خود است و اهمیت آن در آیه 18 سوره توبه اینگونه آمده است که می فرماید : جزاین نیست که آبادانی وتعمیر مساجد بدست کسانی است که به خدواند و به روز رستاخیز ایمان آورده اند ونماز بپا می دارند وزکات می دهند و به غیر از خداوند ، هرگز ، نمی ترسند ، آنها امیدوارند که از گروه هدایت یافته گانند وهمینطور در آیه 36 سوره نور بیان داشته است ، درخانه ها ومکانهائی که خداوند رخصت داده است که رفعت یابند،  باید ذکر ونام خداوند درآنجا برده و خداوند عبادت شود وبرای رفتن به مسجد وانجام عبادت در آنجا درآیه 31 سوره اعراف اینچنین آمده است که : ای فرزندان آدم زینتهای خویش را در نزد مساجد بخود گیرید وبخورید وبیاشامید واسراف نکنید وشاید اسراف نکردن از این جهت باشد که از با رعایت سایر احکام الهی برای عبادت خداوند در هرزمینه ای از جهت جسمی وسلامتی روح وروان نیز ازآمادگی وسلامتی جسمی وروحی کامل برخوردار باشند.

درهمین رابطه به منظور پی بردن به اهمین مساجد به سخنان گرانقدر رهبر كبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) از تاریخهای 21/8/57-1/2/58-18/4/85-14/8/59-10/4/60-18/6/60-22/7/61-25/7/61 توجه بفرمائید که فرموده اند: مسلمین صدر اسلام با اجتماع حج وبا جماعت جمعه كارهای مهم انجام می دادند. درخطبه روز جمعه این طور نبود كه فقط یك سوره ودعائی بخوانند وچند كلمه بگویند، با خطبه های جمعه بسیج ، سپاه می شد ، واز مسجد به میدان جنگ می رفتند،وكسی كه از مسجد به میدان جنگ برود، فقط از خدا می ترسد وبس ، واز كشته شدن وفقر وآوارگی نمی ترسد، وچنین سپاهی ، سپاه فاتح وپیروز است ومسجدها محلی بوده است كه از همان مسجد ارتش راه می افتاد برای جنگ با كفار و با قلدرها،ازهمان توی مسجد،آنجا خطبه خوانده می شد * دعوت می شدند مردم به اینكه فلان مثلاٌ آدم متعدی در فلان جا قیام كرده برضدمسلمین یامال مردم راچپاول می كند،قلدری می كند،انحرافات داردوازهمان مسجدراه می افتادند و می رفتند طرف دشمن * از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است واز مسجد حركت قوای اسلامی برای سركوبی كفار ووارد كردن آنها در بیرق اسلام بوده است * همیشه در صدر اسلام ، مسجد مركز حركات ومركز جنبش ها بوده است * چون ملت مبارز رمز پیروزی را یافته است و با هوشیاری در یافته كه بسیج عمومی ازسنگرهای الهی مساجد و منابر و محافل دینی تشكیل گردید، لازم است این سنگرهای اسلامی راحفظ نمائیم ، مجالس جماعت است كه مردم در هرروز مجتمع بشوند در مساجد ، نه همان مجتمع بشوند، بگذارید این پیرمردها واز كار افتاده ها بروند ، نه ، مساجد باید مجتمع بشود از جوانها ، اگر ما بفهمیم كه این جماعات چه فوایدی دارد و اگر بفهمیم كه اجتماعاتی كه اسلام برای ما دستور داده و فراهم كرده است ، چه مسائل سیاسی را حل می كند ، چه گرفتاریها را حل   می كند، اینطور بیحال نبودیم كه مساجدمان مركز بشود برای چند نفر پیر زن وپیر مرد، وقتی جماعت برود واشخاص مؤثر بروند، همه بروند آنجا مجتمع بشوند ودرآنجا خطیب برایشان مسائل روز را بگوید ، مشكلاتی كه دارند بگویند ، این حل میكندمطالب را * همین محرم وصفر وماه رمضان آنقدر بركاتی كه بر این سه ماه مرتب است نمی شود انسان احصا كند . این اجتماع عاشورا واین برگزاری عزای شهید ، این  آنقدر بركات دارد. همان وقتی هم كه این مسائل سیاسی در آن طرح نمی شد آنقدربركات داشت برای ملتهاكه قابل احصا نبود * مسجدمحل بسیج بود،بسیج،سپاه بود،این مسجدها را باید شما محكم نگه دارید.نگویند به شما كه دیگر مسجد می خواهیم چه كنیم ، ماانقلاب كردیم مسجد درست كنیم*اسلام مساجدراسنگرقرار داد ووسیله شدازباب اینكه از همین مساجد،از همین جمعیت ها،ازهمین جمعه هاوجماعات،همه اموری كه اسلام را به پیش می برد وقیام را به پیش می برد،مهیا باشد.

     بهر حال آیات و نظرات حضرت امام(ره) در مورد نقش وجایگاه مسجد زیاد است ونمونه هائی از آن یاد آوری شد كه غفلت از رهنمودهای الهی و عدم توجه به رهنمودهای حضرت امام(ره) و خالی كردن وخالی شدن مساجد از مردم وبخصوص از نسل جوان زنگ خطری برای آینده کشور ونظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بودو باید دانست که مسجد چیزی است كه در هر برنامه ودر هرمرحله ای از امور دینی وحکومتی باید به آن توجه داشت كه خود این توجه ورعایت نمودن مردم نسبت به آن بیانگرنوعی معرفت و نمودی از معنویت دینی وفرهنگی خواهد بود. وبخصوص اینکه در قرآن كریم به انگیزه الهی در خلقت انسان برای عبادت تاکید دارد(ذاریات56) وپیامبران واولیاء الهی و نواب خاص وعام امام عصر(عج) درزمان غیبت وظیفه ارشاد وهدایت واصلاح مردم بسوی خداوند یكتا و نیابت ایشان برای مدیریت و اداره حكومت و دردست گرفتن زمام امور جامعه از طرف خداوند با هدف نیل به سعادت وخیر ونیكی در دنیا وآخرت برای خود و برای مردم را برعهده دارند وخداوند كریم در قرآن مجید قوانین هدایتی واجرائی مردم وجامعه را کامل وجامع بیان داشته است و انبیاء واولیاءالهی نیز در سیره عملی ورفتاری خود متوجه آن شرایط و ضوابط بوده اند و لذا حاكمان اسلامی با استفاده از قرآن وسنت وسیره وروش انبیاء واولیاءالهی وهچنین بهره مندی ازعقلانیت ونظر اجماع عالمان دینی واجتماعی ، در ادامه حكومت اسلامی موظف به انجام رسالت و زمامداری امور مسلمین وعموم مردم وتشکیل جامعه اسلامی با اهداف مذكور میباشند و در هر زمانی از تاریخ این وظیفه بر عهده برترین فرد از مؤمنان در سطح جامعه وبا احراز شرایط لازم حكومتی میباشد ودر هیچ زمانی این مسئولیت كفائی از مردم مسلمان سلب ومنتفی نخواهد شد ونکته اساسی اینکه آموزش وتوضیح وتوجیه وشکل پذیری این فرآیند به توسط کارشناسان دینی وسیاسی واز طریق عموم مردم وبخصوص قشر جوان واز طریق مساجد ممکن خواهد بود.

مدیریت گذشته درمساجد  ونقش آن درجامعه

     بررسی این موضوع از سالهای خیلی دور شاید بعنوان نمونه های تاریخی با ارزش وقابل بحث باشد ولیکن ذکرسه  نکته بصورت کلی دراین راستا مفید وقابل توجه میباشد،اول اینکه دراداوار تاریخی گذشته مساجدبه اشکال مختلف در زمینه های مختلف اعتقادی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و حکومتی مورداستفاده قرارمی گرفته است ودوم اینکه بدلیل افشاءگری علیه حاکمان مستبد وزور گویان وقت و تشکیل وقیام گروههای نظامی ، سیاسی ومذهبی مخالف نسبت به حکومتهای طاغوتی و اشغالگران خارجی از داخل مساجد وتبدیل آن به مرکز مخالفتی باحکومت ، دراکثر مواقع مساجد مورد حمله وتخریب ومحدودیت حاکمان وقت واشغالگران قرار می گرفته است  وسوم اینکه همیشه احداث ومدیریت  همه مساجد به منظور خدمت به اسلام ومسلمانان نبوده است ونمونه بارز ومصداق عینی آن موضوع مسجد ضرار بوده که توسط منافقین وبا سوء استفاده ازنام مقدس اسلام و مثلا برای عبادت مردم مسلمان در برابر مسجد قبا احداث گردید و با دستور ونظر پیامبرگرامی اسلام(ص)تخریب گردید(توبه107و108) ولذا باید در پایه گذاری ومدیریت واداره مساجد بر این نکات مهم توجه داشت که،  محل مسجد وسیاست گذاری اجرائی در آن باید برای عبادت خداوند ودر همه ابعاد باشد وپرداختن به آن فراتر از این مقاله واین موضوع میباشد ولیکن به منظور آشنائی واطلاع دیگران ، ذکر وضعیت مدیریتی وکمیت وکیفیت اداره وکنترل ونظارت بر اکثر مساجد کشور در دوران گذشته و بخصوص در دوران حکومت پهلوی وسالهای نزدیک به انقلاب اسلامی جهت اطلاع ومقایسه ظرفیتهاوتهدیدات مساجددرزمانها ومکانهای مختلف مورداشاره قرارخواهیم داد.

با نفوذ قدرت استکباری واستعماری امریکا وانگلیس در حکومت وقت ایران وارتباط گسترده سیاسی وفرهنگی حکومت پهلوی با رژیم اشغالگر صهیونیستی وبا نفوذ سیاست ونظرات ودیدگاههای آنان در سیاستهای فرهنگی ، اجتماعی ومذهبی کشور وبا تبین واجرای ایده های لیبرالیستی ولائیک در شبکه اجرائی وسیاسی ومذهبی کشور و با تفکیک وتقسیم سیاست ودیانت از همدیگر ، امور سیاسی وحکومتی وحتی دینی مسئولین در فرهنگ غربی منسوخ گردید و فرهنگی غرب زده و سرتاسر همراه با فساد وبی بند وباری را متوجه دستگاه حکومت پهلوی نمود وآثار ونتایج زیانبار آن متوجه مردم وجامعه گردید و در همین شرایط ودر برابر اعتراضات وابراز نارضایتی مردم وجوانان به تحت الشعاع قرار دادن ارزشهای دینی  ، دستگاههای دولتی تمام امور دینی ومعنوی مردم را به داخل مساجد وبه تبلیغات روحانیت راهنمائی می کردند وضمن اعمال شدید کنترل ونظارت دررفتارهای دینی واعمال وکردار عموم مردم مسلمان ، اکثر قریب باتفاق مبارزان وافراد منتقد نسبت به امور جاری حکومت پیرامون امور مذهبی وفرهنگی را درگیر برخوردهای شدید حکومتی می کردند واکثر قریب باتفاق مساجد در اختیار دو3نفر پیرمرد همراه و همسو با سیاست جدائی دین از سیاست آنها ( بصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه) بوده است و در همان شرایط فعالیت در مساجد شامل برپائی نماز(فرادا یا جماعت) وتشکیل جلسات قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان و10شب عزاداری امام حسین(ع) در محرم و صفر ومراسم مربوط به اموات بود ودر همان مجالس بی محتوا وفارغ از هرگونه گرایش وفعالیت سیاسی ، شخص سخنران ومسئولین مسجد و حتی کمیت وکیفیت مراسم مورد نظر ، همگی تحت کنترل ومراقبت عوامل امنیتی نظام بود و بجز موارد ذکر شده ، موضوع خاص دیگری در اینگونه مساجد مطرح و پیگیری نمی شد وتا حدودی مدیریت واداره مساجد نیز با سیاستهای اجرائی وکنترلی حکومت همسو وهمراه بوده است ویا حداقل بی تفاوت وغیر موثر در امور سیاسی وحکومتی بودند.

    در همان سالها وپس از عدم موفقیت کامل قیام مردم به رهبری امام خمینی(ره) از سال 1342 با سخنرانیها وصدور بیانیه واطلاعیه های آن بزرگوار ، بتدریج شکل ومحتوای مراسم وسخنرانیها وبرگزاری جلسات دربعضی از مساجد و در سرتاسر کشور دچار دگرگونی وتغیر شد وبه سوی جایگاه اصلی وواقعی خود گام برداشت واین مهم در اکثر مساجد وبه توسط جوانان و در همه زمینه های دینی وسیاسی هویت دادند ومقدمات قیام عمومی مردم وپیروزی انقلاب اسلامی و برپائی حکومت جمهوری اسلامی در سال 1357را فراهم نمودند ونکته مهم واساسی اینکه مساجد با تغیر مدیریت و با طراحی واجرای برنامه های مختلف در همه ابعاد مورد نظر حضرت امام(ره) وبرحسب نیاز جامعه و همگام با توانائی وشناخت وآگاهی مردم و به منظور عبادت خداوند منان ونیل به سعادت وتقوای الهی وشکل گیری جامعه اسلامی انجام میگرفت ومساجد پایگاه ونقش اصلی خود را دراین زمینه ایفا نمودندو به عبارت دیگر اینکه به توسط مردم مومن وبا مدیریت جوانان وبا وحدت همکانی وبه تبعیت وپیروی از ولایت فقیه از حداکثر ظرفیتهای بالفعل وبالقوه مساجد استفاده شد وواقعه مهم سیاسی ومذهبی انقلاب اسلامی بوقوع پیوست ولذا لازم است به منظور فعال نگاه داشتن مساجد وبهره گیری همه جانبه از آنها به منظور حمایت وپشتیبانی از ارزشهای انقلاب ودستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی وتوسعه وعمیق ترشدن ایمان وتقوای مردم وبخصوص جوانان وبخصوص تشکیل جامعه وامت اسلامی از تمام ظرفیت همه مساجد وبا همان انگیزه وعلاقه ومدیریت جوانان برنامه ریزی واستفاده نمود ودر راستای توجه به اسلام ناب محمدی(ص)وجلوگیری از تبلیغ ونفوذ وگسترش اسلام امریکائی اقدامات شایسته رابعمل آورد،  دشمنان با توطئه وطراحی واجرای نقشه های شوم سیاسی وفرهنگی واجتماعی وحتی دینی واعتقادی وبا بهره گیری از چهره نفاق قصد دارند موقعیت وفرصتهای مساجد وجوانان را به نقاط ضعف وتهدیدات تبدیل وتعریف نمایند و باید توجه داشت که هوشیاری وحضور جوانان واستفاده از ظرفیتهای مفید وحیاتی مساجد یکی از راهکارهای مناسب خنثی سازی این توطئه ها خواهد بود.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه 19 مهر 1395 05:58 ب.ظ


Can better posture make you taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:11 ق.ظ
great issues altogether, you just won a new reader.
What might you recommend in regards to your put up
that you just made some days ago? Any certain?
audreyhemish.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:57 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment
is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service? Thanks!
Where is the Achilles heel?
شنبه 14 مرداد 1396 08:52 ب.ظ
Hello to every one, it's actually a nice for me to go to
see this site, it contains useful Information.
vasilikicanlas.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:19 ب.ظ
Thank you for some other informative site. Where else could I get that type of info written in such a perfect method?
I have a venture that I am just now operating
on, and I've been at the glance out for such information.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:48 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of
your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:34 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to read
more of your useful information. Thanks for the post.
I will definitely comeback.
پارمیس
دوشنبه 19 مهر 1395 04:43 ب.ظ
سلام و ادب و احترام امیداورم سال خوبی آغاز کرده باشید
دوست گلم وب جالبی داری ممنون میشم سری به ما هم بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم مرررسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر