تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - منافق ونفاق ورسانه های بین المللی یعنی ماهواره (یاهمان دجالواره)
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

شنبه 25 بهمن 1393-05:50 ب.ظمنافق ونفاق ورسانه های بین المللی یعنی ماهواره (یاهمان دجالواره)واینترنت وتلفن همراه وبخصوص شبکه های اجتماعی تویتر، فیس بوک، اینستاگرام، لاین، اسکایپ، یوتیوب، واتس آب، تانگو، بیتالک و وی چت و.... وهمچنین شبکه های باصطلاح مذهبی

    بنام خدا

 نکته اساسی در مورد ماهواره وبه عبارت صحیح دجالواره وبرخی از شبکه های موجود ومعروف در بین جوانان این است که  بهره برداری از آن علاوه بر مخالفت با نظرفقهی اکثرقریب باتفاق  مراجع تقلید وهمچنین برخلاف قوانین موجود درکشور آثار مخرب روش اندولسی واستحاله فرهنگی واعتقادی در بین مردم را دارد واگر قرار باشد روش هانتیگتونی در اجرای اصلاحات وروش جیبن شارپی در پی انتخاباتها طراحی واجرا شود باید با بهره برداری از ماهواره وشبکه های اجتماعی درراستای اطلاع رسانی ودعوت وهمچنین استحاله فرهنگی واعتقادی استفاد کرد و این همان وضعیتی است که  نتایج تدریجی آن بوضوح قابل لمس ومشاهده میباشد.

      سهل انگاری وبی تفاوتی در برپائی نمازوحتی کوچک شمردن آن ، تظاهر به روزه خواری، حج تشریفاتی، ندادن خمس وزکات، بی توجهی به جهاد ودفاع دربرابر تهاجمات نرم دشمنان ، تحت شعاع گرفتن امر به معروف ونهی از منکر وحتی اقدامات بالعکس آن درنهی ازمعروبف وامر به منکر، وارونه شدن تولی وتبری وجابجا شدن واجبات ومستحبات وحتی اصول اعتقادی برای ایمان به خداوند منان تا رسالت انبیاء وامامت اولیاء وبخصوص معاد روز قیامت ودر نتیجه عادی شدن افعال وکردار حرام ...مشروبخواری، روابط نامشروع، بی حجابی وبدحجابی،کم رنگ شدن غیرت مردان وبزرگترهای فامیلی ، آرایش مو وسر وصورت مشابه دختر وپسر،  خال کوبی وگردن کلفتی ومزاحمت برای نوامیس مردم وعربده کشی، مستی ،مزاحمت های خیابانی، اختلاط زن ومرد، دزدی ، رشوه وخواری، بدبینی وبدگوئی وکوچک شمردن وبی تفاوتی در برابر امر تقلید کرد  وبدبینی نسبت به مراجع و بخصوص ولایت فقیه، اعتراضات ورفتارهای غیرقانونی وصنفی وپایه ریزی انقلابات رنگی جین شارپی ( بخصوص فتنه 88)، فساد و روابط نامشروع ، اباحه گری و دوچرخه و موتور سواری دختران، کیفیت مسابقات باصطلاح ورزشی زنان وحتی مردان ، کمیت وکیفیت تهیه وبازی در تآتر وفیلم ها و عروسیها، جلسات، میهمانیهای مختلط وخارج از عرف ملی ومذهبی، اشاعه خرافات وعرفانهای کاذب وشیطان پرستی، مدهای نامتعارف لباس ولباسهای جلف وترویج اسلام هراسی وترویج اسلام امریکائی وهمچنین پدیده بی بند وباری وتهاجم فرهنگی غرب دراکثر کشورها وگسسته شدن بنیان خانواده ها درآن و تجاوز به حریم ارزشهای خانوادگی وبی احترامی به پدران و مادران ، بی هویتی در نسل جوان وگرایش اعتقادی آنان به فرهنگ لائیک لیبرالیستی وسکولار وعرفانهای کاذب ونوظهور حتی در کشورهای اسلامی وهمچنین غارت منابع ملی ، طبیعی و باستانی توسط دولتهای استعماری ، استثمار بی حدوحصرمردم وتقویت نژادپرستی ، توهین به مقدسات دینی وترویج وهابیت وبهائیت وایجاد اختلاف وجنگ وآدم کشی دربین ملتها، ترساندن مردم وحکومتها ازهمدیگروبخصوص ازاسلام ، حلال کردن حرام خدا وحرام نمودن حلال خداوند ، قتل وغارت وتجاوز ، سوء استفاده از مکاتب ومذاهب غیر اسلامی وفرق ومذاهب از تشکیل ورشد وتوسعه  گروههای باصطلاح اسلامی وبرنامه ریزی سیاسی برای محدود نمودن وکنترل وحتی سرکوب این گروهها و قرار دادن آنها در برابر اسلام ناب محمدی(ص) وسایر فرق اسلامی وترساندن سایر ملتها از مکتب اسلام درپروژه اسلام هراسی و تلاش درجهت معرفی آن بعنوان دین خشونت وآدم کشی به منظور عدم گرایش سایر مذاهب بسوی اسلام وجلوگیری از صدور انقلاب به کشورهای منطقه وحتی امریکا واروپا ، حمایت از حاکمان لیبرال وسکولار وسیاستمداران وابسته درسطح جهان، تضعیف نمودن سران گروهها وسیاستمداران استقلال طلب وحامی مردم ومؤثردرحفاظت ازتوانائیهاوارزشهای داخلی وانسانی درکشورهای کوچک و جهان سومی ودرحال توسعه وایستادگی در مقابل آنان و ترویج دیگر ناهنجاریها و سایر توطئه های سیاسی ونظامی واعتقادی وفرهنگی واجتماعی درسطح دنیا و نفوذ در سازمانهای جهانی وسوء استفاده از قدرت وامکانات آنها وتضعیق حقوق بشر و همه وهمه موارد سوء سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، مدنی ازسوی دولتمردان زر وزور ، احساس بی تفاوتی دربرابر دشمنان استعماری واستکباری وصهیونیستی ونوعی برداشت اشتباه نسبت به جبهه گیریهای گذشته در مقابل آنها وعدم احساس مسئولیت دربرابر کشتار وتهاجم به ملت های مسلمان منطقه وهمه چیزازبرنامه ریزی وحملات حساب شده ودقیق دشمن اصلی اسلام ومسلمین یعنی امریکا واسرائیل است  که تمام این فرآیند نامطلوب ازطریق آنتن ها وگیرنده های ماهواه ای از خارج کشور به داخل خانه های ملت ایران فرستاده می شود ویکی از اهداف اصلی دشمنان با برنامه های ماهواره ای سست نمودن و تهی کردن انقلاب وجمهوری اسلامی از ارزشهای اولیه (ایمان،وحدت وتبعیت از ولایت فقیه) ودرنهایت شکست اسلام ومسلمین وبخصوص شیعه میباشند  

ودرهمین راستا شبکه های باصطلاح مذهبی که درحال حاضرعلم مشکوک این جریان بدست بیت سید صادق شیرازی است ودرگذشت زمان نشانه های حمایت پیر استعمارنیز از آن مشهود وعیان تر شده است وبا سوء استفاده از احساسات وعواطف پاک شیعی وبا بهره برداری از برخی هیئات غیر فرهنگی (ودراصطلاح مذهبی) ومداحان ناآگاه ودرعین حال وابسته به فرهنگ غرب وتعدادی روحانی نما وروشنفکر غرب زده بدنبال ایجاد شکاف واختلاف بین بدنه مذهبی مردم ونظام اسلامی شده اند وبا توهین به مقدسات اهل سنت وترویج شعارهای افراطی وتوهین به بزرگان شیعه زمینه تشدید اختلافات دینی را فراهم نموده وموجبات کشتار بیشتر شیعیان ودیگر مسلمانان در اقصی نقاط جهان شده اند وبا شبکه های باصطلاح مذهبی ودر عین حال افراطی بنام شیعه وپخش ماهواره ای درشبکه جهانی حضرت خدیجه (س)، شبکه جهانی المهدی(عج) ، شبکه جهانی الزهرا(س)، شبکه جهانی حضرت ابولفضل(ع)،شبکه جهانی اسلام1و2،شبکه جهانی امام صادق(ع)،شبکه جهانی بقیع،شبکه جهانی انوار الحسن(ع)، شبکه جهانی امام حسین(ع)1و2و3 ،شبکه جهانی 14معصوم(ع)، شبکه جهانی الانوار1و2،شبکه فدک،شبکه امام صادق(ع)وشبکه مرجعیت به فعالیتهای تفرقه افکنانه خودمشغول شده اند تابتوانند، لبخندرضایت رابرلبان دشمنان اصلی نظام واسلام ومسلمین بنشانند وبااین فعالیتها ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) را مخدوش ودرجهت ترویج اسلام امریکائی بکوشند وبه اهداف ذیل که موردسفارش امریکاواسرائیل است برسند:

مخالفت بانظام ولایت فقیه و رد نظریه ولایت فقیه و مخالفت با نظام اسلامی ،رد مراجع طرفدار نظام جمهوری اسلامی وضدیت با علمای مطرح مثل آیت الله بهجت وآیت الله مکارم  ، حسن زاده آملی، شهید مطهری ،اشاعه وترویج برخی تحریفات مانند قمه زنی ، زنجیرتیغ دار، راه رفتن روی خار، راه رفتن روی آتش ومعرفی قمه زنی بعنوان یکی از سنتهای الهی ،دفاع از برخی شخصیتها ی مسئله دار با نظام مثل منتظری، صانعی،دستغیب، شیرازی ،ردجریان فلسفه وعرفان شیعه ، توهین وسب خلفای اهل سنت ،تاکید بر به اصطلاح احیای شعائر حسینی(ع) وعزاداریهای غیرمنطقی ونامعقول ومغایر با فرهنگ شیعه ومعرفی چهره زشت وغیر فرهنگی از فلسفه عاشورا، دلجوئی وایجاد همسوئی بیشتر با انجمن حجتیه ،حمایت ازجریان فتنه وارتباط با برخی از اطرافیان با عناصر فتنه 88 ،پایه گذاری هفته برائت در برابر هفته وحدت،تلاش برای بسط نفوذ در بین شیعیان عراق وایجاد جبهه هوادار خود دربین ملتها،معرفی نظام جمهوری اسلامی به نظام دیکتاتوری ،حضور آشکاردربرنامه های صدا امریکا بعنوان کارشناس دینی ،راه اندازی تشکیلاتی با عنوان جمعیت روحانیون سنتی معاصر(رسام) و... همگی خلاصه ای از فعالیتهای غیر قانونی ونامشروع شبکه های باصطلاح مذهبی تشیع است که باحمایت مالی ورسانه ای غربیها وبخصوص امریکا راه اندازی شده است.

مسئولین وگردانندگان ماهواره وارتباطات فضای مجازی دلشان به حال اسلام ومسلمین ویا برای فارسی زبان که عمدتا ایرانیها هستند ، نسوخته است واستراتژی آنها علیه اسلام ومسلمین است ودرشرایط فعلی ودرجنگ نرم بهترین ابزار وبهترین راهکارآنها برای حمله همه جانبه علیه اسلام وشیعه ماهواره وایجادشبکه های باصطلاح مذهبی وسایر شبکه های ارتباطی و موجود دربین مردم است.

چه کسانی ازاین گیرنده ها استفاد می کنند، منافقین، کفار، غیرمسلمانها ؟ شاید دقیقا معلوم نباشد ولیکن ارائه نظر در استفاده کردن کفار ومنافقین از این موارد خارج از فلسفه اسلام ومسلمین است وخودشان می دانند ودنیا وآخرتشان وبه نظر آنها هم اشکالی ندارد وبهرحال خارج از بحث ماهستند.

      ولیکن اگر متاسفانه یک سری بر روی پشت بامهای ملت مسلمان وبخصوص برخی از شیعیان در ممکلت جمهوری اسلامی بزنید ویا بر محتوای داد وستدهای فرهنگی فضای مجاز از طریق رسانه های بین المللی و ماهواره(دجالواره)واینترنت وتلفن همراه،شبکه های تویتر،فیس بوک، اینستاگرام، لاین، اسکایپ، یوتیوب، واتس آب، تانگو، بیتالک ووی چت وهمانندآن بزنید ، بوی نفاق ازسمت و سوی گیرندگان امواج ماهواره ای نسبت به ارزشهای دینی واخلاقی می آید.

حلال کردن حرام خدا در خرید ونصب وبهره برداری از این امکانات و تحت الشعاع قرار گرفتن در برابر تهاجم دشمن وکمک به امور اقتصادی وفرهنگی دشمن ومخدوش نمودن چهره اجتماعی واخلاقی اسلام ومسلمین با کمک به برنامه ریزی دشمن جزو سفارشات اسلام برای مسلمانان نیست واین موارد با نام اسلام وبا مذهب تشیع با این فرآیند وبا آن اهداف در چارچوب فقه اسلامی وعملکرد مسلمانان وبخصوص شیعه آل محمد(ص) وعلی(ع) نباید با شد و داشتن ماهواره وبهره برداری از برنامه های آن و حتی بهره برداری از شبکه های ایرانی از طریق ماهواره و همچنین ورود نامربوط ونادرست به اینترنت وبهره گیری نادرست از شبکه های اجتماعی درشآن مسلمانان نیست واین اقدام از سوی مسلمان وبخصوص شیعه نوعی نفاق ودو روئی نامحسوس ونامرئی وخیلی نزدیک به نفاق واقعی است که معنای قد علم کردن در برابررسول خدا(ص) است ، که این نفاق دراین ره آورد دچار مسلمانان شده است ونفاق ، نفاق است وباید اصلاح گردد وشبکه های باصطلاح مذهبی نیز همین فرآیند را دارند وآلان همه شبکه های باصطلاح مذهبی مورد حمایت وهابیت وفرانسه وآلمان وانگلستان است وآنها به منظور تشدید اختلاف در بین مسلمانان وبهره گیری از فضای ناسالم اختلاف دربین مسلمانان وجهت تخریب ایمان واقعی مردم وایستادگی در برابر ولایت فقیه برنامه ریزی وفعالیت دارند وهه مسئولین ودست اندرکاران این رسانه ها از داخل وخارج کشور دچار نفاق و دو روئی هستند ودربرابر ارزشهای دین اسلام ایستاده اند. والسلام
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 25 بهمن 1393 05:51 ب.ظ


How do you treat a sore Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:51 ق.ظ
I am actually grateful to the owner of this web page who has shared this wonderful article
at here.
What do eccentric heel drops do?
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:20 ق.ظ
I needed to thank you for this excellent read!! I certainly loved every bit of it.
I've got you book-marked to check out new things you post…
waterstnxpaqnwgi.exteen.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 06:20 ق.ظ
Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding anything completely, but this piece of writing gives good understanding
even.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:40 ب.ظ
I am in fact grateful to the owner of this web site who
has shared this impressive article at at
this time.
فروشگاه فایاب
دوشنبه 27 بهمن 1393 08:18 ب.ظ
لذت خرید راحت و ناب با فایاب
فروشگاهی بزرگ با کالاهای ارزان و عالی برای تمام سلیقه ها.

www.fayab.com


************
این پیام توسط سیستم ارسال دیدگاه و کامنت اتوماتیک آی الکسا ارسال شده است
www.iAlexa.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر