تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - عوامل پیروزی (لیست)اصلاح طلبان در تهران و برتری نسبی آن در برخی از شهرستانهاچیست؟
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

شنبه 15 اسفند 1394-04:46 ب.ظبا یک جمع بندی از کل آراء درتهران وبرخی از شهرستانها که حدود 50 درصد ویا بیش از این درصد کاندیداهای اصلاح طلب موفق به کسب حداکثر آراء شدند وبه تعبیر دیگری ، کاندیداهای اصلاح طلب موفق شدند با کسب بیش از یک چهارم آراء مآخوذه روانه مجلس شوند ، چیست،

ان موفقیت درحالی بدست آمده  است  که در یک بررسی ساده وابتدائی موجود حدود 3 چهارم از کل آراء مآخوذه از کاندیداهای اصولگرا وحدود یک / سوم  آن از اصلاح طلبان میباشد ودستیابی به کل آراء ومحاسبه آن نیز برای همه تحلیگران ممکن ودر دسترس میباشد.


                                                                                    لزوم پوست اندازی جریان اصولگرایی و اولویت دادن به فعالیت های فرهنگی- اجتماعی

بسمه تعالی

عوامل پیروزی (لیست)اصلاح طلبان در تهران و برتری نسبی آن در برخی از شهرستانهاچیست؟

با یک جمع بندی از کل آراء درتهران وبرخی از شهرستانها که حدود 50 درصد ویا بیش از این درصد کاندیداهای اصلاح طلب موفق به کسب حداکثر آراء شدند وبه تعبیر دیگری ، کاندیداهای اصلاح طلب موفق شدند با کسب بیش از یک چهارم آراء مآخوذه روانه مجلس شوند ، چیست،

ان موفقیت درحالی بدست آمده  است  که در یک بررسی ساده وابتدائی موجود حدود 3 چهارم از کل آراء مآخوذه از کاندیداهای اصولگرا وحدود یک / سوم  آن از اصلاح طلبان میباشد ودستیابی به کل آراء ومحاسبه آن نیز برای همه تحلیگران ممکن ودر دسترس میباشد.

برخی از عوامل فعلی در انتخابات سال 1392 دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز هویدا ومشخص بود وبعضی از عوامل و دلائل در این انتخابات نیز تکرار گردید.

در دوره یازدهم ریاست جمهوری عوامل زیر موجب عدم موفقیت اصولگرایان وموفقیت اصلاح طلبان(اعتدال) را در پی داشت:

1-عدم وحدت اصولگرایان ( الف کاندیداها    ب- تحلیلگران و هواداران وبه تبع آن مردم)

2-وحدت اصلاح طلبان وکناره گیری عارف وتنها شدن کاندیدای اصلاح طلبان با تجمیع نظرات وآراء بریک نفر

3-رفتار سیاسی غلط برخی از تحلیلگران اصلاح طلب هوادار کاندیدای اصلاحات وتحلیل و انتقاد نادرست و هدفمند به شرایط اقتصادی وسیاسی و ربط دادن آن به عملکرد ومواضع اقتصادی وسیاسی اصولگرائی با محوریت آقای احمدی نژاد

4-برخی از اعمال ورفتار نادرست اقتصادی ، فرهنگی وارزشی دولت دهم در مقابله با مقایسه با برخی از ارزشهای اصولگرائی و در حیطه فتنه اصلاحاتی ها و ایجاد نارضایتی در بین هواداران وجبهه اصولگرائی وسوء استفاده اصلاح طلبان از این موضوع ومدیریت کردن آن به نفع جبهه اصلاحات

باگذشت دوسه سال از این موضوع و با قرار گرفتن حدود 3/چهارم آراء مآخوذه در سبد کاندیداهای اصولگرا ، بازهم شاهد موفقیت نسبی جبهه اصلاحات واعتدال وافراد مستقل در برابر جبهه اصولگرائی در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی بودیم وبه عبارت دیگر جبهه اصلاحات موفق به کسب حدود 50درصد از کرسیهای مجلس گردید وموفقیت کامل وحداکثری بدست نیاورد، چرا؟ چرا؟

دربررسی روند ثبت نام ، تهیه و ارائه لیست وفهرست انتخاباتی  ، تبلیغات ، تحلیل وتشریح مواضع ، حمایت هواداران و مردم ودر نتیجه شمارش آراء بازهم هان مشکلات تکرار ویکی 2 موضوع جدید نیز مورد توجه قرار گرفت:

1-بازهم عدم وحدت جبهه اصولگرائی ، در اکثر شهرهای کوچک وبزرگ درسطح کشور اولا بین حداقل 2 تا 5 لیست متفاوت شامل افراد متغیر از کاندیدهای اصولگرا جهت اخذ رآی در جامعه مطرح و مورد توجه قرار داده شد و دوما افراد مستقل ودر عین حال اصولگرا در کنار این لیستها اقدام به تبلیغ وفعالیت نمودند، در جمع بندی کل آراء ئر اکثر حوزه های رای گیری ، جمع کل رای این افراد بیش از 70 درصد از کل آراء میباشد.

2-بازهم وحدت جبهه اصلاحات و اینکه تمام افراد این جبهه با یک تفاهم ووحدت سیاسی وجناحی ، در تمام شهرهای کوچک وبزرگ فقط یک لیست داشتند وهمه باهم تبلیغ کردند وهیچکس بصورت انفرادی ورود پیدا نکرد وتمام حمایت وسیاست خود را بر روی یک لیست گذاشتند وبا با کسب رآی 30درصدی موفق به کسب بخشی از کرسیهای مجلس شدند.

3-حمایت هواداران وتحلیلگران وهدایت هدفمند واحساساتی مردم همسو به حمایت از کاندیداهای لیست واحد

4-بازهم بزرگنمائی مشکلات اقتصادی ، بازهم ربط دادن خیلی از گرفتاریها به سیاست خارجی ، بزرگنمائی موفقیت برجام و ربط دادن امکان حل مشکلات با سرانجام یافتن آن ، شعار آزادی  وتسامح وتسآهل در دین و ارزشهای اسلامی وانقلابی  و . . . که در یک رفتار حساب شده و واخذ مواضع مشترک به دو نتیجه گیری حیاتی در این روند توجه وجهت دهی می شد:

الف- این فرآیند توسط دولتمردان ومسئولین ونمایندگان اصلاحات واعتدال به نتیجه خواهد رسید

ب-درصورت موفقیت اصولگرایان این فرآیند متوقف خواهد شد

5-حضور موثر فرهنگی درقالب جنگ نرم ونفوذ رسانه های خارجی وشبکه های ماهواره ائی وشبکه های اجتماعی درداخل وخارج از کشور به حمایت از اصلاحات (اصلاحات امریکائی) ودر مقابله با جبهه اصولگرائی (اسلام ناب محمدی(ص) ) وبهره برداری قشر مرفع و سایر مردمی که در مناطق رفاه زده شهر های بزرگ زندگی میکنند وبخصوص اینکه اکثر این مردم بیشتر از ماهواره بهره می برند تا از رسانه های داخلی وافسوس که در اثر تهاجم نرم وتدریجی وحساب شده دشمنان ، ضمن فاصله گرفتن از ارزشهای ناب در دام اسلام امریگائی گرفتار شده اند.

6-رای دادن اصلاح طلبان به کل افراد مورد نیاز در هر شهر  بخصوص در شهرهای بزرگ و لیستی رای دادن واینکه بدون شناخت بر کمیت وکیفیت افراد معرفی شده در لیست به تمام آنها ری دادند و این اتفاق در بین اصولگرایان حاصل نشد

روزی گفتند یک نفر به قاضی شهر مراجعه کرد وگفت اموال مرا دزد برده است وبه دو همسایه چپ وراستم مشکوک هستم ، قاضی دونفر مظنون رادعوت کرد، سوال وپرسش کرد به نتیجه نرسید، براساس عقل وعلمش ، دوقطعه چوب با شکل واندازه مشابه به دونفر مظنون داد، گفت بروید چوبها را شب زیر بالش خود بگذارید وصبح بیاورید ، هرکه دروغ گفته باشد ، چوب وی کمی بلند تر می شود  ودزد شناسائی میگردد، دزد ازنگرانی بلندتر شدن چوب ، صبح قبل از آمدن به نزد قاضی کی از چوب رابرید ، هنگام حضور در کنار قاضی چوبها را تحویل دادند ودزد با خوشحالی متوجه شد ، چوب او کوتاه تر است ، با قیافه حق به جانبی خود را تبرئه کرد وطرف دیگر را بعنوان دزد برانداز میکرد ، ناگهان قاضی گفت شما ، شما که صاحب چوب کوتاه هستی ، دزد شما هستید ، تکلیف مال را معلوم کنید، گفت چرا؟ ، گفت چوب کوتاه نشانه دزدی توست والی آخر

این موضوع در تهیه ومعرفی لیست وجلب نظر هوادران ومردم به سمت وسوی لیست وانتخاب همه افراد آن برای اصلاح طلبان جدی تر از اصولگرایان بود ، چرا چونکه ، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی نائب الامام خامنه ای(مدظله العالی) این روش را مسیر مناسبی برای موفقیت در انتخابات وجلوگیری از نفوذ بیگانگان در مجلس مورد توجه واشاره قرار دادند ولیکن اصلاح طلبان در راستای مبارزه منفی ومقابله با موفقیت اصولگرایان به آن توجه جدی نمودند واما از طرف اصلوگرایان جدی گرفته نشد.

حدود70درصد از شرکت کنندگان در انتخابات ، همانهائی که یشتر مردم در حماسه 9دی وروز قدس وروز 22 بهمن وامثالهم را می آفریند ، جا داشت با پیپیری وبرخورد جدی تر مجموعه اصوگرایان با انتخابات ، سرنوشت بهتری را رقم می زنند.

راستی دیر نشده است ، دو انتخابات(ریاست جمهوری دوره دوازدهم ودوره چهارم شوراهای اسلامی شهر یعنی خرداد سال 1396) در پیش است. موفق باشید

 

 

 
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 25 اسفند 1394 04:59 ب.ظ


What causes pain in the back of the heel?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:58 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how can we communicate?
What is leg length discrepancy?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:54 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
make your point. You clearly know what youre talking
about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site
when you could be giving us something enlightening to read?
xiaokovacevic.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:28 ب.ظ
What's up to every , because I am genuinely keen of reading this website's post to be
updated daily. It contains fastidious data.
www.purevolume.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:33 ب.ظ
Thank you a lot for sharing this with all folks you really recognise what you're talking approximately!
Bookmarked. Kindly also discuss with my
web site =). We could have a link alternate arrangement
among us
Foot Issues
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:31 ق.ظ
When someone writes an article he/she maintains the image of a user in his/her brain that how a
user can be aware of it. So that's why this post is great.
Thanks!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 12:33 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article plus
the rest of the website is extremely good.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:11 ق.ظ
I do believe all the concepts you have offered in your post.
They are very convincing and can definitely work.

Still, the posts are too brief for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time?

Thank you for the post.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 04:41 ب.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it's
time to be happy. I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things
or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article.
I desire to read even more things about it!
آپلود سنتر گوگل
چهارشنبه 11 فروردین 1395 01:13 ق.ظ
سلام
آپلود سنتر کوچک ما در دوسال سال گذشته جای خود را در میان غول های داخلی و خارجی باز کرده و موفق شده با ذخیره بیش از 21000 فایل خدمت رسانی کوچکی به فعالین سایبری در محیطی امن داشته باشد.

آپلود گوگل
http://uploadgoogle.ir
آپلودعکس, آپلود عکس , آپلود عکس دائمی , آپلود فیلم , اپلود عکس, آپلود رایگان , آپلود مجانی , آپلود آهنگ , آپلود زیپ آپلود آپلود عکس,اپلود ,عکس, آپلودسنتر عکس, آپلود رایگان عکس, آپلود سنتر, عکس آپلود ,دائمی, آپ upload photo, hosting photo, upload Images, image upload آپلود عکس با گوشی آپلود عکس با موبایل آپلود عکس,آپلود رایگان عکس,آپلود سنتر عکس,آپلودعکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی آپلود عکس,آپلود سنتر عکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی,آپلود عکس رایگان,آپلود,آپلود عکس عمومی,عکس,آپلود عکس سریع رایگان عکس,آپلود سنتر عکس,آپلودعکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی آپلود عکس,آپلود سنتر عکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی,آپلود عکس رایگان,آپلود,آپلود عکس عمومی,عکس,آپلود عکس سریع
کسب درآمد با حقوق ماهیانه
شنبه 15 اسفند 1394 04:22 ب.ظ
** فرصت ویژه و محدود برای شما **
کسب درآمد ماهیانه 1340.000 تومان در ماه اول با شرایط حقوق ثابت
با روزانه 5 ساعت کار

برای دریافت فایل آموزشی به وب سایت درآمد مراجعه کنید
www.DarAmad.in
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر