تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - انتخابات 1394ودشمنان اصلی ودشمنان فرعی
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

یکشنبه 6 دی 1394-01:29 ق.ظانتخابات 1394ودشمنان اصلی ودشمنان فرعی

آنچه مسلم وثابت شده است هیچوقت بین افراد وجبهه کفرواسلام هیچگونه تفاهم وتعامل ومودت وهمکاری و دوستی وسازگاری بوجود نیامده است ونخواهد آمد

دردنیای امروز نیز همین شرایط بین جبهه اسلام ناب محمدی(ص)با محوریت جمهوری اسلامی ایران وجبهه کفر بامحوریت امریکا واسرائیل حاکم ودرحال پیش روی است

برهمین اساس ازبدو پیدایش امریکا وبخصوص از زمان تاسیس دولت نامشروع وغاصب اسرائیل در سرزمینهای اشغالی بطور مرتب وهمه ساله باوسعت وپیچیدگیهای بیشتر توطئه هاوتهاجامات بیشتری از سوی دشمنان اصلی اسلام یعنی امریکا واسرائیل طراحی وتوسط دشمنان فرعی و مرعوبین وسرسپردگان غرب واستکبار جهانی به اجرا گذاشته می شود

یکی از طرحها و دسیسه های اخیر دشمنان نفوذ در بین مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی است

انتخابات یکی ازبسترهای مناسب این طرح برای نفوذ طرفداران امریکا در بین مسئولین وتصمیم گیران کشور میباشد


نتیجه تصویری برای نفوذ

بنام خدا

امریکا واروپا وولد نامشروع آنها در منطقه ودولتمردان لیبرال وسرسپرده آنان در کشورهای منطقه ، بدرستی بر این باورند که اسلام ناب محمدی(ص)وسیاستهای اسلامی مانع بزرگ واساسی در برابر منافع وبقا آنان میباشد

پیروزی انقلاب اسلامی وتشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی با رهبری ولایت فقیه همان پدیده ای است که توانسته همان نگرانی را برای امریکا واروپا وبرای اسرائیل ایجاد کند ولذا از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با اهداف: 

شکست ونابودی وازبین بردن انقلاب ونظام جمهوری اسلامی بامحوریت اسلام ناب محمدی(ص) بامسئولیت ولایت فقیه وفرهنگ سرخ علوی عاشورائی وفرهنگ سبزمهدوی

محدودومحصوروتضعیف نمودن نظام وارزشهای انقلابی والهی آن وبخصوص راهبردداخلی وخارجی نظام وانقلاب اسلامی به داخل کشور

جلوگیری ازصدورانقلاب وجلوگیری ازگرایش مردم مسلمان منطقه به اسلام گرائی وهمچنین سایرمردم محروم ومظلوم منطقه وجهان اسلام به سمت وسوی انقلاب اسلامی ایران وجلوگیری ازانقلابهای مردمی وحفظ حکومتهاودولتهای دست نشانده درمنطقه ودرکشورهای اسلامی وادامه غارت وچپاول اموال ومنابع مالی وبخصوص حفاظت ازدولت غاصب اسرائیل

درپی صدورانقلاب وگرایش مردم به سمت اسلام واسلام گرائی گسترده درسایرکشورهاوبخصوص درامریکاواروپاوپدیده انقلابهای مردمی وبیداری اسلامی درمنطقه وبه خطرافتادن بقاءوادامه حیات دولتهای دست نشانده وبخصوص ادامه حیات ( فلسطین اشغالی) وباصطلاح کشورودولت اسرائیل غاصب وجلوگیری مردم ودولتهای انتخابی  ازسیاست های استعماری غرب به رهبری امریکابا تلاش همه جانبه امریکاواروپادرجهت تخریب چهره اسلام واقعی ومعرفی اسلام امریکائی بجای اسلام ناب محمدی(ص) وجنگ واختلاف دربین مسلمانان،پدیده،النصره،داعش،طالبان،بوکوحرام

نهایتا امریکا واسرائیل واروپا همدست آنان تحت عنوان 5+1با همه شکستهای خود در انواع جنگ سخت ونیمه سخت ونرم وهوشمند بر این توطئه برنامه ریزی کرده است که جبهه گیری در مقابل اسلام با محوریت ایران سودی موفقیتی برآنها در برنداشته است ولذا تصمیم براجرای توطئه جدید برای نفوذ وحمله از درون گرفته است ، درشرایط فعلی توطئه  نفوذدرنظام جمهوری اسلامی وحتی درسایرکشورهای اسلامی وایجاداختلاف بین مسلمانان درفرق مختلف وجنگ بین شیعه وسنی وتقسیم وتبدیل کردن اکثرکشورهای اسلامی منطقه به کشورهای کوچکتروتحت  فرمان امریکاواستکبارجهانی وکاهش قدرت اسلام ومسلمانان وآنچه با ایمان وبصیرت مردم وبا وحدت وولایت فقیه عامل شکست توطئه های امریکادرمنطقه شده است ، دردستور کار امریکاست

برجام وانتخابات امسال بستر نفوذ است

نفوذ بستر وراه می خواهد ودرهمین راه ودر همین بستر آدم مناسب وهمراه وهمسو وهمراه با امریکا می خواهد وآدم مورد نظر امریکا که بخشی از همان  دشمنان فرعی است ،  باید سیاستمدار باشد تا بتواند از سد این مردمی که تاکنون موفق شده اند همه توطئه ها امریکا را یکی پس ازدیگری خنثی کرده کند، براحتی عبور کند وموفق به اجرای طرح نفوذ واجرای سیاستهای متعاقب آنرا اجرا نمایند

مراحلی ازموضوع برجام وگوشه ای از گفتگوهای هسته ای بخشی از دستیابی امریکا ودوستان وی به این اصل مهم در دستیابی به نفوذ دربین مسئولین جمهوری اسلامی رادر برداشته است ودرموضوعات هسته ای کاملا به آن پرداخته شده است

بامقدمه برجام فعلا انتخابات هفتم اسفند ماه سالجاری یکی از بسترهای مهم برای نفوذ بیگانگان دراین طرح وتوطئه دشمنان اصلی با بهره گیری مناسب از دشمنان فرعی داخلی باگرایشات لیبرالیتی واسلام رحمانی است

توطئه های جهانی ومنطقه ای امریکا علیه مسلمانان و اسلام ناب محمدی(ص)در جبهه مقاومت به محوریت جمهوری اسلامی ایران به منظورخسته نمودن مردم از ادامه مقاومت ودرنتیجه دل خوش کردن به عوامل نفوذ وگرایش به آنها در انتخابات

تحریک عربستان وهمدستان وی در منطقه برای حمله به یمن برای شکست انقلاب وفعالیت حوثی هاومردم انقلابی

ادامه دادن طرح حمله به سوریه وعراق با حمایت همه جانبه از داعش

کارشکنی در مراحل اجرائی برجام وادامه دادن تحریمها وعدم نیت واقدام مناسب در لغو شکستن تحریم ها

گزارش مشکوک جدید(آمانو) رئیس سازمان انرژی هسته ای برعدم شفافیت موضوع موشکی وزیر سوال بردن سپاه پاسداران

کمپین تغییر چهره مجلس از مردانه به زنانه(حداقل 30%)

سیاستهای اخیر امریکا در محدودکردن گدرنامه های مسافرت کرده به ایران ، مصوبه برداشت خسارت از دارائیهای بلوک شده ایران، طرح محدودیت علیه سپاه و . . .

حمله به جریان اصولگرائی تحت هرشرایطی ودر هر مصاحبه وهر سخنرانی  در اکثر شبکه های ماهواره ای ومواضع سیاستمداران امریکا واروپا ودولتهای منطقه

کاهش شدید وبی سابقه وحساب شده قیمت نفت در منطقه

فاجعه منا ، جزایر سه گانه

کاهش ارزش پول ملی درجهان

توطئه های داخلی همسو ومترادف با توطئه های خارجی

طرح شورائی رهبری وجمله مکمل این طرح در این بیان که هیچکس برای من (امام)خامنه ای نمی شود به معنی اینکه چون بعد از وی کسی دیگری با این مشخصات نیست ، باید شورائی شود ، ضمن اینکه همین موضوع خلاف قانون اساسی است

بی توجهی به اقتصاد مقاومتی

تعطیلی اکثر کارخانجات

افزایش بیکاری

توجه به مردم سالاری وبهره گیری از مردم درطیف خاکستری وافراد متآثر از توطئه ها

حمله به شورای نگهبان

طرح علامه سازی

برهم زدن نظم دانشگاهها

بررسی ظرفیت اغتشاشات

بررسی رابطه مردم با رهبری

جایگزینی اصل 59 قانون اساسی بجای اصل 177 در تغییر قانون اساسی

توجه همه جانبه به برجام واقدامات یکسوی از طرف ایران

ارزیابی مردم دربرابر برجام ودولت

شعار روانی ونادرست کاهش تورم ومشکلات اقتصادی

حمله به منتقدین

تعریف اسلام رحمانی با گرایش لیبرالیستی

دوقطبی سازی نخبگان جامعه و مردم (موافق ومخالف برجام)

بحث(بدون نیاز)به سیستم دفاعی موشکی

گره زدن اقتصاد ومشکلات اقتصادی ورفاهی مردم به مذاکرات برجام

وام های نادرست خودرو وکارت خرید وبی توجهی به قشر مستضعف جامعه

راضی کردن مخالفین فراری کشور از خارج برای بازگشت به داخل

تشکیل مرتب ومنظم وفعال ثمن ها(ngo )

سبد کالا

وضعیت بورس وبانک ها

ایجاد انشقاق در اصولگرائی

موضوع جیسون رضائیان ، جک استراو، کک سروینگ، مذاکرات جوزف با دانشگاهیان ،

اهداف وراهبردهای امریکا برای انتخابات در ایران

ثبت نام واستقبال گسترده ومتفاوت برای ثبت نام کاندیداتوری به منظور چهره سازی وجایگرینی چهره های جدید وناشناخته بجای افراد شناخته شده ای که احتمالا رد صلاحیت خواهند شد وجلوگیری از رد صلاحیت نمودن گسترده شورای نگهبان

بیش از 12000 نفر برای مجلس وبیش از 840 نفر برای خبرگان با افزایش حداقل 50 درصدی نسبت به بالاترین آمار ثبت نام برای تمام انتخاباتهای گدشته

نتیجه گیری از توطئه های داخلی وخارجی مطرح شده با این اوصاف:

اکثر مشکلات موجود به گفتگوها وبرجام بر میگردد وامریکا با این شرایط نمی گذارد سرانجامی داشته یاشد ولذا باید:

الف- از ادامه دشمنی با امریکا خودداری نمود

ب-با امریکا رابطه سیاسی برقرار کرد

اسلام اسلام رحمانی (لیبرالیستی)است وباید دین وسیاست را ازهم جدا کرد

دفاع از دولتها وگروهها وحرکتهای اسلامی ربطی به ما ندارد وباید در دفاع وسیاست خارجی تجدید نظر کرد

جهان دهکده کوچکی وامریکا کدخدای آن

رهبری باید شورای شود وبر عملکرد او نظارت کرد

(امام)خامنه ای باید از رهبری برود واصلاح طلبان جای اورابگیرند

جلوگیری از تشکیل مجلس همطراز با نظام جمهوری اسلامی

تشکیل مجلس حداقل مثل مجلس سوم وبخصوص ششم و تند تر ازآن

عدم مخالفت وبرخورد با اسرائیل و . . .

محدود کردن قدرت سپاه وبسیج

سیاست امریکا وایادیش برای انتخابات امسال

برگزاری حضور حداکثری وپرشور برخلاف همه انتخاباتهای گدشته

امنیت اجتماعی کامل وموثر قبل از انتخابات

انتقال فتنه واغتشاشات به بعد ازانتخابات(درصورت عدم موفقیت)

دوقطبی کردن مردم وجامعه  در انتخابات

ولذا

انتخاب افرادهمگرا وهمسو با سیاستهای امریکا وهمگرا با امریکا وموفقیت امریکا در اجرای توطئه با همکاری همه جانبه دشمنان داخلی وفرعی اسلام ناب محمدی(ص) وتغییر کمیت وکیفیت مجلسین ونتیجه گیری امریکا از 37 سال توطئه وتهاجم به جمهوری اسلامی با طرح نفوذ


نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه 6 دی 1394 01:34 ق.ظ


erectile dysfunction medication prices
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:49 ق.ظ
erectile massage rochester ny http://viagralim.us erectile massage rochester ny !
It's awesome designed for me to have a website, which is helpful in support of my know-how. thanks admin
How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:53 ب.ظ
I used to be suggested this web site by way of my cousin. I am now not positive whether this put
up is written via him as nobody else understand such specific about my
problem. You're amazing! Thanks!
What is distraction osteogenesis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:54 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but definitely you're going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
madelenedurante.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:19 ب.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so
I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I too am an aspiring blog blogger but
I'm still new to the whole thing. Do you have any
tips and hints for rookie blog writers? I'd genuinely appreciate it.
Foot Complaints
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:01 ق.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one
and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you
can advise? I get so much lately it's driving me insane so any
support is very much appreciated.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:25 ق.ظ
I blog frequently and I truly thank you for your content.
The article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your blog
and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.
کیمیا
یکشنبه 6 دی 1394 09:20 ق.ظ
سلام عزیزم وبلاگ خیلی قشنگی دارید آیا دوست داری وبلاگت را به هزاران كاربر اینترنت معرفی كنید

همین امروز لینك خود را ثبت كنید تا 1000 بازدید رایگان فقط تا آخر سال دریافت كنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر