تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - جریان شناسی واحزاب وگروهها درجمهوری اسلامی ایران-(2)
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

پنجشنبه 19 شهریور 1394-12:34 ق.ظاحزاب وگروهها

یا

جریان شناسی

احزاب وگروهها چرا؟

نتیجه تصویری برای احزاب وگروهها

بنام خدا

احزاب وگروهها –چرا؟

درهرحکومتی ودرهرمقطع زمانی برخی از افراد وجمعیتها باتوجه به مبانی فرهنگی، اعتقادی وسیاسی خود با مبانی سیاسی واجرائی دولت وحاکم برجامعه دچار تنش و چالش سیاسی،اعتقادی ومدنی می شود و با نوعی احساس وظیفه ، با دستگاه حکومتی به مخالف بر

می خیزند وبصورت انفرادی ویا با تشکل حزبی وگروهی و بر اساس روش عملکرد گروهها واحزاب وجمعیتهای مختلف سیاسی واجتماعی بصورت علنی ومخفی با سیاستهای دولتی مخالفت می نمایند.درمقابل سیاستها واهداف خود را برای جلب نظر وحمایت توده مردم وهمچنین به چالش کشاندن حکومت بیان واقدام می نمایند

تاریخچه احزاب وگروهها قبل از انقلاب

بعد از حکومت قاجار (ازسال1300 تا1304)برخی از احزاب وگروههای محدود وکوچک در کشور اعلام موجودیت کردند وبا اثر گذاری محدود ومقطعی وباچالش های سیاسی واقتصادی منحل و فراموش شدند وهمچنین حکومت پادشاهی ایران به منظور کنترل وهدایت نمودن برخی از حرکتهای سیاسی علیه خود وبرای توجیه وقانع کردن افکار عمومی به بهانه وجود آزادی سیاسی وفعالیت احزاب وگروهها به سفارش وتوصیه برخی از سفارتخانه های غربی مثل انگلستان ودولت امریکا بعضا با هدایت وتوجیه مستقیم وغیر مستقیم افراد سرشناس وبا نفوذ درون حکومت ، اقدام به تشکیل احزاب وانجمن وگروه های خاصی با محدودیت زمانی وجغرافیائی می کردند ودر مواقعی که احساس خطر می نمودند نسبت به انحلا ل وجمع کردن آن اقدام می نمودند.

شکل احزاب وگروهها در ایران

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وبخصوص در دوران پهلوی گروها ودسته جات سیاسی وصنفی مختلف وجهت داری درکشورتاسیس شده بودند وفعالیتهای متفاوتی هم داشتند که کمیت وکیفیت تشکیل ونوع فعالیت آنها را می توان به سه دسته تقسیم گرد:

1-دسته جات واحزاب کوچک وانجمن های کوچک ، مقطعی، محدود  و  درعین حال کم اثرویا بی تاثیر

2-گروهها واحزاب ولژهای وابسته به حکومت ویا دراختیار افراد حکومتی وسرسپرده شاهنشاهی

3-گروهها،دسته جات واحزاب مخالف دولت شاهنشاهی

اهداف حکومت پهلوی از تشکیل احزاب وگروهها

 حکومت پادشاهی ، پهلوی ایران به منظور توجیه وقانع کردن افکار عمومی به بهانه کنترل وسرکوب حرکتهای سیاسی وبخصوص جریانات مذهبی علیه دولت واعلام وجود آزادیهای سیاسی وفضای باز برای فعالیت احزاب وگروهها وبخصوص توجه وهدایت وکنترل  رشد وبلوغ سیاسی ملت ایران وانعکاس رشد تمدن سیاسی واجتماعی ملت به سایر ملتهای منطقه وبه دولتهای اروپائی وغربی وبا کنترل وهدایت وتوصیه برخی از سفارتخانه های غربی مثل انگلستان ودولت امریکا از طرف دولت شاهنشاهی وافراد وابسته به شاه وبامسئولیت برخی ازوابستگان اقدام به تشکیل احزاب وگروههای دولتی نمودند

احزاب وگروههای دولتی وابسته به شاه درایران

وبرنامه ریزی، تلاش می کردند ، اهداف وحرکت اینگونه احزاب وگروهها را در راستای اهداف حکومتی قرار دهند: مثل

1-حزب رستاخیز ملت ایران 

2-حزب ایران نوین

3-لژ فراماسونری

4-کاخ جوانان   

5- انقلاب سفید

احزاب وگروههای سیاسی مطرح (ملی ولیبرالی) ومخالف دولت پهلوی

الف- نهضت آزادی،ازحدود سال 1340 توسط مرحوم مهندس مهدی بازرگان ومرحوم آیت الله سید محمود طالقانی ویدالله سحابی (با درنظر گرفتن رفتار و روش سیاسی دکتر مصدق) پایه گذاری وتاسیس گردید.

ب-جبهه ملی: درسال 1330توسط 19نفرازملی گرایان بامسئولیت دکترمحمدمصدق تشکیل شدودرکودتای سال 1332 5 نفر با مصدق مانند وبقیه یاکنارر فتند ،یا به کودتا پیوستند.

باپیوستن حزب ایران وسازمان پان ایرانسیم به رهبری محسن پزشکپور ونهضت خداپرستان سوسیالیست(حزب آزادی مردم ایران) به رهبری داریوش فروهر وبعدها برخی از هواداران خلیل ملکی (سیاستمدار، تنها بانفوذ ومخالف) ، جبهه ملی به صورت مهم‌ترین سازمان سیاسی ملی‌گرای ایران در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت در آمد

ج- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  (متشکل ازهفت گروه )درسال 58 13 تشکیل شد

احزاب وگروههای سیاسی مطرح(باصطلاح اسلامی) ومخالف دولت پهلوی

د-سازمان مجاهدین خلق(منافقین)

ه-جمعیت موتلفه اسلامی

و-فرقان،آرمان،پیمان،میثمی (نفاق)

ز-انجمن حجتیه تشکیلاتی بود که با هدف اصلی، دفاع از اسلام در مقابل بهائیت و تلاش برای فراهم کردن زمینه ظهور امام عصر در سال ۱۳۳۲ توسط شیخ محمود ذاکر زاده تولائی معروف به شیخ محمود حلبی از اساتید حوزه علمیه مشهدتأسیس شد، آقای حلبی این گروه را در سال ۱۳۶۲ پس از تهدید حضرا امام(ره)و متهم‌شدن به خیانت و ارتجاع، تعطیل کرد ..
اختلاف اصلی اعتقادی انجمن حجتیه با دیدگاه حاکم در جمهوری‌اسلامی ایران، آنست که آنها معتقد به تلاش برای تشکیل حکومتی اسلامی تا پیش از ظهور امام عصر نیستند

دسته بندی کلی احزاب وگروههای درایران ودر شش طیف متفاوت همزمان با دولت اول ودوم

الف- گروههای موسوم به جناح چپ کمونیستی که بعضا مربوط به قبل ازانقلاب وبا انشعاب وتاسیس شاخه های جدید آن ، با گرایش به سیاستهای شوروی سابق ماندند وتاسیس شدند ومخالف جمهوری اسلامی بودند وشروع به فعالیت نمودند(حزب توده- کیانوری،طبری)

ب- گروههای راست ضد انقلاب از سران متواری ارتش و وابستگان حکومت شاهنشاهی ووابستگان  به رژیم پهلوی وفراریان از ساواک و گروههای محافظه کار ولیبرالیستی وملی مذهبی ،باگرایش و وابستگی به امریکا وکشورهای غرب واروپا.(سلطنت طلبها)

دسته بندی کلی احزاب وگروههای درایران ودر شش طیف متفاوت همزمان با دولت اول ودوم

ج –گروههای التقاطی – سازمان مجاهدین خلق وفرقان ومیثمی (منافقین) و باحمایت دولتهااروپائی ومخالفین با نظام جمهوری اسلامی درمنطقه

د-شخصیتها وگروههای دگر اندیش وروشنفکرغرب زده وبا گرایشات اصلاح طلبی حکومت و کم توجهی به ارزشهای دینی و کم رنگ کردن آنها در حکومت، با گرایشات غربی وطیف اسلامگرای سکولار (سوسیال اسلامی، سهم خواهی همه گروههای اسلامی ولغو مالکیت شخصی )- لیبرال اسلامی(جدا کردن دین ازسیاست وحکومت)

ه-فرق ومذاهب وعرفانهای نوظهور وکاذب

و-حزب جمهوری اسلامی ایران- اصولگرایان

مبانی فکری، ارزشی، اعتقادی وعملی احزاب وگروهها
و جهان بینی، ایدئولوژی واستراتژیک نظام جمهوری اسلامی

مبانی واصول مذهبی ومکتب دینی واخروی (یعنی ایمان واعتقاد به آخرت و موضوع معاد) درجهان بینی ، ایدئولوژی واستراتژیک جمهوری اسلامی ایران برای اکثر آن کشورها شناخته شده نیست ویا اینکه ، دولتهای غیر اسلامی این مبانی واصول را مخالف ومضر برمبانی مادی وسرمایه داری وبخصوص حاکمیت داخلی وخارجی(سکولار) خود می بینندوحداقل  اینکه این مبانی وارزشها را از حکومت وسیاست دولتها جدا می دانند (لیبرال) و کشورجمهوری اسلامی ایران ازبین بیش از200 کشورجهان ازاین جهت منحصربه فردمیباشد وازجهت جهان بینی ،ایدئولوژی واستراتژیک حکومتی،سیاسی،فرهنگی، اقتصادی،مدنی وبخصوص نظامی و دفاعی باتمام قدرتهاوحکومتهای موجوددرسطح جهان متفاوت ومبتنی برارزشها ونظرات دین مبین اسلام میباشد.

استراتژیک اسلامی ونظام جمهوری اسلامی  نیز مبتنی بر جهان بینی وایدئولوژی  دین اسلام ودر نتیجه متفاوت با بیشتر ملتهای(غیرمسلمان) واکثر قریب باتفاق دولتها در سطح جهان میباشد

جهان بینی، ایدئولوژی، استراتژیک وفعالتیهای سیاسی

تعریف جهان بینی:یک مسلک و یک فلسفه زندگی بر نوعی اعتقاد و بینش و ارزیابی درباره جهان هستی و بر یک نوع تفسیر و تحلیل از جهان میباشد، نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب ، گروه وحزب درباره جهان بیان می کند و این دیدگاه زیرساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمارمیرود و اصطلاحا " جهان بینی " نامیده می شود. جهان بینی :موضوعی نظری است وعبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان. به عبارت دیگر دید کلی که انسان از جهان هستی دارد

ایدئولوژی:ایدئولوژی مفهومی عملی است، معنای اصطلاحی خاص ایدئولوژی عبارت است از: سیستم فكری كه شكل و طرح كلی رفتار انسان را تعیین می‌كند و به عبارت دیگر ایدئولوژی یك سلسله آراء كلی هماهنگ دربارة رفتارهای انسانی است و طبق تعریف دیگر، ایدئولوژی، اندیشه‌ای عمل زا است ،ایدئولوژی اسلامی از نوع ایدئولوژی انسانی است و خاستگاه آن فطرت انسان است

تعریف استراتژیک:استراتژی یعنی بررسی شرایط وامکانات موجود در تمام زمینه ها وپیش بینی اهداف ممکن وتلاش در نیل به آن اهداف وبخصوص حفظ ونگهداری دستاوردهای آن اهداف(کوتاه،میان وبلند مدت)  وبه سه عنصر: اهداف،راه ها وشرایط ، ابزارها وامکانات تشکیل می شود.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:پنجشنبه 19 شهریور 1394 12:38 ق.ظ


How do you get a growth spurt?
دوشنبه 30 مرداد 1396 07:52 ب.ظ
My relatives always say that I am killing my time here at web, however
I know I am getting experience daily by reading thes fastidious content.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:24 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who had been doing a
little research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your internet site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر