تبلیغات
فرهنگ جامع شیعه - مرگ برامریکا
همه چیز ، همه کار، هرنفس و...فقط برای عبادت خداوند منان. آیه 56 سوره ذاریات. انگیزه خلقت بشر

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:پیوندهای روزانه

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 5 دی 1393-08:16 ب.ظدشمن،دشمن است،شیطان دربرابرآدم ودربرابرهمه مردم مسلمان وقابیل دربرابر هابیل واقوام وطوائف مختلف منافق وکافر دربرابرفرستادگان الهی(که سرگذشت اکثرآنهابرای عبرت دیگران درجای قرآن کریم مورداشاره قرارگرفته است)ودشمن خواه ابوسفیان وابولهب دربرابرپیامبر گرامی اسلام(ص) باشندوخواه معاویه ویزیددربرابر بهترین بندگان خداواولیاءالهی وخواه دشمن بنی العباس دربرابرامام عصر(عج)باشد،همگی دردشمنی بادین وآئین الهی وبا مسلمانان مشترک هستندوهمگی درهمان مسیرودرهمان جبهه حامی وپشتیبان وپیروهمدیگرهستندودردنیای امروزباهمان افکاروعقایدوخط ومشی اعتقادی ورفتاری وحتی حکومتی،دشمنی بااسلام ومسلمین درادامه دشمنی های صدراسلام ودرمسیرهمان جنایتکاران قابیلی وبنی امیه وبنی العباس توسط امریکا،انگلیس،اسرائیل و وهابیون وسایرکفارومنافقین واهالی فتنه وانحرافات دینی نسبت به صراط مستقیم الهی ادامه داردواین دشمنی هاتوسط سران جبهه کفردردولتهای همسوباآنهادررفتارهای استکباری وطاغوتی برابرمردم مسلمان ومستضعف ومحروم درهمان کشورهاادامه داردواین دشمنی ها توسط تمام جبهه کفرونفاق درمقابل ملتهای اسلامی وبخصوص درمقابل دولت وملت ایران با همه شگردهاوپیچیدگیهای آن وجود دارد .

دشمن،دشمن است وهمه آنها رنگ وبو ومرام ومنش وخوی مشترک غیرالهی وشیطانی دارندومبنای اشتراک همه آنها مخالفت بااصول اعتقادی ودینی وحی شده برپیامبران الهی وبخصوص دشمنی بااصول ومبانی دین اسلام وبامسلمانان وباارزشهای اسلامی ورهنمودهای الهی وبا اخلاق بشری میباشد.

بنام خدا

     یونس بن عمارمیگویدبه امام صادق(ع)عرض کردم همسایه ای دارم ازقریش که وی درکمین من ودرصدد اذیت وآزارمن است ومرانزد مردم رافضی میخواندومیگوید،وی اموال خودرابه جعفربن محمد(امام صادق.ع)میرساند،حضرت فرموداورانفرین کن به این کیفیت که درسجده آخرازدورکعت اول نماز شب حمدوسپاس خدارامی گوئی وسپس بگوخداوندا ، فلان پسر فلان درباره من چنین وچنان میکندوچنین میگوید،ومرادرمعرض خطر(آبروریزی)قرار داده است،خداوندا وی راهدف تیرسریع خویش سازکه فرصت آزارمرانداشته باشدواجلش رانزدیک کن وهمین ساعت بسوی او بشتاب،یونس بن عمار میگوید، به دستورحضرت عمل کردم  چون به کوفه بازگشتم از حال او پرسیدم،گفتنداو بیماراست،لحظاتی بعد صدای شیون ازخانه اش بلندشدوگفتنداومرده است(بحارالانوار ج 95ص 285- ج 74 ص83 = ج104ص 99- ج 45ص 361).

آنچه مسلم است اینکه،همیشه بین جبهه حق(حزب الله)وجبهه باطل(حزب الشیطان)اختلاف ودشمنی وجودداشته وداردواتفاق ووحدت این دوگروه غیرممکن واز محالات اعتقادی وسیاسی درهرزمان میباشد وازابتدای خلقت بشرتاکنون دشمنان دین وبشریت بااطاعت پذیری ازشیطان وهوای نفس درصددتوطئه وتهاجم علیه دین اسلام وهمه مسلمانان بوده ومیباشندودراین زمینه فعال وهمپای شیطان به پیش میروند ودرمقابل تهاجمات دشمنان مسلمانان نیز به انحاءمختلف ازدین وآئین خود دفاع وجهادمینمایندواکثرجنگهاواختلافات وکشمکشهای (سخت ونرم)موجوددرهمه ابعاد سیاسی،اقتصادی، فرهنگی،جفرافیائی، علمی، پرورشی، اجتماعی ونظامی در سطح دنیا در همین راستا تعریف وقابل توصیف میباشند.

دشمن ویژگیها وخصوصیات خاص خودش را در چارچوب جبهه مخالف ودرمقابل دین مبین اسلام و در پی شیطان وهوای نفسانی برای کسب جاه ومال و مقام ، فساد وجنگ و جنایت می کنند و مسلمانان نیز با پیروی از رهنمودهای دینی و مبارزه با شیطان وهوای نفس وبا اهداء جان ومال خویش وبا وحدت وهمدلی در اطاعت از  انبیاء واولیاء الهی و تبعیت پذیری از ولایت از نواب خاص وعام امام زمان(عج)و از ولایت فقها ومراجع ونخبگان وخبرگان دینی ، دربرابر تهاجم گسترده وهمه جانبه دشمنان جهاد ودفاع می نمایند و هر دو گروه مورد نظر خداوند در دفع ویاحمایت اوهستند وآیات متعدد فراوانی در سراسر قرآن کریم در دفع ولعن ونفرین ومرگ های عجیب و خارج از مرگ طبیعی برای دشمنان بیان شده است و درمقابل نیزکمک وحمایت همه جانبه خداوند برای جبهه  خوبیها بصورت شفاف وملموس بیان شده است وبه چند نمونه از موارد آن ازباب مرگ و لعن ، نفرین وخشم وغضب الهی برای دنیا و همینطورآخرت دشمنان  مورد توجه قرار خواهد گرفت وباتوجه به نمونه های فراوان آن درقرآن کریم ، این موارددر چند دسته جداگانه ودرهر دسته بطور خلاصه در دو3مورد اشاره خواهد شد.

الف-برخی از عذابهای دنیوی ازطرف خداوند:درمطالعه وبررسی ازسرانجام طایفه عاد(قوم هود)،طائفه ثمود(امت صالح)وقوم لوط،اصحاب ایکه(امت شعیب) واهل مدین وسایراقوام متعدددیگروهمه احزاب ولشکریان دشمن که با تعداد بسیاردر برابر پیامبرانشان ودر برابر مردم مسلمان زمان خودشان صف آرائی کرده بودند ، درسرگذشت سخت وعجیب آنها وعذابهای دردناک دنیوی برای آنان ازطرف خداوند کاملا شرح داده شده است وهمچنین درمورد قوم نوح وسایر اقوام وملتهای کافر وسران استکبار ومنافق آنها در زمان سایر انبیاء واولیاء الهی وبخصوص در زمان نبی مکرم اسلام(ص)که هرکدام به عقوبت وسرنوشت سخت الهی در دنیا گرفتار شدند، نیز شرح داده شده است وعذابهائی همانند سنگباران از طرف آسمان ، دچارشدن به صیحه آسمانی، خراب نمودن منازل خود وخروج از آن دیار با دست واراده همان کفار ومنافقین ، بلعیده شدن وفرو رفتن در زمین، غرق شدن در رودخانه ، نابودی نعمات و از دست دادن تمام هستی ودارائی خودودچارحمله پرندگان شدن درسرگذشت اصحاب فیل وفرستادن طوفان وملخ وشپشک ووزغ وخون(خون شدن آب)ومرگهای ناگهانی سخت ازنمونه هائی است که توسط خداوندمنان بردشمنان نازل شده است واکثرا بصورت معجزه انجام گرفته ودرنمونه ای،به حضرت موسی(ع)ویارانش وحی گردیده،دریارابرتومی شکافیم وشمابگذرید وبگذارید تافرعون ولشکریانش تمام به دریا غرق شوندوخداوندبرای نصرت اسلام یهودبنی نضیرکه به مکر،قصدجان پیامبرکرده بودندراازدیارشان بیرون کردوازمسلمانان دردلشان ترس افکندتابدست خودشان منزل وخانه هاشان راخراب کردند تابرای عالمیان پندواندرزباشد (حشر1تا4) دریک نمونه دیگردرآیه81 سوره قصص آمده است،پس از اندک زمانی ماهم او(قارون)راباخانه وگنج ودارائی اش به زمین فرو بردیم وهیچ حزب وجمعیتی جزخدا نتوانست اورایاری کندوازجانب حق هم هیچ نصرت نیافت و این مردم پلید(منافقین)بدکاررانده درگاه حقند، بایدهرجایافت شوندآنان راگرفته وجدابه قتل رسانید(احزاب61) همین منافقانند که خداآنهارالعن کرده وگوش وچشمشان راکروکورگردانیدتابه جهل وشقاوت بمیرند(محمد23)وآن کروه اهل کتاب از یهودیان که پشتیبان وکمک مشرکان بودند،خدا از حصار وسنگرهایشان فرود آورد ودر دلشان از شما مسلمین ترس افکند تاگروهی از انها را به قتل رسانیده وگروهی اسیر گردانیدند( احزاب26)و دیگر موارد از مرگ علنی وخشم وغضب الهی برکفار ومنافقین ودشمنان اسلام است که در جابجای آیات الهی ودر تمام قرآن کریم به آنها اشاره شده است ویادآوری آدرس وآیات آن حجم زیادی را می طلبد.

        ب-توصیف غیرانسانی و خشم وغضب خداوند بردشمنان : قبل از پرداختن به این موضوع ذکر این نکته مورد توجه میباشد که خداوند کریم درآیه 108 سوره انعام می فرمایند، شما مومنان دشنام به انانکه غیر خدا را میخوانند ندهید تا مبادا آنها نیز از روی دشمنی وجهالت خدا را دشنام دهند ولذا آنچه دراین خصوص مورد توجه میباشد ، اینکه این موارد دشنام نمیباشد وازمصادیق ونمونه های قرآنی درتشریح وتوصیف وضعیت کفار ومنافقین میباشد وبرخی از نمونه های آن بدین شرح اعلام شده است، خداوند فرموده است، اف برشما وبرآنچه به جز خدای یکتا میپرستید آیا شما عقل خود را هیچ بکار نمی بندید (انبیاء67)وخداوندکریم درآیه 179 سوره اعراف بیان فرمودند، محققا بسیاری ازجن وانس رابرای جهنم واگذاریم که آنها به سوء اختیار خود جهنم پلیدی واخلاق واعمال زشت وافکار وعقاید فاسد راگزیدندچه آنکه آنهارادلهائی است بی ادارک و بی معرفت ودیده هائی بی نور بصیرت وگوش هائی ناشنوای حقیقت ، آنها مانند چهار پایانند بلکه بسی گمراه ترند زیرا قوه ادراک مصلحت ومفسده داشتند وباز عمل نکردند آنها مردمی هستند که از خدا وقیامت وعاقبت کار خود به بازیچه دنیا غافلند وآیا پنداری که اکثر این کافران مطیع نفس، حرفی می شنودند؟ یا فکر وتعقلی دارند؟ (حاشا) اینان در بی عقلی بسی مانند چهار پایانند بلکه نادان تر وگمراه ترند ، ودرآیه60تا64سوره مائده به پیامبر(ص) خطاب شده است که به فاسقان بگویند ، آیا شما را آگه سازم که کدام قوم نزد خدا منتقم بدترین پاداش است ، کسانی را خدا بر آنها لعن وغضب کرده وانان را به بوزینه وخوک مسخ نموده است، مانند کفار یهود که با حرمت حکم روزشنبه مخالفت خدا کردند ومسخ بوزینه شدند (بقره65)وامت عیسی که پس از نزول مائده آسمانی ومشاهده اعجاز مسیح، باز کافر شدند ومسخ به خوک گردیدند وآنکس که عبادت خدا را واگذاشت وبندگی شیطان راکرد، این گروه نزد خدا بدترین مردم وگمراه ترین خلق از راه راستند ، در مورد دیگری بیان شده است ، توهرگز اطاعت مکن احدی ازمنافقان دون را که دائم به دروغ سوگند میخورند ودائم عیبجوئی وسخن چینی می کنند و می کوشند با این همه عیب باز متکبرند وخشن با آنکه حرامزاده وبی اصل و نسبندو پیرو چنین مردمی برای اینکه مال وفرزندان بسیار دارند ، نروید ، درصورتیکه چون آیات ما رابرآنهاتلاوت کنند،گوید این سخنان افسانه پیشینیان است(قلم 12تا14)واگرمابه مشیت نافذخودمی خواستیم به آن آیات او(بلعم باعورا)رارفعت مقام می بخشیدیم ولیکن او به زمین فروماند و پیرو هوای نفس گردید ودر این صورت مثل او وحکایت حال اوبه سگی ماند که اگر ازاوتعقیب کنی ویااورابحال خودواگذاری به عوعو زبان کشد یعنی چنین کسی که از روی علم وپس از اتمام حجت به هوای نفس میل کند از اندیشه های زشت خود در عذاب شقاوت است، ای رسول ما این است مثل مردمی که آیات خدا را بعداز علم به آن تکذیب کردند این حکایت به خلق بگو که برای نجات خود به فکر آیند(اعراف 176)ومثل کافران درشنیدن سخن انبیاء ودرک نکردن معنای آن چون حیوانی است که آوازش کنند از آن آواز معنائی درک نکرده وجز صدائی نشنود،کفارهم ازشنیدن وگفتن ودیدن حق کروگنگ وگورند، زیراعقل خودرابکارنمی بندندوفکروتعمق درآیات حق نمیکنند(بقره171) ونبایدبه خبرفاسق توجه کرد(حجرات6)وکسی که بعدازآمدن چنین رسولان وپیامبرخاتم روی ازحق برمیگرداند،محققاآنان بخصوص گروه فاسقان وگمراهان عالم خواهند بود(آل عمران82)وچراازیادآن روزسخت خودوازذکرواندرزقرآن اعراض میکنند،گوئی خران گریزانی هستندکه ازشیردرنده میگریزند (مدثر50)ودرمواردمتعدددیگرکه خداوندکفارومنافقین رادردنیا ودرزمان حیاتشان موردخشم ولعن،نفرین وغضب قرارداده است ونکته جالب اینکه باهرکدام از این نکات نیزوصف دشمنان رادرزمانهای مختلف وباشیوه های مختلف مبتنی بر نحوه عملکرد وکمیت وکیفیت مخالفت وکارشکنی آنان اعلام شده است.

       ج-عذاب نمودن دشمنان بدستورالهی توسط مسلمانان:هرکه نافرمانی خداورسول خداکندوازحدوداحکام الهی تجاوزکنداورابه آتش درافکنیدکه همیشه درآن معذب است وهمواره درعذاب خواری وذلت خواهد بود(نساء14)وهماناکیفرآنانکه باخدا ورسول او بجنگ برخیزند وبه فساد وسرکشی بکوشنددرزمین جزاین نباشدکه آنهارابه قتل برسانیدیابداربکشیدودست وپایشان رابه خلاف یکدیگرببریدویابانفی بلدوتبعیدازسرزمین صالحان،دورشان کنید،این ذلت وخواری عذاب دنیوی آنهاست وامادرآخرت بازدردوزخ بعذابی بزرگ معذب خواهندشد(مائده33)وشمامومنان چون درمیدان جنگ باکافران روبرو شویدباید شجاعانه آنهاراگردن بزنیدتاآنگاه که ازخونریزی بسیار، دشمن راازپادرآوریدوبکلی مغلوب وتسلیم خودسازیدوپس ازآن اسیران جنگ رامحکم به بندکشید که بعداآنها راآزاد گردانید یافداگیرید تادرنتیجه جنگ،سختیهای خودرافروگذارد،یعنی تاکافران تسلیم شوندوجنگ خاتمه یابد،یااینکه همه آنهاایمان آورندوجنگ از جهان برافتداین حکم فعلی است واگر خدامی خواست،خودازکافران انتقام می کشیدوهمه رابی زحمت شما هلاک میکردولیکن این جنگ کفروایمان برای امتحان خلق به یکدیگر است وآنان که درراه خدا کشته شدند،خداهرگز رنج واعمالشان راضایع نگرداند(محمد4)ودررهنمودهای الهی بابیان هرنمونه ازظلم وفساد وستم وخدعه ونیرنگ گروهی از کفار درمقابل دین ودر برابر ایمان آورندگان، به پیامبران ومسلمانان دستور مقابله داده است و عکس العمل قابل توجهی رارهنمود داده است،ای پیغمبر باکافران ومنافقان جهادومبارزه کن وبرآنها سخت گیر،بیش ازاین باآن عناصرفاسدوپلیدمدارامکن ومسکن وماوای آنهادوزخ است که بسیارمنزلگاهی بدودردناک خواهدبود،منافقان قسم به خدایادمی کنندکه،حرف کفربرزبان نیاورده اند،چنین نیست!البته سخن کفرگفته اند وپس ازاظهاربه اسلام نیزکافرشدندوهمت برآنچه موفق برآن نشدند،کردندولیکن موفقیتی بدست نیاوردند،آنهابجای آنکه ازآن بی نیازی که به فضل خدا ورسول نصیب آنها شد،شکرگویند،درمقام انتقام ودشمنی برآمدند،  اکنون هم اگربازتوبه کنند،برای آنها بهتراست واگرروی ازخدابگرداند آنها را خدا در دنیا و آخرت به عذاب دردناک(قتل دردنیا ودوزخ درآخرت)معذب خواهدفرمودودیگردرهمه روی زمین یک نفردوستدارویاوری برخودنخواهد یافت(توبه73و74)و چون ماههای حرام(ذیقعده،ذیحجه،محرم،رجب)درگذشت آنگاه مشرکان راهرجایابیدبه قتل برسانید وانهارا دستگیرومحاصره کنیدوهرسودرکمین آنهاباشیدو چنانچه از شرک توبه کرده وموحدشدند ونمازبپا داشتندو زکات دادندپس از آنهادست برداریدکه خداآمرزنده ومهربان است(توبه5)وای رسول مابیادآور وقتی که به تو گفتیم خداوندبه همه افعال وافکارمردم احاطه داردومارویاروئی که بتوارائه دادیم،جزبرای آزمایش وامتحان مردم وشناختن درختی که به لعن درقرآن یادشده)درخت نژاد بنی امیه وهمه ظالمان عالم)نبودوبذکراین آیات عظیم آنهاراازخدامیترسانیم ولیکن بیان این آیات برآنهابدلیل فرط شقاوت کفارو منافقین،جزطغیان وکفروانکارشدیدچیزی برآنان نیفزاید(اسرا60)ویادآورای رسول آنگاه که پروردگارتوبه فرشتگان وحی کردکه من باشمایم ومومنان راثابت قدم بداریدکه همانامن ترس دردل کافران می افکنم تاگردنهایشان رابزنیدوهمه انگشتانشان ودست آویزهایشان راقطع کنیدواین کیفرکافران برآن است که باخداورسول اوسخت ضدیت ومخالفت کردندوهرکس باخداورسول اوراه شقاوت ومخالفت بپیماید،بترسدکه عقاب خدابسیارسخت است (انفال12و13) و هرگاه آنهاسوگندوعهدی که بسته اند،بشکنندودردین شماتمسخروطعنه زننددراینصورت باآن پیشوایان کفروضلالت کارزارکنید، که انهارادر عهد وسوگند استواری نیست وباشدکه ازترس شمشیرازطعنه زدن به دین اسلام بس کنند (توبه12) وزنانیکه عمل ناشایست کنند،چهارشاهدمسلمان برآنهابخواهید، چنانچه شهادت دادنددراینصورت آنانرادرخانه نگه داریدتازمان عمرشان بپایان برسدیاخدابرای آنها راهی پدیدارگرداند یعنی توبه یاحدمقررشود(نساء15) وهر کس ازمسلمانان عمل ناشایسته مرتکب شوندچه زن وچه مردآنان را به سرزنش وتوبیخ بیازاریدوچنانچه توبه کردند،دیگر معترض آنها نشوید که خداتوبه خلق را می پذیرد( نساء16)ودست مردوزن دزدراببریداین عقوبتی است که خدابرآنان مقررداشته وخدامقتدروبه مصالح خلق داناست(مائده38)ونشانه وآیتی ازلطف خداباشمامومنان این است که چون دوگروه مومن وکافربایکدیگرروبروشوند،گروه کفار،جمعیت وگروه مومن که درراه خداجهادمی کنند،را دو برابر خودبه چشم می بینندوبدین جهت کفارازاهل ایمان ترسان وگریزان شوندوخداوند توانائی ویاری دهد به هرکه خواهد والبته به این آیت الهی اهل بصیرت اعتبارجویند(آل عمران12) ونمونه های فراوان دیگرازرهنمودهای الهی برای پیامبران ومسلمین جهت مبارزه بادشمنان که گوشه ای ازآن مطرح گردید.

        د-لعن ونفرین وخشم وغضب الهی بردشمنان:آن گروه گمراه به تمسخرباپیمبران گفتنددلهای مادرحجاب غفلت است چیزی ازسخنان شمارادر نمییابد،چنین نیست که گفتندبلکه چون اتمام حجت شده وفهمیدندوعمدانپذیرفتندخدابرآنها لعن وغضب فرموده،زیراآنهاکافرشدندودرمیان آنان اهل ایمان بسیاراندک بودوچون کتاب آسمانی قرآن از نزدخداوندبرای هدایت آنها آمدبا وجودی که کتاب تورات ایشان راتصدیق میکردوباآنکه خودپیش ازبعثت انتظار فتح وغلبه بواسطه ظهور پیغمبر خاتم رابرای کافران داشتندوازخدابنام آن پیغمبر طلب فتح ونصرت برکافران می نمودند،آنگاه که مبعوث شدوبامشخصات اوراشناختندکه این همان پیغمبر موعوداست بازکافرشدندوازنعمت وجوداوناسپاسی کردندکه خشم ولعنت خدا برگروه کافر باد(بقره 88و89)وهمانا منافقان با خدامکروحیله می کنند وخدانیز به انهامکرمی کندیعنی مکرشان راباطل میسازدوبرآن مکر ونفاق مجازاتشان هم خواهدکرد (نساء142)ودشمنان اسلام هرچه بتوانندکیدومکربرمحواسلام میکنندوماهم درمقابل مکرشان،مکر خواهیم کردوالبته مابرآنهاغالبیم(طارق15و16)وخداوندفرمودند،گروهی ازیهودکلمات خدائی راازجای خودتغییرداده وگویندفرمان خداراشنیده وازآن سرپیچیدندوبه زبان جسارت به توخطاب کنندومیگویند بشنوکه کاش ناشنواباشی وگویندما رارعایت کن وگفتارشان زبان بازی وطعنه وتمسخربه دین است واگربااحترام گفتندکه مافرمان حق راشنیده وتوراطاعت می کنیم وتوسخن مارا بشنو وبحال مابنگربهتربود وبه صواب نزدیک ترولیکن خداآنهاراچون کافر شدندلعنت کردکه بجزاندکی ازآنهالایق رحمت خدا نیستند وایمان نمی اورند(نساء46) وای پیامبربه منافقان بگواگراز مرگ یاقتل فرارمی کنیدآن فرارهرگزبه نفع شمانیست چون اندک زمانی بیش اززندگی کامیاب نخواهیدشد( احزاب16)وهمین منافقانندکه خداآنهارالعن کرده وگوش وچشمشان راکروکورگردانیدتابه جهل وشقاوت بمیرند(محمد23)ولعنت وغضب خداوندتاابدبرشیطان باد(ص78) ولعنت برعهدشکنان وکسانیکه روی زمین فساد وفتنه برانگیختند(رعد25)وخشم وغضب ولعنت خدابرمنافقان اززن مردشان که به خدابدگمان بودند(فتح6) وچگونه بامشرکان عهدشکن وفای بعهدتوان کرد،درصورتی که آنهااگربرشمامسلمین ظفریابند،مراعات هیچ علاقه شخصی وعهدوپیمان رانخواهندکردوبه زبان بازی وسخنان فریبنده شماراخشنودمیسازند،درصورتی که دردل جزکینه شماندارندوبیشترانان فاسق ونابکارند(توبه 8)وتنهاراه مواخذه برآنهائی است که برمردم ظلم کنندودرزمین به ناحق شرارت انگیزندوآن عذاب دردناکی است(شوری42)وحتی درمورداهل کتاب درآیه 159سوره بقره آمده است،آن گروه اهل کتاب که آیات واضح ای راکه برای راهنمائی خلق فرستادیم کتمان نمودندوبعدازآنکه برای هدایت مردم درکتاب بیان نمودیم،پنهان کردند،آنهارا خداوتمام جن وانس وملک نیزلعن میکنندوهرکس مومنی رابه عمدبکشد،مجازاتش آتش جهنم است که درآن جاویدمعذب خواهدبودوخدابراوخشم ولعن کند وعذابی بسیارشدیدمهیاسازد(نساء92و93)وآنانکه خداورسول رابه عصیان ومخالفت آزارواذیت کنند،خداآنهارادردنیاوآخرت لعن کرده وازرحمت خوددور گرداندوبرآنان عذابی باذلت وخواری مهیاساخته است(احزاب57)وکافران بنی اسرائیل به زبان داوود وعیسی بن مریم ازآن لعنت کرده شدندکه نافرمانی خدا نمودندوازحکم حق سرکشی کردند(مائده78)وآنهاکه طعنه به قرآن میزنندازآتش جهنم که هیزمش مردم بدکار هستند وسنگهای خاراکه قهرالهی برای کافران مهیااست،مجازات خواهند شد(بقره24)ودربرخی دیگرازآیات علاوه برکفارومنافقین،افرادی که به ظاهر ایمان آورده اند ولیکن درعمل به دستورات واحکام دینی توجهی ندارندواحکام ورهنمودهای الهی رادراموراقتصادی وسیاسی واجتماعی رعایت نمی کنند، بصورت عام وخاص وحتی صنفی موردلعن ونفرین قرارداده است،وای برکم فروشان آنان که چون به کیل و وزن چیزی ازمردم بستانندتمام بستانندوچون چیزی بدهند،درکیل ووزن به مردم کم دهند (مطففین1تا4)ونکته مهم درمورد عبادت وادای فریضه نماز ، وای بر نماز گذاران، انان که در ادای تکلیف وعبادت در نماز سهل انکاری می کنند ونماز را سبک می شمارند(ماعون5)ویادآوریونس راهنگامی که ازمیان قوم خود غضبناک بیرون رفت وچنین پنداشت که ماهرگزاورادرمضیقه وسختی نمی افکنیم تا آنکه به ظلمات دریا وشکم ماهی درشب گرفتار شد وآنگاه درآن ظلمتهافریاد کرد که الها،خدائی به جزذات یکتای تو نیست وتوازشریک وازهرعیب وآلایش پا ک ومنزهی ومن ازستمکارانم که بر نفس خود ستم کردم وبه حالم ترحم نما(انبیاء87).

باتوجه به آنچه درموردسلام ودرودوصلوات برهمه خوبان وخوبیهادرزیارت عاشورامورداشاره گرفت درمقابل آن به همه بدان وبدیها وسردمداران کفروالحاد ونفاق نیزلعن ونفرین وخشم وغضب شده است وبه کسانیکه اساس ظلم وستم رابرخانواده رسالت وامامت نیز فراهم نمودندوامتی که انان رااز مقام امامت منع کردند،بصورت عام لعن ونفرین شده است وبراولین وآخرین ظالم نیزهمینطور وبردشمنان تمام شیعیان لعنت شده است.

اینگونه میتوان نتیجه گرفت که ازاول خلقت بشرتاکنون ازظهوردین اسلام و تفکیک مسلمین ازسایر فرق ومذاهب ، همیشه ودرهمه موارد جبهه خوبیها دارای دشمنان فراوان درهمه ابعادازسوی کفارومنافقین وافراد سست ایمان بوده وخواهد بودودرهرعصری دشمنی آنهابادین اسلام وبامسلمانان وبافرستادگان واولیاء الهی وباولایت وزعامت نخبگان وکارشناسان فقهی ودربرابرمبانی اسلامی  وباارزشهای دینی شکل خاص خودش راداشته وداردودرکنارراهنمائی ودعوت انان بسوی اسلام ودرعین حال باسرپیچی وعدم توجه انان به این دعوت، مورد مرگ ولعن ونفرین وخشم وغضب الهی وحتی پیامبران واولیاء الهی(ع)ومردم مومن ومسلمان قرارگرفته اندودرشرایط فعلی نیزباید این سنت حفظ وادامه یابدوبنوعی بادشمنان مبارزه نمودوخط ومرزخودی وغیرخودی ودوست ودشمن رامشخص وتبیین گرددوبرای عبادت خداوندمنان موردتوجه قرارگیردواین ذکریکی ازاذکار منبعث شده از نشانه ها ومثالهاورهنمودهای قرآن کریم برای مسلمانان ودرراستای عبادت بشرمیباشد
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 5 دی 1393 08:39 ب.ظ


What causes pain in the Achilles tendon?
چهارشنبه 22 شهریور 1396 12:21 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
your point. You definitely know what youre talking about, why waste
your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving
us something enlightening to read?
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:29 ب.ظ
Good day! I just would like to offer you a big
thumbs up for the great information you have right here on this post.
I am returning to your website for more soon.
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:34 ب.ظ
Remarkable! Its in fact remarkable paragraph, I have got much clear idea concerning from this post.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 06:07 ق.ظ
Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something completely, but this article provides good understanding
yet.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:32 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.

I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you can write next articles referring to this
article. I wish to read more things about it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر