تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - انتخاب کاندیداهای اصلح وگرایشات سیاسی موجود
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 3 اسفند 1394-08:01 ب.ظاصولگرائی
اصلاحات اصولگرائی
اصلاحات امریکائی
لیبرال
سکولار
لائیک
منافق
نفوذ شخصی وجریانی
منطق رای در اعتماد به لیست ها

بنام خدا

انتخاب کاندیداهای اصلح وگرایشات سیاسی  موجود

مقاله ویژه انتخابات

1-اصولگرائی یا اسلام ناب محمدی(ص)

تفاوت انسان با سایر موجوات الهی ، مظروف بودن جسم او از دمیده شدن روح الهی دراوست.

عبودیت انسان برگرفته از شعورومعرفت او ، محوراصلی وظیفه انسان دربرابر خداوند منان (یعنی عبادت) است 

محور عبادت انسان درقرآن کریم حول دومحور اساسی ذیل است  : 

 الف-ایمان واعتقاد تحقیقی وقلبی به اصول پنج گانه دین                                       ب-ایمان وعمل به اصول ده گانه فروع دین

و اصولگرائی وعصاره اسلام ناب محمدی(ص) یعنی اعتقاد وعمل به اصول 15 گانه اصول وفروع دین ولذا اسلام ناب محمدی(ص) و انسان اصولگرا بر این باور است که با بهره برداری و تدبیر وتوجه به قرآن کریم ، سنت، اجماع وعقل امکان تحقق عبادت  بصورت کامل وجامع و همچنین تشکیل جامعه وحکومت اسلامی درهمه زمینه های اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی،  اقتصادی، اخلاقی، قضائی،  مدنی وحتی حکومتی وجودد ارد و به دنبال آن نیل به اهداف امت اسلامی در سراسر جهان فراهم میگردد و منابع قرآن کریم وسنت انبیاء واولیاء الهی درکناررهنمودهای کارشناسان ، خبرگان، علما و مراجع دینی وبخصوص ولی فقیه (نائب برحق امام عصر(عج)) درهمه زمینه های ذکر شده دریک  حول محور با موضوع عبادت خلاصه میگردد.

توجه:یک جریان ویا یک فرد اصولگرا ، تا درحیطه اصولگرائی است، دچار لغزش وانحراف وناهنجاری نمیگردد و اگر درشرایطی بصورت دفعی ویا بتدریج و بصورت آشکار ومحسوس دچار اشتباه رفتاری ، فکری وسیاسی واعتقادی شد ، آن جریان وآن فرد دیگر اصولگرا نمیباشد واز آن به بعد با یک برچسب دیگری (غیر اصولگرائی) قابل تشخیص و توصیف میباشد

2-اصلاحات یا اصلاحات اصولگرائی

تفاوت اساسی ومبنائی  اصلاحات با اصولگرائی بر این است که ، اصلاح طلبان نظر براین دارند که با توجه به توسعه وپیشرفت های موجود  درکشورهای پیشرفته  و همچنین به منظور توسعه درروابط سیاسی وبین المللی با سایر کشورهای منطقه و جهان ، بهتر است (یا باید) از الگوهای موجود در آن کشورها(وحتی از کشورهای غیر اسلامی) استفاده وبهره برداری کرد

این نظریه خیلی خوب ومفید وسازنده است وبرای نیل به اهداف عبادی ذکر شده برای اصولگرایان مناسب است ولیکن انتقادات وشرایطی بر این طرز تفکر وجود دارد.

براین طرز تفکر سه انتقاد وجودد ارد:

الف- تفکر اصلاح طلبی برای نیل به اهداف مذکور به چه رهنمود ومبانی وراهکاری نیاز دارد که در قرآن ، سنت  وجود ندارد ، که نیاز به بهره برداری از الگوهای بیگانه نسبت به اسلام داشته باشند!!

ب-کدام الگو و روش وبرنامه سیاسی، اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی ،مدنی ودیپلماتیک درسایر کشورهای منطقه و کشورهای غیر اسلامی وبخصوص کشورهای استعمارگروقدرطلب و درعین حال توسعه یافته  در دنیا وجود دارد که بشود از الگوهای آنها استفاده کرد و ارزشها ومبانی فکری وارزشی اسلام به خطر نیفتد ویا مورد تهدید واقع نگردد؟؟!!

د-این طرز تفکر موجب تضعیف جبهه حق و قدرت اسلام و در مقابل تقویت جبهه کفر ولیبرالیستی میگردد!!

طرز تفکر اصلاح طلبان سه شرط اساسی هم دارد:

الف-لازم است در روابط با دیگران ضمن تبلیغ وتوجیه ارزشهای دین مبین اسلام ، چیزی از ارزشهای آن کم وکاسته نشود واز اسلام تبلیغ کنند

ب-لازم است در روابط با دیگران مواظب تحمیل نظرات ودیدگاههای غیر اسلامی وفرهنگ لیبرالیستی باشند ومورد هدف تهاجم فرهنگی واعتقادی دشمن قرار نگیرند

ج-افراد مذاکره کننده ومامورین در برقراری روابط ، شخصا (بتدریج) دچار استحاله نشود فرهنگی واعتقادی وتغییر ماهیت نشوند.

توجه: این تعریف از اصلاحات نوعی اصلاحات اصولگرائی است و دین مبین اسلام وهویت انقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی با این تعریف وتوجه به انتقادات وشرایط ذکر شده با اهداف  اصلاحات مشکلی ندارد

3-اصلاحات امریکائی یا اسلام امریکائی  در عناوین  سیاسی لیبرالیسم، سکولار، لائیک وبخصوص منافقین

الف-لیبرال ولیبرالیسم به معنای جدا کردن دین از حکومت است و در همین راستا برخی از سیاستمداران ومسئولین وکارگزاران درکشور و درشبکه اجرائی ومدیریتی نظام جمهوری اسلامی (ظاهرا) بر همه اصول 15 گانه ذکر شده اعتقاد دارند وبعضا نسبت به عمل به برخی از آنها اعتراف و تظاهر هم دارند ولیکن برای  اصول اجتماعی وسیاسی فروع دین ،  بخصوص برای موضوع جهاد(دفاع)، امر به معروف ونهی از منکر ، تولی وتبری جایگاهی در نظام وحکومت جمهوری اسلامی قائل نیستند وآنرا مزاحم آزادی و بخصوص روابط بین المللی ودیپلماتیک می دانند وبا بی توجهی کامل به آن سه انتقاد ذکر شده  وبا عدول  از سه شرط ذکر شده ، از مبانی  اسلام ناب محمدی(ص) جدا شده اند و ازچارچوب اصولگرائی واصلاح طلبان اصولگرا خارج شده اند و از طرف دیگرچون  نمی خواهند در انظار وافکار عمومی به ضد انقلاب شناخته شوند ، با بهره گیری از نام اصلاحات و اسلام جدیدی بنام ، اسلام رحمانی ، یا  اسلام معتدل و اعتدالی سعی بر پوشش  اصلاحات و اسلامی بودن بر عملکرد خود دارند

توجه: این گرایش همان فرهنگ و مبانی سیاسی لیبرالیستی ومتضاد با ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) و مخالف با اهداف وارزشهای انقلاب اسلامی است.

ب-سکولار : همان فرهنگ لیبرالیستی  ولیکن  پرداختن به  بخشی از اصول وفروع را در شرایط امروزی ضروری نمی دانند و جامعه را به آنها بی نیاز تعریف می کنند ودر تعریف دیگری به  پلورالیسم دینی ، یعنی  برداشت و معانی متعدد از اسلام و نوزائی حرکت مردمی در دین ودر فرهنگ تعبیر می نمایند، ضمن اینکه همین مقدار از دین را بطور کامل از حکومت وسیاست جدا می داند و نقش وجایگاهی برای آن در سیاست ونظام وحکومت قائل نیستند

توجه:این فرآیند هم نوعی اسلام امریکائی  بوده ومیباشد

ج-لائیک : دقیقا همان تعریف سکولاریسم (سکولاریزم) است با این محدودیت که ، دین را  امری فردی می دانند وجایگاهی در جامعه برای آن قائل نیستند و برای دولت نیز حق دخالت وایجاد محدودیت در دینداری افراد قائل می شوند

توجه: این هم نوعی اسلام امریکائی  وتقریبا نوعی بی دینی (لامذهب) بوده است ومیباشد

د-منافقین : افراد وجریانات بدتر وخطرناک تر از گرایشات سیاسی ذکر شده منافقین فعلی هستند.

آنهائی که خود را انقلابی می دانند و مرتب اعتراف واظهار می دارند که در خط امام ورهبری هستند، به شهدا احترام می کنند و خودشان را مدیون آنها می دانند و اصرار بر پیمودن راه شهیدان دارند، خود را تابع قانون اساسی و ولایت فقیه معرفی می کنند ، در دفاع از مسلمانان مظلوم عالم دم می زنند و امریکا ومتحدانش را دشمن انقلاب واسلام وکشور می نامند ودر مجموع خود را اصولگرای واقعی وهمه کاره انقلاب  و اسلام معرفی می کنند ولیکن در عمل ودر رفتار ودر سخن ودر مواضع فردی وگروهی وحتی خانوادگی ، با نام اصلاحات  دقیقا عکس آنرا عمل می کنند وبه تمام معنا منافق و دو رو وضد انقلاب واقعی هستند و با نام اسلام وبا نام اصلاحات(امریکائی) در صدد احیاء اسلام امریکائی با همان تفکرات لیبرالیستی وسکولار ولائیک میباشند

        دریک بررسی اولیه  در حوادث وتهاجمات سخت و نیمه سخت ونرم وهوشمند دشمنان داخلی وخارجی ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی  تاکنون علیه نظام جمهوری اسلامی ، نفوذ وحضور موثر عناصر این تفکر ات امریکائی در این وقایع واضح وقابل تشخیص وملموس میباشد ومواردی از قبیل ، موضوع بنی صدرو نهضت آزادی  ودولت موقت درسالهای اول انقلاب ، جریان کوی دانشگاه و فتنه سال 1378 درزمان دولت اصلاحات وسالهای مکرر 18تیر تاسال1382 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی باشعارتوسعه سیاسی وجامعه مدنی همراه با پروژه های شعار توسعه اقتصادی ، کنفرانس سبز برلین درفرودین 1379 ، اعتصاب مجلس ششم ونامه جام زهر آنها به رهبر عزیز انقلاب،  انقلاب وکودتای ناکام مخملی فتنه سبز سال 1388وبه چالش کشیدن امنیت داخلی  کشور تا لب پرتگاه سقوط و مخدوش کردن سلامت انتخابات ، اعتماد وتعامل با امریکا وباسیاستهای استثماری ومتکبرانه غربیها وارتباط گرگ ومیش برخی از مسئولین درکنار موضوع مهم هسته ای با حاشیه های فراوان آن  تا برجام وحتی بعد از آن وموضوع برجام 2 ، تغییر هفته وحدت بنام هفته نفرت وبدگوئی علیه خلفا وتشویق و ترغیب قمه زنی وپرداختن به خرافات وایستادن در برابر مراجع متدین وانقلابی وزیر سوال بردن نظرات ولایت فقیه ، جریانات موسوم به باند مهدی هاشمی معدوم و بیت آقای منتظری، مجتهد و مرجع تراشی با چهره ها و عناصر فریب خورده وصدور فتاوای ضد اسلامی ودرحمایت از اسلام امریکائی و. . . و ایجاد صدها شبکه ماهواره ای صوتی و تصویری ونوشتاری با زبان فارسی با اهداف ضد اسلامی واسلام هراسی وترویج اسلام امریکائی با فرهنگ لیبرالیستی وسکولار ولائیک وتشویق وترغیب ملت ایران در بهره برداری از آن ونوعی تهاجم نرم وهمه جانبه به اسلام ومسلمین با گیرنده های ماهواره ای،  فعالیت های غیر مذهبی و همچنین دعوت مردم بی بصیرت وضد انقلاب وطرفدار فرهنگ واسلام امریکائی به ایجاد اغتشاش وتظاهرات وتجمعات غیر قانونی درداخل کشور وهدایت آنها در فضای مجازی و . . . که همه موارد آن از طرف عوامل وعناصر فرهنگ لیبرالیستی ، سکولار ولائیک  یعنی اسلام امریکائی بوده است.

4-نفوذ وانتخابات

درحال حاضر دشمن اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با محویت اصولگرائی و اسلام ناب محمدی (ص) و همه دشمنان  اسلام و مسلمانان  جهان ، یعنی امریکای جنایتکار با ایجادوحدت در بین دشمنان انقلاب ونظام درامریکا و دربین اکثر دولتهای اروپائی و در برخی از دولتهای منطقه وبخصوص رژیم غاصب اسرائیل به این نتیجه رسیده اند که جبهه گیری علنی وادامه توطئه های گوناگون و مرتب هرساله علیه جمهوری اسلامی ایران (( بعنوان مظهر اسلام ناب با زیربنای ایمان و وحدت وبا وجود ولایت فقیه وبخصوص در ایفای نقش اصلی  بعنوان محور مقاومت اسلامی در منطقه )) نمی تواند  برای آنها نتایج دلخواه و مطلوبی در شکست دادن ویا ایجاد محدودیت برای جمهوری اسلامی در بر داشته باشد وتوطئه های آنان یکی پس از دیگری خنثی وبه شکست منجر شده است.

        دشمنان اصلی نظام  پس از فتنه سال 1388 وبررسی مواضع برخی از مسئولین داخلی نظام درمواجهه با کودتای سبز مخملی  و همچنین دربرخوردهای هدفمند آنها با طرف  مذاکرات واقدامات دیپلماسی با برخی از  مسئولین داخلی به این باور رسیده اند که با وجود محسوس وموثر برخی از عناصر سیاسی با فرهنگ لیبرالی وسکولارولائیک وبخصوص منافقین همسو با جریان اصلاحات (امریکائی) دربین مسئولین ایرانی بهتر است ، دوهدف جدید ومتفاوت  نسبت به گذشته در تهاجم به نظام را در دستور کار خود قرار دهند:

الف-منبعد کمتر کار عملیاتی و تهاجم علنی در ابعاد و در زمینه های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشند وبا نوعی برخورد ظاهرا نرم ومخملی با برخی از مسئولین اعتماد آنها را جلب و با رفتار روباه صفتی در پی ایجاد تعامل و روابط دیپلماتیک ونفوذ جریانی  باشند

ب- باجذب عناصر سیاسی فتنه 1388 وسازماندهی وجهت دهی آن عناصر با نام اصلاحات و اسلام اعتدال واسلام رحمانی و . . .  سیاست نفوذ در دستگاههای تصمیم ساز وتصمیم گیری کلان کشور را در دستور کار خود قرار دهند و در ادامه نفوذ شخصی که از سالها قبل در برخی از افراد داشته اند ، دنبال نفوذ جریانی با تفکرات ذکر شده در نهادهای موثر در ایران و بخصوص در مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری باشد و باهدایت عناصر همسو در آن مجالس دنبال قانون گذاری وریل گذاری  لیبرالیستی با فرهنگ واصلاحات امریکائی باشند و در نتیجه در آینده نه چندان دور هویت نظام را با نام جمهوری اسلامی به شرایط سیاسی وفرهنگی واعتقادی مثل شرایط قبل از انقلاب و منطبق با نظر امریکا در گرایش لیبرالیستی برگردانند.

5-اسلام ناب محمدی(ص)وفرهنگ اصولگرائی (حزب الله) و وظائف انتخاباتی

الف- اصل جهاد(دفاع) در فروع دین : یعنی اینکه شروع به جنگ در اسلام حرام  ومنع شده است ولیکن دفاع دربرابر تهاجم دشمنان (داخلی وخارجی)  بر همه مسلمانان واجب است وبا اینکه تهاجم امروز دشمنان ، ادامه نفوذ شخصی و برنامه ریزی جهت  نفوذ جریانی در شبکه مدیریتی وقانونگذاری و خبرگان رهبری است  بر همه مردم مسلمان واجب است در قالب دفاع درمقابله با این توطئه در انتخابات شرکت نمایند

ب-درقالب تبری (بعنوان اصل دیگری از فروع دین) ودر ادامه دفاع  در برابر توطئه نفوذ ، باید چهره ها وعناصر حامی، همراه، هوادار ودرگیر در فرهنگ لیبرالیستی واصلاحات امریکائی  شناسائی وافشاء و مورد تبری قرار گیرند وباتوجیه دیگران از رای دادن به آنها خودداری گردد وجلوی نفوذ گرفته شود

ج-درقالب تولا (بعنوان اصل دیگری از فروع دین) و در ادامه دفاع در برابر توطئه نفوذ وآماده کردن امکانات خودی در برابر دشمنان، باید چهره های اصلح اصولگرائی شناسائی و انتخاب ومعرفی گردند و ضمن توجیه دیگران ، همه با هم به آنها رای دهند

د-توجه جدی به این مهم که با رای دادن به افراد کمتر از حد نیاز نمایندگان ( مثلا در اصفهان 5نفر نماینده مجلس و5نفر نمایند خبرگان دراصفهان) موجب ایجاد یک فرصت(یک رای) برای یکی از عناصر جبهه  مقابل (یعنی اصلاحات امریکائی)  می شویم  وگاها مشاهده میگردد برخی از رای ها به افراد غیر کاندیداتوری ( مثل خدا ، امام زمان ، شهدا وغیره) میباشد ، این آراء ضمن اینکه نشانه ای بر بی بصیرتی وعدم هوشیاری رای دهنده میباشد ، نوعی کمک به برخی از عناصر مقابل است که برای رسیدن به آراء کمتری نیازمند می شوند و لذا لازم است از تمام امکانات و ابزارها برای مقابله با دشمن نفوذی استفاده کرد ولذا باید بطور کامل به همه تعداد مورد نیاز رای داد واز خود اجتهادی وبرتر بینی نظر شخصی نسبت به دیگران خودداری گردد

ه-درتبعیت از ایمان واعتقاد به امامت( بعنوان یکی از اصول دین) ودر ادامه آن  تبعیت از ولایت مطلق فقیه (که یکی از نشانه های اصولگرائی در اسلام ناب محمدی(ص)) است ، به رهنمودهای مقاوم  معظم رهبری توجه شود که اخیرا در سخنرانیهای حساس انتخاباتی در تاریخهای 14 و18 دیماه  تکلیف همه حامیان و رهروان امام راحل و  انقلاب واسلام ناب را مشخص کرده است  ، ایشان فرمودند:  اعتماد می کنیم به آن کسانی که اینها را معرفی می کنند ، اگر دیدم اینها آدمهای متدین ومومن وانقلابی ی هستند ، به حرفشان اعتماد می کنم وبه فهرست آنها رای می دهم  وبه فهرست آنها رای می دهم ، اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را داده اند، کسانی هستند که به مسائل انقلاب ، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمیتی نمی دهند ، دلشان دنبال حرف امریکا وغیر امریکاست ، به حرفشان اعتماد نمی کنم ، به نظر من این راه خوبی است. نگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده می شود برای مجلس شورای اسلامی و یا مثلا مجلس شورای خبرگان، این فهرست را چه کسی دارد به ما می دهد .  به افرادی اعتماد بکنیم که واقعا به دیداری اینها و به تقید اینها اعتقاد داشته باشیم . بدانیم اینها متدینند. بدانیم انقلابی اند ،بدانیم در خطند،در راه امامند،امام را واقعا قبول دارند،راهش این است که اینها را بدانیم.  اگر چنانچه کسانی اینجور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده اند،خدای متعال ثواب خواهد دادولو اینکه در یک مورد اشتباه هم اتفاق بیفتد. مثلا انکسی که من خیال کردم آدم خوبی است و به او رای دادم ، اتفاقا آدم مطلوبی نباشد ولی من تلاش خودم را کرده ام و خدای متعال اجر خواهد داد.مسئله شاخص های انقلابی گری هم خیلی مهم است . یعنی واقعا بدانیم شاخص ها چیست، شاخص های انقلابی گری را درست پیدا کنیم، در ذهن خودمان مشخص بکنیم ، از کسانی که مطلع تر از ما هستند بپرسیم، اگر این کارها انجام بگیرد، این ماندگاری انقلاب، بدون تردید خواهد بود.

یک نکته اخلاقی: در خیلی ازموارد دیده وشنیده شده است که بابروز مشکلات واقدامات نادرست برخی از مسئولین وخروج آنها از حیطه اصولگرائی واز چارچوب ارزشهای انقلابی واسلام ناب محمدی(ص)  ، برخی ها می آیند ، این بدیها را با امام (ره) ورهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) وانقلاب اسلامی  و اسلام ناب مقایسه می کنند و یا با سوء استفاده دیگران از این تخلفات با بدبینی وایجاد ذهنیت نسبت به آن ناهنجاری در ذهن مردم  ، به همه ارزشها و اصول وازجمله به امام ورهبر وانقلاب واسلام و . .  ایراد می گیرند وهمه خوبیها وارزشها ودستاوردها را تحت تاثیر این فرآیند زیر سوال می برند. این روش غلط وغیر اصولی وناپسندو هدفمند واز طرف دشمنان القاء میگردد ، دقت وبصیرت وشناخت می خواهد ، امام (ره) ورهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) وانقلاب اسلامی  و اسلام ناب و راه شهدا وهمه خوبیها همیشه خوب و همیشه ثابت وسر جای خودشان هستند وتغییر ناپذیر میباشند ودر دام اصلاحات امریکائی گرفتار نمی شوند ، ما باید اعمال ورفتار ومواضع افراد را با این حقایق مقایسه کنیم ، ونه حقایق را با عملکرد ومواضع افراد ،  هر چه در این مسیر باقی مانده و می ماند حق ودرست وسالم است وهرچه از این مسیر منحرف شده و زوایه گرفته است ، باطل ومردود وغیر قابل قبول ودر عین حال اصلاحات امریکائی واسلام رحمانی و معتدل است                                                       
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 4 اسفند 1394 03:30 ب.ظ


Tallegalla
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 10:55 ق.ظ
Thanks for finally writing about >فرهنگ جامع شیعه - انتخاب کاندیداهای اصلح وگرایشات سیاسی موجود <Liked it!
Why do they call it the Achilles heel?
دوشنبه 27 شهریور 1396 04:36 ق.ظ
I am genuinely grateful to the holder of this site who has shared this impressive piece of writing at here.
http://tartpedigree6352.over-blog.com/2015/08/hammer-toe-problems.html
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:36 ب.ظ
I quite like looking through a post that will make people think.
Also, thanks for allowing for me to comment!
Why do they call it the Achilles heel?
جمعه 13 مرداد 1396 11:18 ب.ظ
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading
through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

Thank you so much!
rhebapurzycki.blog.fc2.com
جمعه 13 مرداد 1396 12:36 ب.ظ
Hello to all, it's genuinely a fastidious for me to pay
a quick visit this web site, it includes precious Information.
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 11:19 ب.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good success. If you know of any please share. Appreciate it!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:01 ب.ظ
Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these kinds of
things, thus I am going to tell her.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر