تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - دلیل نام گذاری سال 1394 به نام دولت وملت ،همدلی وهم زبانی
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

سه شنبه 4 فروردین 1394-10:58 ق.ظدربرابرتوطئه های موجود علیه اسلام ومسلمین یا جبهه مقاومت اسلامی بامحوریت جمهوری اسلامی ایران دربرابر جبهه کفروالحاد وشرک ونفاق به رهبری امریکا وصهیونیست بین الملل

دشمنان اسلام شامل دوگروه اصلی وفرعی میباشند:

دشمنان اصلی به منظور اجرای  حملات همه جانبه  وکسب موفقیت به سه عامل مهم وسرنوشت ساز نیروی انسانی ،موقعیت جغرافیائی ،ابزارهای ارتباطی نیاز دارند

هدف فعلی دشمنان جایگزینی اسلام امریکائی و لیبرال وسکولار ولائیک ، بجای اسلام ناب محمدی(ص)

 شعاردولت وملت ، همدلی وهمزبانی

دو جبهه ، دوسویه ، دولت وملت را دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از پیروزی انقلاب اسلامی واحیاء حاکمیت جهانی اسلام دربرابر سیاست های استکباری واستعماری واستثماری بلوک غرب لیبرالسیم بامذهب سکولارولائیک وهمچنین بلوک شرق با سیستم های کمونیستی وبخصوص درسالهای اخیربا بیداری اسلامی ، توطئه های محدود ومخفی جبهه کفر به رهبری امریکا ورژیم صهیونیستی بتدریج ودرعین حال خیلی سریع به پهنای جهان اسلام گسترده شده است و مخالفتها وجنگ افروزیهای سخت ونیمه سخت وبخصوص جنگ نرم (فرهنگی واعتقادی) بصورت علنی دردستور کارآنها قرارگرفته است.

دشمنان اسلام شامل دوگروه اصلی وفرعی میباشند:

الف- دشمنان اصلی  وخارجی : شامل اکثرسران دولتهای اروپائی، برخی از دولتمردان کشورهای منطقه وحاشیه خلیج فارس، تکفیریها  و اسرائیل به رهبری امریکا

ب- دشمنان فرعی وداخلی : شامل هواداران وبازماندگان گروههای ضدانقلاب داخلی ومتواری به خارج ازکشور، تجزیه طلبان وسران فتنه ، عرفانهای کاذب ونوظهور، فرق ومذاهب ودراویش، غرب زدگان وروشنفکران لیبرال

دشمنان اصلی اسلام علاوه برمهندسی وطراحی توطئه های گسترده وفراوان موجود به منظور اجرای  حملات همه جانبه  وکسب موفقیت به سه عامل مهم وسرنوشت ساز و فراتر از توطئه ها نیاز دارند ودسترسی به آنها در دستور کارآنها قرار دارد.

الف- نیروی انسانی همسودرسطوح مختلف درمحدوده سرزمینی هدف ، یعنی درجمهوری اسلامی ایران

ب-موقعیت جغرافیائی وسرزمینی به منظور حضور واجرای تاکتیکهای تهاجمی درداخل کشور

ج-ابزارهای مرتبط بانوع نهاجمات واطلاع رسانی درقالب شایعه سازی ودروغ پراکنی و برقراری ارتباطی درمحدوده سرزمینی هدف

دشمنان اصلی نظام اسلامی بامطالعه وبررسی دلائل پیروزی انقلاب اسلامی وتداوم نظام جمهوری اسلامی بامحوریت سه پایه اصلی ایمان وتقوای الهی ، وحدت کلمه وولایت فقیه  ، این سه محور را در تمام حملات خود بعنوان سیبل اصلی نشانه  رفته است وباترتیب وتنظیم سیر توطئه ها همچنان درصدد دستیابی به آن سه عامل فوق الذکر میباشد.

دشمنان برای شناسائی ، جذب، سازماندهی وآموزش نیروی انسانی درسطوح مختلف ودرداخل کشور وبخصوص در تصمیم سازان برنامه ریزی واقدام کرده اند وتاحدودی هم درسطوح میانی مدیریتی واجرائی واثرگذار موفق بوده اند ومقدمات فتنه سال 1378 تاسال1382 درزمان دولت اصلاحات درجبهه دوم خردادی وبخصوص فتنه سبز وکودتای رنگی ومخملی سال 1388 بیانگر موفقیت نسبی دشمن دراین موضوع بوده است.

باصدور انقلاب اسلامی وبیداری اسلامی در منطقه وگرایش مردم مسلمان ومستضعف جهان به سمت وسوی جمهوری اسلامی ایران ودرمقابل آن توطئه حضور نظامی واقدامات گسترده دیپلماتیک امریکا، اروپا، اسرائیل درمنطقه ودرخلیج فارس ودرکشورهای مسلمان وبخصوص در کشورهای همسایه ایران ، همگی بیانگر برنامه ریزی وتدارک حضور وبنوعی حمله به محدوده سرزمینی وخاک جمهوری اسلامی ایران میباشد.

وجود هزاران شبکه ماهواره ائی وصدها شبکه فارسی زبان وشبکه های باصطلاح مذهبی باگیرنده های فراوان وارزان ماهواره ائی درسطح کشور وهمچنین شبکه های اجتماعی ووجود همه برنامه های فرهنگی، ضداخلاقی ، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، خانوادگی ، محلی ،قومی ونژادی ودرعین غیر اسلامی همه بیانگر بروز وظهور وبخصوص نفوذ ارتباطی واطلاع رسانی ودرعین حال هدفمند دشمن دربین اقشار جامعه میباشد.

باهمه این تهاجمات وتوطئه های دشمنان خارجی وداخلی  با بیداری وهوشیاری مسئولین وبخصوص تدابیر ورهنمودهای شجاعانه ومقتدرانه رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ائی(مدظله العالی) وافشاگریهای به موقع ایشان دربصیرت بخشی آن بزرگوار وهمچنین با وحدت وحمایت عامه مردم مسلمان ، باتقوا ولایتمدارهنوز دشمن نتوانسته به اهداف خود نائل گردد.

دشمنان اصلی وفرعی نظام پس از ناکامی وعدم موفقیت کامل در اهداف کلان گذشته وفعلی خود درمبارزه با انقلاب اسلامی وبا تمام جبهه مقاومت اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران ، درحول4 محوری که قبلا برنامه ریزی کرده بودند:

الف- شکست ونابودی جمهوری اسلامی

ب-محدود کردن انقلاب واسلام به داخل کشور ایران

ج-جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی وبیداری اسلامی و بهارعربی

د-معرفی اسلام دروغین وتکفیری وخشن ازنوع داعشی بجای اسلام ناب محمدی(ص) وایجاداختلاف مذهبی وجنگ بین فرق اسلامی

فعلادرصدد جایگزینی اسلام امریکائی و لیبرال وسکولار ولائیک ، بجای اسلام ناب محمدی(ص)در جریان حاکمیت اسلام بر ممالک اسلامی وبخصوص درکشور جمهوری اسلامی ایران هستند.

درهمین راستا علاوه بر تلاش دربیان ناکارآمدبودن اسلام درحاکمیت جامعه ودرتامین خواسته های فرهنگی وتامین معیشت ونیازهای اقتصادی مردم وتبیین سیاست داخلی وروابط بین الملل ، درحال برنامه ریزی ظریف ودقیق ، باهدف قرار دادن ایمان و وحدت مردم وبخصوص ولایت پذیری آنان ، باهمان اهداف جذب نیروی انسانی درسطوح مختلف ، حضور فیزیکی ودیپلماتیک درکشور وتقویت ابزارهای ارتباطی اثرگذار (منفی)هستند.

اتفاقات سالهای اخیر درکشوردرابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی ،روابطخارجی وگفتگوهای هسته ای، موضوعات تحریم هاواقتصادی وکمیت وکیفیت ارتباطات رسانه ای وارتباطات جمعی وبه تبع آن موضع گیریها وجاذبه ودافعه مسئولین وهمچنین کمیت وکیفیت ارتباط مسئولین با مردم واصل نقش آفرینی موثر وسرنوشت ساز مردم متحد ، با تقوا و ولایتمدارباحضور درصحنه ها ومواقع حساس ، بیانگر این است که باید تدبیر و تصمیم اساسی وسرنوشت ساز گرفت.

نکته اصلی اینکه اسلام ناب محمدی(ص) وانقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی یک صراط مسقیم است وباید تا انقلاب حضرت مهدی(عج) به راهش ادامه دهد.

قرآن وسنت وحدیث واجماع وعقل ومرجعیت وتمام ارزشهای اسلامی ودستاوردها نظام مقدس جمهوری اسلامی وبه تبع آن همه قوانین ومقررات وضوابط ودستورالعملها برگرفته شده ازآن وهمه وهمه بایدها ونبایدها ، معرفی محور اصلی این صراط مستقیم وتبیین وتشخیص آن از باطل میباشد.

همه گذشته ها وهمه موجودیهای فعلی وتمام دارائیهای آینده باید حول محور این صراط مستقیم وحق باشد.

هرکس باصراط حق فاصله گرفت ، او منحرف شده است ، صراط حق ، همیشه مستقیم است .

با خنثی سازی توطئه های دشمنان وعدم موفقیت امریکا دراهداف براندازی خود علیه انقلاب ونظام جمهوری اسلامی ، باتشدید تحریم ها و سیاسی کردن مذاکرات هسته ای وقرارگرفتن رو در رو با مسئولین ایران ، ضمن دل خوش کردن به برخی از اختلافات داخلی وبه برخی از شخصیتهای معلوم الحال دربدنه اجرائی وتقریبا موثردرسطح کشور ، با ساز نا کوک  خود ودرادامه تهدیدات وتهاجمات علیه اسلام ومسلمین وعلیه ارزشهای دینی واعتقادی و وحدت وهمراهی مردم وبا ولایت فقیه را مورد هدف خود قرار دادند.

درمقابل آن توطئه ها ودرمقابل پیچیدگیهای دشمنان یک فرد مسلمان از جایگاه فری ودر درمراتب بالاتر مسئولین ودولتمردان نظام اسلامی باید تقوا را پیشه کنند و وحدت کلمه را حفظ نمایند ومردم هوشیار، انقلابی بابصیرت و ولایتمدار راتقویت وحفظ کنند ودغدغه های فرهنگی، اجتماعی وبخصوص اقتصادی آنها را برطرف نمایند.

تقوا – وجود مردم و ولایت فقیه این سه اصل ودائمی وهمیشگی است ومردم وبخصوص مسئولین باید آنرا سرلوحه کار وزندگی وسیاست وضوابط وروابط خود قرار دهند.

سه قوه مسئول در کشور و بخصوص قوه مجریه باید به این ارزشها ومراتب ذکر شده توجه داشته باشد تا بامردم وبرای مردم متدین و ولایتمداردرصراط مستقیم قرارگیرند ودولت وملت همدل وهم زبان شوند.

این شعار یعنی مردم ومسئولین همه با هم وبا محوریت تقوای الهی و با وحدت کلمه و در تبعیت محض وبی چون وچرا وشش دانگ از ولایت مطلق فقیه قرارگیرند و بدور از جبهه بندیها درصراط مستقیم ودرجبهه حق قرارگیرند ودرمقابل جبهه دشمنان داخلی وخارجی قرار نگیرند ومسیر خود را از کسانیکه منحرف شده اند ودشمنان به آنها دل خوش کرده اند ، جدا سازند.

جبهه حق باید خواسته مردم حزب الهی راگوشواره گوش خود قرار دهند تا علاوه بر عدم توهین وبدگوئی نسبت به همدیگر ، با رآفت ومهربانی ، همدل وهم زبان هم باشند.

دولت وملت مسلمان ومتدین ایران ، دشمن اصلی را خوب می شناسد ودشمنان فرعی را خیلی خوب رصد می کنند وهوشیارانه واشرافیت کامل درمقابل آنها خواهند ایستاد.

مسئولین ودست اندرکاران قوای سه گانه وسایر مسئولین در ارائه طرحها ولوایح ، بررسی وتصویب  قوانین ، بررسی جرائم وپیگیری قضائی اتهامات وناهنجاریها، انتخابات های مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری ، شوراها وریاست جمهوری، تشکیل وفعالیت احزاب وگروهها، تدوین اساسنامه ومرام نامه ، فعالیتهای فرهنگی وصوتی وتصویری وداستان وفیلم ، سخنرانی، جبهه گیری ، تعریف وتشخیص شخصیتها ، تشخیص وتوصیف خواص ، تنظیم وبرقراری ارتباط وهمکاری با آقازاده ها، تشخیص حق ازباطل ، رصد نمودن توطئه ها، سیاست داخلی وخارجی، گفتگوها وروابط دیپلماتیک بین الملل وصدها عنوان وفصل وفهرست دیگر همه وهمه باید باتوجه به علامت های صراط مستقیم برنامه ریزی واقدام نمایند ودر همین مسیر باشند تا به موانع وانحرافات وفتنه دچارنشود.

شعاردولت وملت ، همدلی وهمزبانی

دو جبهه ، دوسویه ، دولت وملت را دارد وقیچی دو لب است

این شعار دراین موقعیت حساس کشوری وجهانی دوبعد مکمل همدیگررا دارد:

دومبنای ، یکی دل ، یعنی فطرت پاک انسانی، تقوا، ولایتمداری، استکبارستیزی، استعمارستیزی، وحدت کلمه، توجه به جهان اسلام ، توجه به آخرت وعبادت الهی و صراط مستقیم دراصول اعتقادی وفروع عملی

ودوم ،  زبان ، یعنی  امربه معروف ونهی از منکر واصلاح جامعه واصلاح دیگران وبیان تولی وتبری  وبخصوص نقش آفرینی درسرنوشت خود وجامعه

دشمنان اصلی نظام با برخورداری نسبی از دشمنان فرعی وبه برخی ازعناصر ترسو وخود فروخته در صدد دستیابی به اهداف پلید خود در احیاء اسلام امریکائی وبه عبارت ساده تر اسلام شاهنشاهی هستند؟؟!!

هزاران شکر از وجود ولی فقیه مدیر ومدبر ومشرف برتمام توطئه ها و سیاست های مادی ودنیا زده امریکا واروپا واسرائیل وبرخی دولتهای منطقه که با تکیه به ارزش  ایمان وتقوا و همچنین وحدت مردم همه درصحنه  وبرخورداری از رهنمودهای انبیاء و والیاء الهی آن توطئه ها را بازهم خنثی کردند ومی کنند وبا اعلام تشکیل وتببین یک جبهه واحد در داخل کشور ، صف وجبهه خودیها واهل اسلام ناب را دردستور کار قرار دادند تا همه در صراط مستقیم حرکت کنند وهرکسی که نمی تواند سر از آخور غربیها بر دارد،  از این جبهه واز مردم واز دولت وحاکمیت اسلامی جدا شود وچهره واقعی ودشمنی خود را نمایان تر سازند.

 جمهوری اسلامی ایران ، یعنی دولت وملت ومسئولین انقلابی ، با وحدت کلمه وبا تقوای الهی و درتبعیت از ولایت فقیه و یعنی یک جبهه متحد در یک مسیرالهی و صراط المستقیم ومورد نظر امام خمینی(ره) بنیانگذارنظام مقدس جمهوری اسلامی.

درمقابل جبهه اسلام ودر برابر مردم ولایتمدارودرمقابل مسئولین انقلابی ، جبهه باطل واهالی اسلام امریکائی (شاهنشاهی) واسلام لیبرال ، سکولار ولائیک ودرخدمت جبهه کفر و شرک والحاد به سرکردگی امریکا واسرائیل قراردارند .

آنهائی که نقاب برچهره دارند ، نقاب بردارند جبهه اسلام ناب محمدی(ص.یعنی حق وصراط مستقیم وباایمان و وحدت کلمه وتبعیت محض از ولایت مطلق فقیه) ویا آن جبهه اسلام امریکائی (با التقاط اعتقادی وفرهنگی وایستادگی در برابر مردم ومقابل ارزشهای دینی واخلاقی وارزشهای اسلام ودستاوردهای انقلاب وترسیدن و واهمه داشتن از امریکا واسرائیل وهمدستان آنها) .

حرکت وحضور بین دوجبهه حق وباطل وبین صراط مستقیم وصراط شیطان هم نفاق است ونفاق مردود ومحکوم به کفر وجهنم است.
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 4 فروردین 1394 12:51 ب.ظ


How do you get taller?
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:59 ق.ظ
fantastic post, very informative. I wonder why the opposite
experts of this sector do not understand this.
You must continue your writing. I am sure, you've a great readers' base already!
What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:50 ق.ظ
I'm really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any
browser compatibility issues? A number of my blog visitors have
complained about my website not operating correctly in Explorer but
looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:32 ب.ظ
Hi there, after reading this amazing paragraph i am as well
cheerful to share my familiarity here with mates.
اسیادانلود
سه شنبه 4 فروردین 1394 12:21 ب.ظ
فروش اسپمر میهن بلاگلینک تبادل لینکwww.asia98.ir/link
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر