تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - نفوذ انتخاباتی وسپاه پاسداران وبسیج مستضعفان - قسمت نهم
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 13 آذر 1394-02:23 ق.ظاحزاب وگروههای سیاسی
و
کاندیداهای انتخابات

وظیفه سپاه پاسداران وسازمان بسیج مستضعفان


برخلاف اصلاحات اسلام ناب محمدی(ص) ، هدف اصلاحات در اسلام امریکائی، گرفتن ارزشهای دینی وجایگزین نمودن ارزشهای امریکائی بجای آن است:

 توضیح اینکه شناسائی، جذب، سازماندهی، توجیه وآموزش، بکارگیری وفعالیت عمده گروهها، جریانات، عناصر وافراد در داخل کشور(گروه وجبهه درونی) نشآت گرفته از فرهنگ واعتقادات وبخصوص اهداف راهبردی واستراتژیک خرابکارانه و نامشروع همان کشورها، دولتها، گروهها،عناصر وافرادخارج ازکشور (درگروه و جبهه بیرونی) میباشند

گروهها ،احزاب ،جمعیتها،انجمن ،اتحادیه و تشکیلاتهائی بافرهنگ و اعتقادات  لیبرالی،لائیک، سکولار وهمچنین با تشکیل وترویج عرفانهای کاذب ودروغین، شیطان پرستی وگروههای باصطلاح انقلابی با گرایش وتفکرات اصلاحات لیبرالیستی ومعتقد به جدائی دین ازسیاست ، روز به روز فعال تر و مورد حمایت امریکا وعوامل او قرارمی گیرند

وقتی دشمنان نظام به این نتیجه می رسندکه سه محور،تقوا با محوریت دین مبین اسلام وایمان واعتقاد راسخ مردم به باورهاوارزشهای والای آن وموضوع مهدویت وقیام عاشوراوهمچنین وحدت ویکپارچگی ملت و تبعیت مشروع وقانونی وهمراهی ملت مسلمان باولایت فقیه،اولا موجبات آن همه رسوائی وشکست وعدم موفقیت را برای همه دشمنان داخلی وخارجی وبخصوص طراحان اصلی آن فراهم نموده است ودوما در استمرار و موفقیت ها وپیروزیهای مکرر ملت مسلمان ایران نقش حیاتی داشته ودارد، در صدد اصلاح آن برخواهند آمد

اهداف اسلام امریکائی دراصلاحات

اهداف مشترک دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنان دراصلاحات امریکائی

1- ضعف وسستی وانکار در ایمان وپای بندی به اصول اعتقادی

2-ضعف وسستی وسهل انگاری وبی توجهی و عدم انجام واجبات درفروع دین

3-روی آوردن به منکرات وبی توجهی در برابر انجام محرمات خود

4- قرار گرفتن دردامنه تهاجمات فرهنگی واعتقادی بیگانگان ودشمنان و عوامل داخلی آنها

5- بدبینی وبد گوئی ونقد وتحلیل وتجزیه منفی وناکارامد دانستن  قوانین اسلامی واحکام دینی واصولگرایان عامل به دستورات الهی و جبهه گیری دربرابر نخبگان وبزرگان وبرجسته گان مکتبی، فقهی، اخلاقی، سیاسی و فضلا،شهداء، مروجین ومبلغین دینی

6-ودرنتیجه فاصله گرفتن و دور شدن از مبانی وارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) وغرق شدن در اسلام امریکائی با گرایشات لیبرالیستی، سکولار، لائیک وفرق ومذاهب وعرفانهای کاذب وشیطان پرستی وسایر ادیان ومکاتب موجود در سطح جهان

7- رسیدن به هدف نهائی در تغییر ساختار حکومتی از دین مبین اسلام به اسلام امریکائی با گرایش لیبرالی وسکولار ولائیک وقرار دادن جمهوری اسلامی بجای حکومت پهلوی در سال 1356 درایران با نیروهای باصطلاح انقلابی وپشیمان ازگذشته خود

نتایج اصلاحات دراسلام امریکائی

 فساد، اباحه گری و دوچرخه و موتور سواری دختران، مسابقات باصطلاح ورزشی، کمیت وکیفیت تهیه وبازی در تآتر وفیلم ها و عروسیها، جلسات، میهمانیهای مختلط وخارج از عرف ملی ومذهبی، اشاعه خرافات وعرفانهای کاذب وشیطان پرستی، مدهای نامتعارف لباس ولباسهای جلف وترویج اسلام هراسی وترویج اسلام امریکائی وهمچنین پدیده بی بند وباری وتهاجم فرهنگی غرب دراكثر كشورها وگسسته شدن بنیان خانواده ها درآن و تجاوز به حریم ارزشهای خانوادگی وبی احترامی به پدران و مادران

بی هویتی در نسل جوان وگرایش اعتقادی آنان به فرهنگ لائیك لیبرالیستی وسكولار وعرفانهای کاذب ونوظهور حتی در كشورهای اسلامی وهمچنین غارت منابع ملی ، طبیعی و باستانی توسط دولتهای استعماری ، استثمار بی حدوحصرمردم وتقویت نژادپرستی ، توهین به مقدسات دینی وترویج وهابیت وبهائیت وایجاد اختلاف وجنگ وآدم كشی دربین ملتها، ترساندن مردم وحكومتها ازهمدیگر ، حلال كردن حرام خدا وحرام نمودن حلال خداوند ، قتل وغارت وتجاوز

اسلام امریکائی واثرات اصلاحات

سوء استفاده از مكاتب ومذاهب غیر اسلامی وفرق ومذاهب از تشکیل ورشد وتوسعه  گروههای باصطلاح اسلامی وبرنامه ریزی سیاسی برای محدود نمودن وکنترل وحتی سرکوب این گروهها و قرار دادن آنها در برابر اسلام وسایر فرق اسلامی وترساندن سایر ملتها از مکتب اسلام و تلاش درجهت معرفی آن بعنوان دین خشونت وآدم کشی به منظور عدم گرایش سایر مذاهب بسوی اسلام ، حمایت از حاكمان لیبرال وسكولار وسیاستمداران وابسته درسطح جهان ، تضعیف نمودن سران گروهها وسیاستمداران استقلال طلب وحامی مردم ومؤثر در حفاظت از توانائیها وارزشهای داخلی وانسانی دركشورهای كوچك و جهان سومی ودرحال توسعه وایستادگی در مقابل آنان و ترویج دیگر ناهنجاریها و سایر توطئه های سیاسی ونظامی واعتقادی وفرهنگی واجتماعی درسطح دنیا

اسلام امریکائی واثرات اصلاحات

نفوذ در سازمانهای جهانی وسوء استفاده از قدرت وامكانات آنها وتضعیق حقوق بشر و همه وهمه موارد سوء سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، مدنی واحساس بی تفاوتی دربرابر دشمنان استعماری واستکباری وصهیونیستی ونوعی برداشت اشتباه نسبت به جبهه گیریهای گذشته در مقابل آنها وعدم احساس مسئولیت دربرابر کشتار وتهاجم به ملت های مسلمان منطقه و همه چیز از برنامه ریزی وحملات حساب شده ودقیق دشمن از طریق آنتن ها وگیرنده های ماهواه ای از خارج به داخل خانه های ملت ایران فرستاده می شود ویکی از اهداف اصلی دشمنان با برنامه های ماهواره ای سست نمودن و تهی کردن انقلاب وجمهوری اسلامی از ارزشهای اولیه (ایمان،وحدت وتبعیت از ولایت فقیه) ودرنهایت شکست آن میباشند 

تشابه اصلاحات امریکائی با جبهه اصلاحات درایران

شعارتوسعه اقتصادی دولت سازندگی وعوارض وپیامدهای آن در سیاستهای اقتصادی وسیاسی آن بامحوریت کارگزاران سازندگی تشابهات زیادی با اصلاحات اسلام امریکائی دارد.

شعارتوسعه سیاسی دولت دوم خردادی اصلاحات وعوارض وپیامدهای آن در سیاستهای سیاسی وفرهنگی آن بامحوریت جبهه مشارکت تشابهات زیادی با اصلاحات اسلام امریکائی دارد.

جریان انحرافی درحاشیه دولت دهم وعوارض وپیامدهای آن در سیاستهای سیاسی وفرهنگی آن بامحوریت شعارایرانی بهار تشابهات زیادی با اصلاحات اسلام امریکائی دارد.

شعارتدبیر وامید دولت اعتدال وتوسعه وعوارض وپیامدهای آن در سیاستهای اعتماد سازی وتعامل با جامعه باصطلاح جهانی و موضوع برجام ونگرانیهای فراوان باعبور از خط قرمزها ونگرانی تهدید آمیز نفوذ بامحوریت اعتدال توسعه اقتصادی وسیاسی تشابهات نگران کننذه ای با اصلاحات اسلام امریکائی دارد.

اقدامات تشابه اصلاحات امریکائی با جبهه اصلاحات درایران

حمایت وتقویت اسلام امریكائی و جلوگیری از تحقیق وپژوهش و رشد علمی ، پزشكی، فن آوری، تجاری ،تكنولوژی وهسته ای ایران و به توقف وبه تعطیلی كشاندن مراكز علمی وتحقیقاتی كشور با بهانه های دروغین وغیر منطقی بمب هسته ای و با موافقت و همكاری عناصر معلوم الحال داخلی ،جوسازی وشایعه پراکنی وایجاد تهمت وغیبت وشانتاژ سیاسی واجتماعی وفرهنگی علیه ارکان اصلی نظام ونهادها وسازمانها وارگانهای انقلابی ووابسته به مسئولیت مقام معظم رهبری ، حمایت وجانبداری از عناصر بازمانده گروههای ضد انقلاب داخلی وخارجی ضدانقلاب و لیبرال وملی گرا وحتی منافقین ، تحجرگرائی و واپسگرائی بیان كردن قوانین واحكام اسلامی، بیان لزوم تسامح وتساهل در برابر ارزشها واحكام دینی ودست برداری از ارزشها و دستاوردهای انقلاب ، درحاشیه قرار دادن ارزشها و یادگارهای دفاع مقدس و سایراقدامات سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، علمی واقتصادی

نشانه های تشابه اصلاحات امریکائی با جبهه اصلاحات درایران

اجرای هدفمند دشمنان در تهاجم وشبیخون فرهنگی بنام آزادی ودر پرتو تحریف ارزشهای اخلاقی ومعنوی وتاكید بر جمهوریت حكومت ایران به منظور حذف اسلامیت آن وتعریف وتفسیر جداگانه از اسلام واسلامیت درحكومت و حمله به مقدسات انقلابی وحتی معنوی ودینی واجتماعی با ترویج وشیوع فرهنگ بیگانه ، توجه به افكار مذهبی دگر اندیشان وعرفانهای كاذب وشیطان پرستی وقرار دادن آن بجای اسلام واقعی ودر برابر جوانان ، پذیرفتن اختلاف ادیان در بین كشورها وملتهای جهان وكمك به جنگ ادیان كه توسط امریكا برنامه ریزی شده است و عقب نشینی معنوی واخلاقی در برابر این توطئه ، زیر سؤال بردن موضوع اجتهاد وتقلید كردن مسلمانان وجایگزین كردن عقل و قانون ونیازهای بشردر شناسائی وتبین واجرای مسائل شرعی ومنتفی دانستن فقه واحکام دینی درمسائل سیاسی وحكومتی وبخصوص در دوران معاصر

تشابه اصلاحات امریکائی با جبهه اصلاحات درایران

زمینه سازی فرآیند وانجام كودتای خزنده وكودتاهای مخملی ورنگی ازنوع امریكائی وبه صورت ویژه واساسی موضوع فتنه نگین وخون بار سال 1388 ودر ادامه جریانات انحرافی و ترویج وتبلیغ  وپراکنده نمودن بهائیت وهمکاری با روشنفکران التقاطیِ با ظاهر دینی نئولیبرالیست وسایرتوطئه ها وتهدیدات با این مواضع سیاسی و باصطلاح اسلامی هستند که علاوه بر هدف قرار دادن اسلام وقانون ودستاوردهای انقلاب اسلامی ، موجبات رضایت وخشنودی همه دشمنان خارجی را فراهم کرده که توسط دشمنان اصلی نظام برنامه ریزی وسیاست گذاری میگردد وتوسط دشمنان داخلی وعناصر وابسته ودر جایگاه دشمنان فرعی اقدام شده است

تشکیل گروهها ،احزاب وجمعیتهای باصطلاح بین المللی وحقوق بشری مثل شورای ملی صلح ، کانون مدافعان حقوق بشر وبا صدها عنوان مشابه ، فعالیتهای حلقه کیان، آئین و پروژه هائی مانند مطبوعات زنجیره ای و مبارزه با قانون مطبوعات، قتل های زنجیره ای، فتنه سال1378 باموضوع کوی دانشگاه و 18 تیر، تئوری سازی اسلام خشونت- اسلام تسامح، پلورالیسم دینی و رنسانس اسلامی، لوایح دوقلودولت هفتم وهشتم و فتح سنگر به سنگر، فشار از پایین چانه زنی از بالا، مشروعیت زدایی از نظام (انتخابات مجلس هفتم، استعفای دسته جمعی کارگزاران دولت و تحصّن مجلس ششم)، نظر سازی های زنجیره ای وبصورت خاص و توطئه کودتای مخملی وفتنه در سال 1388 وتوسعه وتقویت جبهه اصلاحات امریکائی وتبعات داخلی وخارجی آن درواقع عمل نمودن به اتود پروژه های شعار توسعه اقتصادی بود که قبل  ازآن ، اینها را در کنار هم مخلوط کرده  بودند وهمه چیز طبق نظریه امریکائیها صورت می گرفت.

اصلاحات ایرانی وتشابهات آن با اصلاحات امریکائی و حزب الشیطان

1-هر اصلاحاتی که درچارچوب اصلاحات اسلام ناب محمدی(ص)نباشد ، اصلاحات غیر اسلامی است

2-هرحزب وگروه و تشکل سیاسی در جبهه حزب الله نباشد ، درگروه وجبهه حزب الشیطان(آیه 19سوره مجادله) است

و راه وگروه سومی در قرآن کریم برطبق آیات 19و22 سوره مجادله وجود ندارد

3-حزب الشیطان با گروه اسلام امریکائی وبخش عمده ای ازاصلاحات امروز ایرانی دریک جبهه است

حزب الشیطان و بخش عمده اصلاحات ایرانی و اسلام امریکائی ، جبهه مخالف حزب الله واصولگرائی اسلام ناب محمدی(ص) وسپاه وبسیج

1-منتسب نمودن سپاه وبسیج به جبهه وتشکیلات اصولگرائی

2-حمله هدفمند وسازمان یافته عناصر جبهه مقابل به سپاه وبسیج

3-تمسک به سخنان امام (ره) وامام خامنه ای(مدظله العالی) به منظور سرکوب سپاه وبسیج باتهام(نادرست وغیرمنطقی)ورود به گروهها وجریانات سیاسی

حزب الشیطان و بخش عمده اصلاحات ایرانی و اسلام امریکائی ، جبهه مخالف حزب الله واصولگرائی اسلام ناب محمدی(ص) وسپاه وبسیج

4-حمله به سپاه وبسیج و برنامه ریزی جهت مهار سیاسی سپاه وبسیج جهت پیشروی دربرنامه های اصلاحات امریکائی ونیل به اهداف نفوذ و . . . نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی با سیاست تغییر درباورها وفرهنگ واصول اعتقادی عملی اسلام ناب

5-عقب نشینی سپاه وبسیج از این فرآیند ونتیجه گیری دشمن

تکراری-اتهامات وبهره برداری نادرست از سیاسی (غیرتشکیلاتی) بودن و سیاستمداری مسئولین به سپاه وبسیج درمقابله با توطئه ها وتهاجمات ذکر شده

1-منتسب کردن سپاه وبسیج به گروه وجریان خاص سیاسی درطیف مخالف

2-ضمن دفاع ازگروههای خودی ، سپاه وبسیج رادرگروههای مخالف قرارمی دهند

3-توجهی به موادقانون اساسی واساسنامه سپاه و پایبندی سپاه وبسیج براصول اعتقادی واصول عملی اسلام وبخصوص شیعه بودن ندارند

4-فعالیتهای نادرست وهمسوی خود بادشمنان را نمی بینند

5-باتوجیه نادرست عملکرد خود ، وظیفه قانونی سپاه وبسیج را با روش جنگ نرم ونیمه سخت علیه سپاه پاسداران وبسیج مستضعفان بکارمیبرند

6-ازحمایت عمومی ورسانه های بیگانه به نفع خود استفاده می نمایند
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 13 آذر 1394 02:25 ق.ظ


Foot Issues
جمعه 13 مرداد 1396 10:06 ب.ظ
Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely excellent.
I actually like what you've acquired here, certainly like what
you're stating and the way in which you say it. You make
it entertaining and you still care for to keep it sensible.

I can't wait to read far more from you. This is really a terrific website.
foot pain going up leg
پنجشنبه 15 تیر 1396 08:36 ب.ظ
Glad to be one of the visitants on this awesome
web site :D.
http://lcecil.jimdo.com/2014/01/28/how-to-look-taller
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:42 ق.ظ
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this good paragraph.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:12 ب.ظ
Definitely consider that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.

I say to you, I definitely get annoyed even as people think about worries that they just don't
recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and outlined out the whole thing without having side-effects ,
other people could take a signal. Will probably be back
to get more. Thank you
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:45 ب.ظ
Attractive component to content. I simply stumbled upon your
website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I will be subscribing to your augment or
even I fulfillment you get right of entry to persistently fast.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر